Til hovedinnhold

Trygdeoppgjøret sikrer pensjonistene økt kjøpekraft

illustrasjon

illustrasjon (Foto: Fagforbundet)

Årets trygdeoppgjør gir økt kjøpekraft for alle pensjonister og trygdede. – Resultatet er som ventet, men vi i Fagforbundet skulle gjerne sett at de med lavest pensjon fikk mer, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

23.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.05.2024

Satser for minste pensjonsnivå:

 • Lav sats 192 984 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 5 183 kroner
 • Ordinær sats 223 358 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 5 999 kroner
 • Høy sats 235 039 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 6 313 kroner
 • Særskilt sats 264 134 kroner (enslig pensjonist), en økning på 7 094 kroner
 • Særskilt sats 365 847 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på 9 286 kroner

Satser for garantipensjon:

 • Ordinær sats 216 226 (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet), en økning på 5 808 kroner
 • Høy sats 233 746 (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), en økning på 6 278 kroner

Satser for uføretrygd:

Minste årlige ytelse for uføretrygd øker med 4,56 prosent og blir etter reguleringen: 

 • Ordinær sats: 282 784 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 12 330 kroner
 • Ordinær sats for ung ufør: 329 914 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 14 385 kroner
 • Høy sats: 307 590 (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 13 412 kroner
 • Høy sats for ung ufør: 360 921 (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 15 737 kroner

Satser for arbeidsavklaringspenger:

 • Minstesats AAP (2 G, 25 år eller eldre) 248 056 kroner, en økning på 10 816 kroner
 • Minstesats AAP (2/3 av 2 G, under 25 år) 165 371 kroner, en økning på 7 211 kroner

Trygdeoppgjøret omfatter mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede.

 • I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent.
 • Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai.
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Mette Nord (Foto: Lars Helgerud)

Ønsket mer for de med minst

En del pensjonister og uføre har så lav inntekt at de havner under EUs fattigdomsgrense. Derfor ønsket Fagforbundet et særlig løft for de med de laveste pensjonene og utjevne inntektsforskjellene.

– Det er bra at kjøpekrafta øker for pensjonister og trygdede, men vi skulle ønske at oppgjøret hadde en tydeligere sosial profil og mer rettferdig fordeling, sier Mette Nord.

Den oppfatningen deler Kjell Engebretsen, nestleder i det sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet.

– Resultatet er som ventet, men kjøpekraftsutviklinga mellom yrkesaktive og pensjonister øker for hvert år. Dessuten er det skuffende at de med lavest pensjon fortsatt ligger godt under EUs fattigdomsgrense, sier Kjell Engebretsen, nestleder i det sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet.

styremedlem pensjonistutvalget Fagforbundet Kjell Engebretsen
Kjell Engebretsen (Foto: Birgit Dannenberg)

Bedre regulert enn før

Noe av det første Støre-regjeringen gjord da de kom til makten var å fjerne underreguleringen av pensjon som hadde vart i flere år.

Det innebar at grunnbeløpet, alderspensjon under opptjening og uføretrygd skal reguleres i samsvar med lønnsveksten. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

Trygdeoppgjøret skal nå sluttbehandles av Stortinget. 20. juni utbetales pengene, inkludert etterbetaling for mai.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?