Til hovedinnhold

Høringsuttalelse til Askøy kommunes budsjett 2024

Fagligpolitisk utvalgt i fagforeningen har skrevet høringsuttalelse til budsjettbehandlingen i kommunestyret på Askøy. Den kan du lese her:

14.12.2023 av Fagligpolitisk utvalg
Sist oppdatert: 14.12.2023

PS 126/23 - Høringssvar, Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024-2027.

Fagforbundet Askøy er bekymret for kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 samt flere av
punktene i posisjonens forslag. Fagforbundet Askøy er svært bekymret for kommunens økonomiske situasjon. Tjenestene er allerede hardt presset. Hensyntatt utgiftsbehovet er kommunen blant de fattigste i landet. Kommuneindeksen viser likevel at vi leverer rimelig god kvalitet på tjenestene samtidig som vi driver svært billig. Fagforbundet Askøy mener det er ingenting å spare på ytterligere effektivisering. Med ett slikt høyt sykefravær som kommunen har i dag sier det seg selv at vi trenger flere hender og hoder til å levere gode tjenester. Ikke få de ansatte til å løpe fortere. Vi er svært skuffet over posisjonens forslag til budsjett som ber kommunedirektøren se på potensiale av å konkurranseutsette tjenestene. Det oppleves som urimelig at slitne og pressede ansatte skal stå på kommunens innsparingsliste ved å få dårligere lønn og pensjon ved en konkurranseutsetting. I 2021 viste Fagforbundet Askøy at det ikke var penger å spare på konkurranseutsetting av renhold. Slike prosesser legger beslag på mye ressurser både i form av tid og penger.
Fagforbundet Askøy ber posisjonen om å gå bort fra forslaget om å vurdere konkurranseutsettelser, vi kommer gjerne til bords for å se på alternative løsninger til innsparing. Det kan nevnes at Fagforbundet Askøy har ved flere anledninger etterlyst prosessen rundt det politiske vedtaket knyttet til innsparingspotensialet for organisering av renhold fra budsjett- og økonomiplan de to siste årene. Det er uheldig at kommunedirektøren ikke fulgt opp dette. Vi merker allerede nå at uroen øker blant flere ansatte i ulike tjenester i kommunen som følge av posisjonens ønske om å se på konkurranseutsetting.

Fagforbundet Askøy mener det er positivt at posisjonen har lagt inn bemanningssentral og økt grunnbemanning. Askøy kommune har hittil i år brukt ca. 122 millioner i vikarutgifter, hvor av ca. 22 millioner er kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Fagforbundet Askøy har i flere år foreslått å etablere egen bemanningssentral og øke grunnbemanningen, vi har pekt på over tid at et slikt tiltak kan redusere vikar- og sykefraværs kostandene til kommunen. Posisjonen undervurderer kostnadsreduksjonen i sitt tiltak, her er det flere penger å spare. Vi kan vise til avdelinger i kommunen der økte ressurser har hatt stor betydning både for å få ned uønsket overtidsbruk samt forsvarlig bemanning ved sykdom. Noe som igjen gir kostnadsreduksjon på vikarutgifter/overtid.

Fagforbundet Askøy ser det som svært positivt at det er lagt frem ønsket tiltak om å øke antall lærlingplasser i helsefagarbeiderfaget. Vi vil allikevel påpeke på at det over flere år har vært ett for lavt antall lærlingeplasser for andre fagbrev, som blant annet barne- og ungdomsarbeiderfaget. Askøy kommune har en høy andel ansatte som er 60 år eller mer, hvordan skal kommunen klare å erstatte disse når de går av med pensjon? Vi mener at kommunen må ha et økt antall læreplasser i alle fag, og tilby heltidsstillinger som rekrutteringstiltak når de er ferdig med fagbrevet. Slik vil kommunen klare å ta høyde for noe av utfordringene som allerede er kommet i noen av disse yrkesgruppene.

Fagforbundet Askøy registrer at det er varslet egne saker om skole- og barnehagestruktur og at det er tenkt som et innsparingstiltak. Vi forventer at ingen ansatte skal sies opp og at det blir gode prosesser med involvering av tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen i prosessene. Kommunedirektøren foreslår i år som i fjor inntekt i form av parkeringsavgift på kommunale eiendommer. Fagforbundet Askøy etterlyser de ansattes perspektiv og undres over hvorfor ikke dette har vært drøftet med HTV før man kalkulerer med en slik betydelig sum i budsjettet. Tiltaket
får blant annet konsekvenser for mange ansatte i Askøy kommune som ikke kan benytte seg av kollektivtransport. Fagforbundet Askøy er bekymret over at kommunedirektøren vil påføre ansatte ekstra utgifter for å kunne parkere på jobb.


Fagforbundet Askøy ber om følgende:

 •  tiltak om bemanningsentral iverksettes omgående.
 • grunnbemanningen økes, i skole, helse og barnehage blant annet ved å etablere heltid som
  norm.
 • posisjonen bidrar til å skape ro og gi tillit til de ansatte ved å skrinlegge forslag om å se på
  konkurranseutsetting.
 • ingen ansatte skal sies opp ved eventuelle nedskjæringer/innsparinger.
 • det legges inn tiltak for å rekruttere og beholde fagarbeidere på lik linje med
  høyskoleutdannede.
 • det etableres en lokal heltidskulturerklæring for kommunen som helhet, etter drøftinger
  mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere

Fagforbundet Askøy håper politikere og kommunedirektøren kan samles om et budsjett som gir økte inntekter og god kvalitet for utøver og mottaker av tjenestene.

Faglig politisk utvalg i Fagforbundet Askøy

Bente M. Sannes
Gørill Nyvoll
Aud Elin Målsnes
Nina O. Fauskanger
Hilde Lende Aune

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?