Til hovedinnhold

Årsmøteuttalelser

Årsmøtet 2023 i Teknisk fagforening Trondheim vedtok 4 uttalelser. De kan du lese her. Årsberetning for 2022 kan også lastes ned nederst på siden.

30.01.2023 av Rainer Svartrapmo
Sist oppdatert: 30.01.2023

Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim stiller seg bak Pensjon for alle sin uttalelse om økt pensjonsalder

Det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget, ledet av tidligere leder av NHO Kristin Skogen Lund, la 16. juni 2022 fram NOU 2022:7 «Et forbedret pensjonssystem». Blant forslagene finner vi en heving av pensjonsalderen. Fagbevegelsens pensjonsnettverk, Pensjon for alle, som også Teknisk fagforening Trondheim er tilsluttet, publiserte samme dato en pressemelding som følger.

Pensjonsutvalget tar feil:

Økt pensjonsalder løser ikke problemet

Pensjon for alle avviser pensjonsutvalgets forslag om heving av pensjonsalderen. Dette er et usosialt forslag og løser ikke problemene pensjonsreformen har skapt. Det hjelper ikke dem som må gi seg tidlig i arbeidslivet og får en pensjon som de ikke kan leve av. Det hjelper ikke dem som er lavtlønte og har for lav opptjening til å i det hele tatt å få lov til å gå av før 67 år.

Pensjonsutvalget sier det er vanskelig å definere den gruppa de kaller «sliterne», og derfor blir det vanskelig med målretta tiltak. «Tiltaket» økt pensjonsalder vil treffe denne gruppa med knallhard sikkerhet. Mange vil tvinges til å jobbe helsa av seg, og mange vil måtte avslutte lange yrkesliv med en uverdig og usikker reise mot uføretrygd.

Det eneste som er bra med forslaget er at det viser hvor urealistisk pensjonsreformen er. Kravet om at alle skal jobbe lenger og lenger mangler rot i det virkelige arbeidslivet. Til tross for at det å gå av ut av arbeidslivet tidlig har store negative økonomiske konsekvenser for den enkelte, så er dette bildet i dag:

  • I aldersgruppa 60–64 er hver femte mann og nesten hver tredje kvinne helt eller delvis uføre.
  • Ved fylte 62 år er 30 % av menn og 40 % av kvinner helt ute av arbeidslivet.
  • Ved fylte 67 år er 60 % av menn og mer enn 75 % av kvinner helt ut av arbeidslivet, av dem som er igjen er mange på deltid.

At levealderen øker betyr ikke at antall år med god helse øker like mye. Og både levealder og helse er skjevt fordelt. Advokaten lever lenger enn kantinekokken og ingeniøren lever lenger enn helsefagarbeideren, og vi vet utmerket godt hvem som tjener mest.

Å heve pensjonsalderen betyr å frarøve mange grupper muligheten til å få noen gode år som pensjonister. År hvor helsa fortsatt holder, hvor man kan puste litt lettere og bruke tid med barnebarn. Mange vil bokstavelig talt tvinges til å jobbe helsa av seg.

Pensjon for alle mener dette usosiale forslaget må legges i skuffen. Hvis vi skal finne økonomisk og sosialt bærekraftige løsninger, må vi ta tak i de virkelige problemene: Arbeidslivet sliter ut altfor mange og de som trenger å gå av tidlig har ikke et godt nok sikkerhetsnett.

Pensjon for alle mener dette vil være en god start på å finne gode løsninger:

  1. Arbeidslivet må legge til rette for at flere skal kunne stå i jobb lenger uten å slite helsa av seg, arbeidsgivere må straffes økonomisk hvis de driver ansatte ut i uførhet.
  2. Det må på plass trygge tidligpensjonsordninger som sikrer de som ikke har helse til å jobbe videre.
  3. Uføre må sikres pensjonsopptjening fram til 67 år.

Årsmøtet i Teknisk fagforening Trondheim stiller seg bak uttalelsen, og gjør en bevilgning på 5000 kroner til Pensjon for alle.

 

Uttalelse om strømkamp

Teknisk fagforening Trondheim mener at Fagforbundet i større grad må engasjere seg i strømkampen. Vi ser at Fagforbundet i liten grad uttaler seg om krisa som foregår, men heller overlater kampen til LO-forbund i privat sektor.

Medlemmer i Fagforbundet er i like stor grad rammet av priskrisa. Dette angår både fritida og jobbene våre. Høy strømpris skader privatøkonomien og går ut over kjøpekrafta til hele laget. Arbeidsplassene våre er truet av høye strømkostnader: Bygningsmasse må ha energi til oppvarming og drift. I en allerede presset kommuneøkonomi er det nærliggende å tenke seg at de høye strømprisene får konsekvenser for bemanning og dermed også kvaliteten på tjenestene. Dette kan føre til privatiseringspress, og utgjør derfor en trussel mot velferdsstaten.

Fagforbundet må også ta trusselen om industridød på alvor. Lave energipriser har vært norsk industris største fortrinn siden vannkrafta ble bygd ut. Denne industrien har vært en viktig bærebjelke i den norske velferdsstaten. Om kraftkrevende industri flagger ut som følge av høye strømpriser, mister vi ikke bare viktige arbeidsplasser, men en stor del av velferdsstatens finansiering faller også bort.

Det snakkes mye om solidaritet med Europa i debatten om strømpriser. Beskyldninger om egoisme og proteksjonisme er et forsøk på å avlede debatten fra dens egentlige kjerne: krav om politisk kontroll over krafta. Kravet handler like lite om proteksjonisme i dag, som styring over krafta gjorde før energiloven trådte i kraft i 1991. Fagforbundet må våge å rive seg løs fra markedstenkningen som rår i Arbeiderpartiet, og bruke sin makt til å påvirke situasjonen til fordel for våre medlemmer.

Teknisk fagforening Trondheim starter engasjementet med egen forening, og bevilger kroner 10000 til Industriaksjonen for å støtte arbeidet deres.

 

Uttalelse om uravstemning

Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim ber Fagforbundet om å utvikle den digitale uravstemninga til å bli mer gjennomsiktig. Vi ber om at resultater blir offentliggjort for hver forening og for hver virksomhet.

Det må også utvikles sånn at medlemmer med feil kontaktinformasjon ved utsendelse av sms kan få mulighet til å stemme. I tillegg til sms, så må det bli mulig å stemme via medlemsportalen. Avgitt stemme må også kvitteres.

Innen uravstemningen blir utsendt, så må alle endringer i tariffavtalen formidles på en konkret og enkel måte, sånn at medlemmene tar et opplyst valg. Det holder ikke med en sms, der medlemmene blir bedt om å stemme ja.

Etter oppgjørene i 2020 og i 2022 så har resultatene av avstemningen blitt trekt i tvil på flere av våre arbeidsplasser. Større gjennomsiktighet og bedre gjennomføring vil legitimere uravstemninga.

 

Valgkamputtalelse

Teknisk fagforening Trondheim er og skal være ei politisk aktiv og partipolitisk uavhengig fagforening. Vårt politiske påvirkningsarbeid er avhengig av at de som sitter med makta i kommunestyre, fylkesting og Storting er lydhøre overfor fagbevegelsen. Det er liten tvil om at den rød-grønne blokka i så måte er å foretrekke framfor den borgerlige.

Årsmøtet i Teknisk fagforening Trondheim definerer sine politiske venner ut fra felles syn på hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, gjennomslag for våre politiske saker og viljen til samarbeid. Vår innsats i valgkampen 2023 vil gjenspeile dette, også gjennom arbeidet i LO i Trondheim og omegn og Trondheimsalliansen.

Teknisk fagforening Trondheim

  • skal bidra i LO i Trondheim og omegn sin valgkamp på bakgrunn av Trondheimsmanifestet
  • skal kjøre kampanje for listekandidater som er medlemmer i fagforeninga
  • vil understreke sin partipolitiske uavhengighet ved ikke å bidra økonomisk til partienes valgkamp
  • gjør en ekstrabevilgning på kroner 5000 til LO i Trondheim og omegns valgkamp

 

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?