Til hovedinnhold

Justisministeren fikk rapport om brannvesenet

Justisministeren mottok rapport om brann- og redning

Justisministeren mottok rapport om brann- og redning (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet var representert da justisminister Emilie Mehl besøkte Briskeby brannstasjon fredag 16. juni. Arbeidsgruppa som har gjennomgått brannvesenets oppgaver og organisering leverte rapporten «Fremtidens brann- og redningsvesen» til ministeren. Fagforbundet er fornøyd med innholdet i rapporten.

16.06.2023
Sist oppdatert: 16.06.2023

Ministeren startet med å takke brannfolka som var tilstede under overrekningen 

 - Det er viktig for regjeringen å sikre en god lokal beredskap i hele landet. Da er det viktig med et lokalt brannvesen som er kompetent og har rask responstid til hendelser

Regjeringen bestilte i fjor en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsvesenet. Oppdraget har blitt tatt bokstavelig av arbeidsgruppa, for gjennomgangen er definitivt helhetlig. 180 sider pluss vedlegg omhandler alt fra digitalisering til interkommunalt samarbeid og yrkesskadedekning for brannfolk.

Det er avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Johan Marius Ly som har ledet arbeidsgruppa. 

 - I Norge har vi så store forskjeller i geografi og befolkning rundt om i landet at det er vanskelig å oppsummere utfordringene til alle landets brannvesen under ett, sa Johan Marius Ly

 - Mange av utviklingstrekkene vi ser i samfunnet gir utfordringer for deltidsbrannvesen. Deltidsmodellen er en god og kostnadseffektiv modell og mange av tiltakene i rapporten er tiltak som skal tilrettelegge for å bevare deltidsmodellen.  

Fagforbundet er fornøyd med arbeidet

Ingunn Reistad Jacobsen er leder av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. Hun var tilstede under overrekkelsen av rapporten og mener rapporten gir et godt grunnlag for å videreutvikle brann- og redningsvesenet i Norge.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen satt ned denne arbeidsgruppen. Det er mange gode tiltak som er foreslått, sier Reistad Jacobsen.

Fagforbundet har vært representert i arbeidsgruppa med Ketil Sivertsen, som er leder av Norsk Brann- og redningsforum. Ingunn Reistad Jacobsen mener det har vært et godt valg av forbundet.

- Ketil har gjort en god jobb, og vi ser at mange av våre viktige saker er berørt i rapporten.

Ketil Sivertsen sier at han er særlig fornøyd med at arbeidsgruppa har skrevet et eget kapittel om de menneskelige ressursene i brann- og redningsvesenene.

- Jeg ser dette som en anerkjennelse av de som jobber i brann- og redningstjenesten og som vier tiden sin til å gjøre hverdagen tryggere for andre.

Kapittelet belyser utfordringer med rekruttering, kompetanseheving, avsatt tid til øvelser, mangfold, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kreftrisiko.

- Ansatte har rett på et fult forsvarlig arbeidsmiljø, brann og redning er et risikoutsatt yrke. Dermed er fokus på HMS og arbeidsmiljø ekstra viktig. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Blir de det må sikkerhetsnettet fungere. I tillegg er det viktig at de har riktig og nok kompetanse, sier Ingunn Reistad Jacobsen.

Mange gode forslag

Rapporten kommer med en rekke forslag til tiltak som Fagforbundet mener er viktige for å ivareta både de ansatte i etaten og sikre en god tjeneste for publikum. Nedenfor er noen av de viktigste forslagene i rapporten:

 • Forbedre opplæringen til deltidsbrannfolk
 • Etablere en ny lederutdanning
 • Endring av yrkesskaderegelverket, for bedre å ivareta de som blir syke eller skadet på jobb
 • Tiltak for å gjøre det mer attraktivt å jobbe som deltidsbrannkonstabel
 • Tydeliggjøring av hvilke oppgaver brannvesenet skal utføre
 • Tydeliggjøring av ansvarfordelingen mellom brann- og redningsvesenet og politiet
 • Tydeliggjøring av og ansvarfordelingen mellom brann- og redningsvesenet ambulansetjenesten
 • Gjennomgang av PLIVO-rutinen
 • Gjennomgå brannforebyggerens rolle
 • Tilrettelegging for mer samarbeid mellom brannvesen
 • Styrking av nasjonale strukturer i brann og redning
 • Styrke DSBs rolle som tilsynsmyndighet
 • Forbedre kunnskapsgrunnlag, evaluering og forskningsprosjekter innen branner

Rapporten danner grunnlag for Stortingsmeldingen om brann og redning som regjeringen har annonsert at den vil legge frem. Reistad Jacobsen mener derfor det blir viktig for forbundet å følge opp dette arbeidet videre slik at tiltakene som er foreslått blir gjennomført.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?