Til hovedinnhold

Innspill til Fagforbundets arbeid mot statsbudsjett 2024

(Foto: Pixabay)

Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere har fått anledning til å komme med innspill til momenter vi mener at Fagforbundet bør løfte inn i arbeidet med statsbudsjettet for 2024. Vi har valgt å konsentrere oss om noen få elementer som er helt sentrale for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi og for å møte dagens og framtidige utfordringer.

08.05.2023
Sist oppdatert: 28.09.2023

Full kompensasjon for lønns- og prisveksten
Det har vært det siste året vært en betydelig prisvekst på varer som kommunene kjøper, blant annet strømprisene har steget kraftig. Det forventes at både prisvekst og økte renter vil medføre relativt høye krav i lønnsoppgjøret. Det er helt avgjørende at kommunene får full kompensasjon for lønns- og prisveksten.


Rekruttering av leger
Kommunene har de siste årene hatt store utfordringer med rekruttering av leger til både kommunale stillinger og til fastlegehjemler med driftstilskudd, og til legevaktsarbeid. Dette gjelder særlig å rekruttere leger til distriktskommuner, men vi ser også at utfordringene nå er kommet til større bykommuner. I dag er det veldig mange innbyggere som er uten fastlege. Tiltak må derfor iverksettes. Situasjonen har medført at mange kommuner bruker store ressurser på å kjøpe legetjenester for private leverandører og vi overbyr hverandre for å rekruttere. Statistikk viser at landet har utdannet mange leger. Blant annet inntektsmessige forhold gjør i midlertid at for mange av disse velger å ikke jobbe som fastleger. Legemangelen kan ikke løses ved at kommunene overbyr hverandre. Staten må inn for å sikre leger i kommunehelsetjenesten en basisinntekt som gjør det attraktivt å jobbe som fastlege.


Videreføre tilskudd til utleieboliger og låne- og tilskuddordning til tilvisings- og tildelingsboliger
For å sikre tilstrekkelig med boliger til bl.a. bosetting av flyktninger, er det viktig at tilskuddsordningen til kjøp av boliger videreføres og rammene må være tilstrekkelige til at behovene for boliger blir dekket. På samme måte må låne- og tilskuddsordningen til tilvisings- og tildelingsboliger opprettholdes framover. En løsning år for år gir ikke forutsigbarhet.

Tilskudd til heldøgns- og omsorgsplasser
Ordningen er svært viktig for at kommunene skal kunne ruste seg for å møte de nært forestående demografiutfordringene. Ordningen må videreføres, forutsigbarheten sikres og det må tilføres midler til ordningen som samsvarer med kommunenes reelle behov.


Klimasats
Høye strømpriser gjør at kommunene må satse på tiltak som kan få ned strømforbruket. Noe kan gjøres med sparing, men for å gjøre grep som monner må det gjøres investeringer. Tilskuddsrammen til Klimasats for kommunene må videreføres og økes.


Ressurskrevende tjenester
Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere har økt kraftig de siste årene og kompensasjonen på 80% av overskytende kostnader, er uendret. Dette har medført betydelige kostnadsøkninger for kommunen. Staten bør senke innslagspunktet evt. øke kompensasjonsgraden, og i tillegg utrede kompensasjon for ressurskrevende brukere over 67 år som kommunene i dag har fullt økonomisk ansvar for

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?