Til hovedinnhold

Oppsigelsessak til Høyesterett

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold.)

En helsefagarbeider mistet autorisasjonen og fikk oppsigelse fra Oslo kommune. Grunnen var for dårlige faglige prestasjoner. For lagmannsretten var det åpenbart at kommunen burde ha funnet annet passende arbeid. Nå skal Høyesterett prøve saken.

22.01.2024 av André Haugen
Sist oppdatert: 31.01.2024

Både i tingretten og i lagmannsretten vant arbeidstaker og LO-advokat Edvard Bakke fram med at oppsigelsen var ugyldig.

Retten har i begge instanser kommet til at Oslo kommune hadde en legitim og tungtveiende grunn til oppsigelse, ettersom det er «uomstridt at arbeidstakers arbeidsprestasjon var langt under det arbeidsgiver kunne forvente». Arbeidstakeren motsatte seg ikke Helsetilsynets vedtak om å frata ham autorisasjonen.

Men det skal altså mer til. Det sentrale spørsmålet var om oppsigelse er en uforholdsmessig streng reaksjon dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby.

Interesseavveining

Det rettslige utgangspunktet for saken er arbeidsmiljøloven §15-7, som regulerer vern mot usaklig oppsigelse. Loven sier at det skal gjøres en interesseavveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører arbeidstakeren.

Lagmannsretten måtte da gjøre en vurdering av om oppsigelse ikke var en uforholdsmessig streng reaksjon. Først la retten til grunn at oppsigelse ville være en uforholdsmessig streng reaksjon dersom arbeidsgiver hadde annet passende arbeid å tilby i virksomheten.

I avveiningen kommer retten fram til flere forhold som taler i arbeidstakers favør. Lagmannsretten påpeker at en oppsigelse vil ramme arbeidstakeren hardt. De viser til mannens alder, det at han nå er å anse som ufaglært, og at det vil være usikkert om han vil få nytt arbeid. Det påpekes at arbeidstakeren jobbet 12 år som ufaglært før han ble ansatt som helsefagarbeider, og at det i denne perioden ikke er noen negative merknader til arbeidsprestasjonen.

«Arbeidstaker kan ikke bebreides for at han ikke evnet de krav som stilles til en helsefagarbeiders prestasjoner», heter det i dommen.

Kommunen gjorde ikke nok

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i forbindelse med en oppsigelse. Her mener retten at Oslo kommune ikke har sannsynliggjort at det ikke var annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. De la til grunn at Oslo kommune er en stor arbeidsgiver med mange arbeidsoppgaver.

Arbeidsgiver mener det i dette tilfelle ikke var plikt til å tilby stillinger utenfor bydelen, men lagmannsretten mener imidlertid at muligheten for passende arbeid må gjelde hele Oslo kommune som virksomhet.

Lagmannsretten konkluderte med at oppsigelse er en uforholdsmessig streng reaksjon og at det ikke er saklig grunn til oppsigelse.

Tilkjent 70 000 kroner i oppreisning

Etter arbeidsmiljøloven §15-12 andre ledd kan arbeidstaker tilkjennes erstatning hvis oppsigelsen er i strid med §15-7, slik som retten konkluderte. Lagmannsretten sluttet seg her til tingrettens vurdering og mener 70 000 kroner er passende.

Så gjenstår det å se om Høyesterett gjør samme vurdering.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?