Til hovedinnhold

Gjennombrudd for brannfolk med kreft

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold.)

En fersk kjennelse i Trygderetten gir nytt håp for brannfolk som har blitt kreftsyke av jobben.

15.02.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 28.02.2023

Som kjent for mange av OSS Tillitsvalgtes lesere, endte det dessverre med tap i høyesterettssaken Fagforbundet førte for tidligere brannmann Henry Sørensen, som gikk ut på å få prostatakreft godkjent som yrkesskade.

Peker mot framtidig forskning

Denne saken hadde imidlertid også lyspunkt. Høyesterett understreket at det ikke kreves en klar og ubestridt sammenheng mellom påvirkning og sykdomskravet. Den enkelte må likevel føre bevis for at det ut fra anerkjent medisinsk kunnskap er en sannsynlig sammenheng.

Dommen la stor vekt på at det per i dag ikke foreligger forskning som i tilstrekkelig grad knytter prostatakreft til yrke som brannkonstabel, men at dette kan endres. Det gir et håp om at framtidig forskning kan styrke kravet til brannfolk som har fått kreft på jobb.

Det så man for kort tid siden i en ny kjennelse fra Trygderetten, der brannkonstabel Tore Vassbotn og Fagforbundet vant fram med krav om å få godkjent blærekreft som yrkesskade.

Tilstrekkelig bevis

Trygderetten viste til Høyesteretts avklaring av lovens vilkår, og la avgjørende vekt på klassifiseringen til Verdens helseorganisasjons internasjonale kreftforskningsorgan (IARC), hvor det anses å være tilstrekkelig bevis for at blærekreft er forårsaket av yrket.

I begge sakene har spørsmålet vært om vilkåret i folketrygdlovens § 13-4 annet ledd bokstav a har vært oppfylt. Vilkåret lyder slik:
«Sykdomsbildet er karakteristisk, og i samsvar med den som den aktuelle påvirkningen kan framkalle».

I IARCs klassifisering av de ulike krefttypene kommer forskjellen på de to sakene fram. I tilfellet fra Høyesterett var de stoffene eller risikofaktorene brannfolk er eksponert for med tanke på prostatakreft kategorisert i gruppe 2B i IARCs rapport. Kategori 2B innebærer «begrenset beviselig sammenheng».

«I motsetning til prostatakreft, er blærekreft nå kategorisert i gruppe 1; tilstrekkelig bevis for sammenheng,» heter det i kjennelsen fra Trygderetten.

Betydning for flere

Med seier i Trygderetten vil Tore Vassbotn nå kunne få yrkesskadeerstatning. Kjennelsen betyr også at flere brannfolk kan ha rett på å få godkjent kreft som yrkesskade. Det vil i tillegg kunne påvirke saker med andre krefttyper.

Etter dommen i Henry Sørensen-saken har NAV reist spørsmål om saker knytta til kreft for brannfolk skal trekkes. Med det klare signalet fra Høyesterett om forskning i utvikling, er dette uaktuelt, ifølge forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som har ført begge saker for Fagforbundet.

– Vi har tro på at vi får gjennomslag for flere typer kreft, og dette gjelder også prostatakreft.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?