Til hovedinnhold

Fagforbundet vil at kommunene skal ha mer styring av barnehagetilbudet

(Foto: Jan Lillehamre)

Fagforbundet vil at kommunene skal lettere skal bestemme hvor mange barnehageplasser det skal være i kommunen.

01.02.2024 av Sidsel Schade, enhetsleder, Fagforbundet
Sist oppdatert: 27.02.2024

Mange av forslagene i barnehageloven legger ansvaret for utforming av tilskuddsberegninger til kommunen. Fagforbundet er positive til at kommunene skal ha flere styringsmuligheter og anledning til å sikre et mer likeverdig tilbud til barn på tvers av kommunale og private barnehager. Det tydeliggjør kommunenes rolle som ansvarlig for et helhetlig barnehagetilbud.  

Alle barn skal ha en bra barnehage

Alle barn fortjener god kvalitet i sitt barnehagetilbud. Nytt forslag til barnehagelov gir større muligheter til kvalitetsheving både på kort og lang sikt. Til nå har kommunen hatt liten påvirkning over kvaliteten i private barnehager og liten mulighet til å prioritere dette så lenge det ikke har vært mulig å stille vilkår til tiltak i private barnehager. Dette har også medført at politiske prioriteringer til barnehageområdet har vært krevende.  

Mer demokratisk styring

Nytt lovforslag gir mulighet til økt demokratisk styring, og ikke minst mulighet til å se både kommunale og private barnehager helhetlig. Departementet foreslår både noen felles nasjonale regler og bedre mulighet for lokale tilpasninger.   

Nytt lovforslag vil også gi mulighet til satsinger på ulike områder. Som for eksempel innenfor språkutvikling, eller innenfor geografiske områder med spesielle utfordringer. Det vil også gi mulighet for økt bemanning i enkelte områder med spesielle behov, som et IA - tiltak ved høyt sykefravær eller som en generell styrking av bemanning i hele kommunen.

Kommunens mulighet til lokale forskrifter på bemanning gir derfor også mulighet til økt bemanning utover nasjonalt regelverk. Dette vil gjelde både private og kommunale barnehager. 

Godt samarbeid mellom barnehagene

Det er i dag et godt samarbeid mellom private og kommunale barnehager i mange kommuner. Kravet til samarbeid og samhandling forsterkes i nytt lovforslag. Her presiseres viktigheten av at kommunen involverer private barnehager i alle prosesser, at de har et samlet fokus på kvalitetsutvikling i både private og kommunale barnehager, hvor de private barnehagene gis rom til å komme med initiativ til satsinger.   

Sikre like lønns- og arbeidsvilkår

Kommunene skal også legge vekt på lønns- og arbeidsvilkår i sin utarbeidelse av lokale forskrifter. Lokalt fastsatt regulering vil gi bedre etterlevelse av det finansielle ansvarsprinsippet, fremme kostnadseffektive løsninger på lokalt nivå og gi lokalt handlingsrom for å sikre at private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager. 

Skal dekke faktiske pensjonsutgifter

Når det gjelder tilskudd til pensjon er forslaget at dagens ordning med tilskudd etter sjablong skal videreføres. Fagforbundet mener at lokal kostnadsdekning er eneste løsning som vil sikre full dekning av utgifter til pensjon. Lokale forskrifter innebærer at kommunen kan velge en løsning som baserer seg på kostnadsdekning av pensjon, og Fagforbundet vil jobbe videre for at dette blir den primære løsningen. 

Tydelig og helhetlig regelverk

Dagens regelverk har gitt grunnlag konflikter mellom barnehager, kommuner, partene i arbeidslivet og staten. Mange av disse har sitt utgangspunkt i et regelverk som har blitt endret stykkevis i perioden etter barnehageforliket, og på noen punkter kan være uklare. Derfor er regjeringen forslag til et tydelig og helhetlig regelverk som gir forutsigbarhet i sektoren viktig.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?