Til hovedinnhold

Mette Nords 1. mai tale hjemme i Grenland

Mette Nord på talerstolen under Fagforbundets landsmøte i 2022.

Mette Nord på talerstolen under Fagforbundets landsmøte i 2022. (Foto: Werner Juvik)

Fagforbundets leder Mette Nord dro rett fra forhandlinger i Oslo til Porsgrunn for å holde 1. mai tale hjemme i Grenland. I talen la hun stor vekt på at vi er en del av en større internasjonal bevegelse og at arbeidsfolk må stå sammen i tida framover.

30.04.2024 av Mette Nord, leder av Fagforbundet
Sist oppdatert: 02.05.2024

Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen og jubileet!

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og i år er det også 125 år siden LO ble stiftet.

I dette jubileumsåret er jeg glad for å feire dagen her, sammen med dere. I dette området har vi en stolt, men dramatisk arbeiderhistorie. Den første arbeiderforeningen ble stiftet her så tidlig som i 1850. En av de eldste fagforeningene, Skiens Typografiske forening ble grunnlagt i 1883. Og allerede i 1892 ble det første 1. mai-toget arrangert i Skien. Med 8-timersdagen som hovedparole.

Det var også her en av de største og mest intense kampene mellom arbeidere og arbeidsgivere stod, nemlig Menstadslaget i 1931. Der satte en borgerlig regjering inn politistyrker og militæret mot arbeidere som streiket for bedre kår. Arbeidsfolks krav om anstendige lønns- og arbeidsvilkår har alltid blitt møtt med motstand fra høyresiden.

Historien gjentar seg

Et annet eksempel er de borgerlige “tukthuslovene” av 1927 som i realiteten gjorde det forbudt og straffbart å bruke streik i kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Tukthuslovene ble opphevet av den Arbeiderparti-ledede Nygaardsvold-regjeringen i 1935. Samme året vi endelig fikk på plass den første Hovedavtalen, arbeidslivets grunnlov, som skapte fred i arbeidslivet og la grunnlag for økonomisk fremgang.

Men historien gjentar seg!

Vi trenger ikke å gå lenger enn til vårt naboland Finland, for å se at det autoritære tankegodset bak tukthuslovene fortsatt lever. Der går den nye mørkeblå regjeringa systematisk til angrep på arbeideres rettigheter. De har fremmet lovforslag som vil stramme inn streikeretten og gjøre det mulig å bøtelegge personer som deltar i visse type streiker. De kutter også i andre rettigheter, og vil gjøre oppsigelsestida kortere, gjøre det enklere å ansette folk midlertidig og gi ansatte fyken.

Og se til Sverige! Der står de ansatte i Tesla i en livsviktig streik. Tesla-eier Elon Musk har nedlagt forbud mot tariffavtaler i alle sine bedrifter. Han og flere av de andre teknogigantene står for en autoritær styringsfilosofi der all makt skal være samla på en manns hender og de ansatte nektes medbestemmelse og verdighet.

Svenskene tar derfor en kamp på vegne av oss alle i europeisk fagbevegelse. Vi står sammen med dem og vi sier nei til amerikanske tilstander i vårt arbeidsliv. Retten til tariffavtale er og skal fortsette å være en grunnstein her hos oss.

Kjernen i fagbevegelsens arbeid har alltid vært organisere oss. Finne sammen i fagforeninger og bruke fellesskapet som makt, og streik som våpen dersom det er nødvendig.

Trussel mot friheten ute i verden er også en trussel mot vår frihet

Det var også det de tusenvis av arbeidere gjorde da de la ned arbeidet i protest mot president Lukasjenko i Belarus i 2022. Som resulterte i fengsling av ledere for de frie fagforeningene og at det hviterussiske LO ble tvangsoppløst av høyesterett. Vi står sammen med våre kamerater i deres kamp for frihet og arbeiderrettigheter i Belarus. Vi skal alltid kjempe for rettighetene til de som ikke er i stand til det selv. En trussel mot friheten et sted i verden, er en trussel mot friheten overalt.

Derfor er vi i Fagforbundet også veldig tydelige, når vi sier: krigen i Gaza må stoppes!
Overgrepene mot den palestinske befolkningen må ta slutt!

Fagforbundet har lenge hatt og har et sterkt engasjement for Palestina og det palestinske folk. Siden 2009 har vi jobbet sammen med Norsk Folkehjelp for å støtte våre palestinske kamerater. Skal det bli varig fred i Midtøsten så må det komme en politisk løsning som er bygd på folkeretten, og som sikrer at palestinerne får sin frihet. Derfor er vårt krav at Palestina må anerkjennes som egen stat nå!

Dessverre er ikke krigen i Gaza den eneste som preger vårt nyhetsbilde. Krigen i Ukraina har pågått i over 2 år. Den kampen modige ukrainere nå kjemper, er en kamp for vår alles trygghet. Vi må være sterke i troen på at det ukrainske folket til slutt skal vinne tilbake sine landområder og suverenitet. Og når tiden er inne for gjenoppbygging av landet, må det bygges gjennom trepartssamarbeid. Vi er glade for at regjeringen er en tydelig pådriver internasjonalt for å sikre støtte til Ukraina både politisk og økonomisk.

Frihet, likhet og solidaritet skal gjelde i Europa. Slava Ukraini!

Hele laget skal ha økt lønn

Her hjemme er lønnsoppgjørene i gang. 

Vi er skuffet over at vi ikke greide å nå fram til enighet i staten, men fornøyd med å ha framforhandlet et godt resultat for alle i kommuneoppgjøret.

Vårt krav var økt lønn og økt kjøpekraft for alle, men at de som har minst, må få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker. Det ble et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget. Gjennom forhandlingene er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. 

Alle blir rammet av økte renter og matvarepriser, men de med lave inntekter blir hardere rammet. Økonomiske bekymringer er en tung belastning, og går ut over livskvaliteten til de som opplever det. Alle våre medlemmer har jobber som er helt nødvendige for samfunnet, og de må få nødvendig trygghet.

Mange av har deltidsstillinger, flere jobber hos flere arbeidsgivere, - i yrker som er blant de lavest lønte. De gjør et viktig arbeid for samfunnet vårt, for våre barn og for våre eldre.

Disse må få ei lønn å leve av! Hele laget skal med!

Arbeiderbevegelsen har alltid kjempet for arbeid, velferd og trygghet for alle, men spesielt for dem som trenger det mest. Vi gjør det i lønnsoppgjør, og vi gjør det politisk – nettopp for at alle skal få samme muligheter til å leve gode liv.

Våre felles helsetjenester er under press

Alle mennesker skal ha rett på gode helsetjenester, uavhengig av økonomi eller hvor du bor. Satsingen på vår felles helsetjeneste, fagarbeiderne og større tillit til den enkelte medarbeider er viktig.

Vi i Fagforbundet er glade for endringene regjeringa gjennomfører i finansiering av sykehusene. Med mer rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering, samt bedre vilkår for nye investeringer. Vi står overfor store aldersmessige endringer i befolkningene, og dette skal sykehusene få økonomisk kompensert fullt ut. Det er bra!

Vi er også glade for at regjeringen ser hele laget av arbeidstakergrupper og intensiverer arbeidet for heltidskultur, oppgavefordeling og bedre arbeidsvilkår. Tverrfaglig samarbeid og bedre organisering er helt nødvendig for å løse de store utfordringene vi står overfor.

Men kamerater, våre felles helsetjenester er under stort press. Private sykehus etableres flere steder og de offentlige sykehusene sliter med å skaffe fagfolk. Bruken av private helseforsikringer har eksplodert, og det er altfor mye innleie. Det er mangel på fagfolk, og det blir altså ikke flere fagfolk av å splitte opp tjenester til private kommersielle aktører! Tvert imot, det blir bare behov for mer koordinering, kontroll og byråkrati og - mindre penger til behandling.

Arbeiderbevegelsen har bygget velferdsstaten

Det er arbeiderbevegelsen som har bygd den norske velferdsstaten. Gjennom offentlige helsetjenester, retten til utdanning og trygdeordninger. Det er vi som har kjempet gjennom retten til 8-timersdagen, ferie med lønn, sykepenger, foreldrepenger og pensjon.

Arbeidere har stått side om side og kjempet sammen for et bedre liv for folk flest. Vi må aldri slutte å ta den kampen. Den tar aldri slutt.

Vi ser at politikk nytter og at høy organisasjonsgrad er viktig, Vår evne til å forandre, utvikle og ta kampen for arbeidsfolk er like viktig nå som før. Dette er arbeiderbevegelsens livsnerve.

Vi må stå sammen i dag, og i tiden som kommer. Vi trenger et fornyet engasjement for et sterkt rødgrønt samarbeid i politikken. Og vi må styrke samholdet innad i fagbevegelsen. La oss derfor bruke LOs 125-årsjubileum til å fornye våre forpliktelser til hverandre og til den kollektive kampen for et bedre samfunn.

Det gjelder Gaza, det gjelder Kharkiv og det gjelder vanlige folks liv her på Grenland og i Norge.

Bare sammen kan vi skape en fremtid der frihet, fellesskap og fordeling ikke bare er idealer, men realiteter for alle.

GRATULERER MED DAGEN!

GRATULERER MED 125 år!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?