Til hovedinnhold

Bli en del av et spennende nettverk - ny frist!

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Mostphotos)

Kunne du tenke deg å bli en del av et nettverk som kan gi deg verdifulle innspill om egen arbeidssituasjon og egen rolle som leder? Det nærmer seg årsmøte i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere, og det betyr at det også nærmer seg valg av nytt styre og foreningskontakter. Vi søker deg som ønsker å bidra med egne erfaringer og kompetanse til å hjelpe andre medlemmer i fagforeningen. Ny frist for å melde interesse er 18.desember 2023.

13.11.2023
Sist oppdatert: 12.12.2023

Generelt om fagforeningen:

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo. Fagforeningen har 1-3 foreningskontakt(er)/tillitsvalgt i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt. Et eget sekretariat ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo har den daglige driften av fagforeningen. Fagforeningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer.

Fagforeningens oppgave er å gi toppledere trygghet og støtte i rollen som leder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Vi skal bidra til å ivareta medlemmenes rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Medlemmer har rett til juridisk bistand i saker knyttet til eget arbeidsforhold.   

 

Fagforeningens målgruppe

Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirke, andre bedrifter og sykehus. Hovedsakelig er målgruppen innenfor KS hovedtariffavtalen kap. 3.4.1: Kommunedirektører og kommunedirektørens toppledergruppe, og hovedtariffavtalen i KA kap. 3.4.1: Kirkeverger.

Vi har også medlemmer som blant annet ligger i KS kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.

 

Hvem skal velges på årsmøtet i januar?

Fagforeningens styre skal bestå av 10 medlemmer: leder, nestleder, kasserer og 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer i rekkefølge, hvor første vara møter fast i styremøtene. 

Leder, nestleder og to av styrets medlemmer velges på fritt grunnlag.  De øvrige 6 medlemmer velges blant foreningskontaktene.

Fagforbundet kommunedirektører og andre toppledere skal ha minimum en foreningskontakt per fylke. Disse velges på årsmøtet.

Årsmøtet velger også valgkomité på 3 medlemmer, 2 revisorer og 1 vararevisor. 

Alle valg har 2 års funksjonstid. 

 

Hva vil det si å sitte i styret?

Styret har styremøter 4-5 ganger i året. Noen møter vil være digitale, noen vil være i Oslo. Det vil være noe arbeid mellom møtene, blant annet å gi innspill til aktuelle høringer Fagforbundet jobber med eller andre saker som dukker opp mellom styremøtene.

 

Hva vil det si å være foreningskontakt/tillitsvalgt?

Fagforbundet kommunedirektører og andre toppledere skal ha minimum en foreningskontakt per fylke. Foreningskontakten må være medlem av fagforeningen og helst være yrkesaktiv. En foreningskontakt er fagforeningens egne tillitsvalgte. Det er et frivillig verv. Foreningskontakten er medlemmenes nærmeste kontaktperson på fylket og skal bistå medlemmene med i spørsmål og saker som medlemmet har. Dersom spørsmålene eller sakene er komplekse og krever støtte kan foreningskontakten søke administrativ hjelp av Fagforbundets regionale kompetansesenteret og det nasjonale sekretariatet. Ved avsluttet sak skal protokoll sendes til både kompetansesenteret og til sekretariatet. 

Fordi vi har en del medlemmer som ligger i kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5 får vi en del forespørsler om å bistå i lønnsforhandlinger. Det vil derfor være en del av oppgaven til foreningskontakt.

 

Hvorfor være en foreningskontakt?

  • Du vil bidra med egne erfaringer og kompetanse til å hjelpe andre medlemmer
  • Du vil bli en del av et nettverk som kan gi deg verdifulle innspill om egen arbeidssituasjon og egen rolle som leder
  • I løpet av 2-årsperioden vil det bli arrangert en foreningstur til utlandet hvor alle tillitsvalgte er invitert.
  • Faglig påfyll og eventuelt opplæring ved behov. Du kan selv komme med innspill til ønsket faglig påfyll.

 

Annen informasjon

Det utbetales ikke godtgjørelser til tillitsvalgte utover det som allerede ligger i vedtatt budsjett (godtgjørelse til leder og kasserer.) Ved behov for reisevirksomhet i forbindelse med bistand til medlemmer, må dette avklares i forkant med kompetansesenteret i regionen. Det er kompetansesenteret som utbetaler reiseregningene. Dersom reisen ikke er avklart med kompetansesenteret kan de velge å ikke utbetale regningen. Mange av henvendelsene vil kunne tas over telefon eller Teams.

Det forventes at foreningskontaktene ikke handler i strid med Fagforbundets og foreningens vedtekter og retningslinjer. 

 

Hva må du gjøre hvis du ønsker å stille til valg?

Dersom dette høres ut som noe du kunne være interessert i, vennligst ta kontakt med leder av valgkomiteen Ole Petter Nybakk.

Ole Petter Nybakk

Tlf: 41915091

E-post ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no

 

Frist for å melde interesse er 1.desember 2023.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?