Til hovedinnhold

Fagforbundet vil ha uavhengig konsekvensutredning av bakkemontert solkraft

Illustrasjonsfoto:

Illustrasjonsfoto: (Foto: Per Flakstad)

Bakkemonterke solkraftverk har ikke vært omfattet av plan- og bygningsloven, slik vindkraftanlegg har det. Fagforbundet støtter endringer i energi- og plan- og bygningsloven som sidestiller bakkemonterte sol- og vindkraftanlegg, med noen vesentlige endringer. Fagforbundet vil endre forskriften om konsekvensutredning for å sikre uavhengige konsekvensutredninger for slike anlegg.

31.01.2024 av Helene Bank, rådgiver i Fagforbundet
Sist oppdatert: 13.02.2024

Fagforbundet har svart på forslag til en forskriftsendring som et ledd i vårt pågående arbeid med klima og naturbevaring. Denne høringen sammen med forslag til lovendringer i energiloven og plan- og bygningsloven for bakkemonterte solkraftverk er viktig for planarbeidet i kommunen.

Mer demokratiske prosesser og uavhengig konsekvensutredning

Vi støtter både bedre prosesser som gir kommunene, og dermed demokratiet mer inngrep i planprosessene og vi krever uavhengige konsekvensutredninger.  Mange av våre medlemmer har oppgaver knyttet til oppfølging og effekter av politikken for å oppnå klimamål og mål med den internasjonale naturavtalen. Fagforbundet støtter de overordnete målene i arbeidet med klimamålene for 2050, behov for trygg og tilstrekkelig tilgang til lavutslippsenergi, og målene i den globale Naturavtalen. Begge vil kreve en effektiv politikk mot naturskadelig arealbruk etter et hierarki for tiltak: unngå, begrense, istandsette og kompensere.

Likestille bakkemonterte vind- og solkraftanlegg

Fagforbundet støtter å endre energiloven og plan- og bygningsloven, slik at krav til vindkraft på land og solkraftanlegg på land får en likeverdig og helhetlig behandling, som samtidig styrker kommunenes rolle i planprosessene, kan gi effektive og ressursbevarende prosesser, og redusere konfliktnivå tidlig. En klar forankring i plan- og bygningsloven kan sammen med sterkere krav til gode og uavhengige konsekvensutredninger bidra til at uaktuelle prosjekter blir stanset på et tidligere stadium.

Fagforbundet har imidlertid merknader til innretning på lovendringene som er foreslått:

  • Kommunens adgang til å sette detaljerte vilkår i områdereguleringsplanen som i andre arealsaker.
  • Kommunens adgang til å omgjøre reguleringsplan etter konsesjonsbehandling bør ikke være svakere for vind- og solkraftanlegg enn for andre arealformål. Saksgangen i lovforslaget bør endres i tråd med dette.
  • Forholdet til samiske interesser må det i lovverket presiseres at det ikke kan gis hverken konsesjon eller forhåndstiltredelse til vind- eller solkraftanlegg i strid med samiske rettigheter ( jfr. Fosen-dommen)
  • Noen spesifikke naturverdier vernes mot inngrep. Lavutslippskraft og naturbevaring bør ivaretas helhetlig-
  • inngrep i myr og annen våtmark, og andre spesifikke og karbonrike naturverdier må føre til tidlig avslag og konsesjonstildeling for både vinn- og solkraftanlegg. Spesifikt for solkraft er at det nesten uten naturinngrep kan monteres på eksisterende bygg, i grå områder, og eventuelt sameksistens med andre bruksformål. Slike forhold bør vurderes før konsesjon om bakkemonterte anlegg i urørt natur, kultur (inkludert urfolksrettigheter) og kulturminnelandskap.
  • Det bør utarbeides kriterier for konsekvensutredninger som innebærer uavhengig og feltbasert kartlegging av naturverdier, totale klimaregnskap fra produksjon av installasjoner og endringer i CO2 opptak/frigiving fra jord og planter, plan for tilbakeføring, og gjenvinningsplan for installasjoner til en sirkulær økonomi. (også nevnt i Høring - Forslag til endringer i forskrift til konsekvensutredninger)
  • Konsekvensutredning for solkraft må også dekke effekter av eventuell inngjerding, andre inngrep og utslipp knyttet til tilgang til nett, og utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige utslipp i livsløpet. 

Fagforbundet støtter å justere forskriften til også å omhandle solkraftverk, men har noen forslag til endringer av forskriftsendringene som er foreslått.

  • Det foreslås å ikke kreve konsekvensutredningsprogram for solkraftanlegg under 30 MWp og for å få konsesjon til utbygning av kraftledninger mellom 15 og 50 kl og 132 kV. Det begrunnes i kapatistet hos NVE (Norges Vasskraft- og energididirektorat).  Fagforbundet mener at å velge lengde på kraftledning og effekt på solkraftverk som kriterier for meldeplikt og program for konsekvensutredning er lite hensiktsmessige mål. Vi ønsker heller utarbeide nøytrale og etterprøvbare kriterier og veiledere for typer tiltak knyttet til nye naturinngrep, alternative plasseringer og mulig konfliktnivå.
  • Fagforbundet mener også at det bør utarbeides kriterier for med uavhengig, faglig kartlegging av naturverdier, totale klimaregnskap fra produksjon av installasjoner og endringer i CO2 opptak/frigiving fra jord og planter, plan for tilbakeføring, og gjenvinningsplan for installasjoner til en sirkulær økonomi. En liste med naturverdier som det uansett ikke skal bygges i kan eventuelt forskriftsfestes, slik at det ikke brukes unødig ressurser og tid på slike prosjekt.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?