Til hovedinnhold

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Leder av Fagforbundet, Mette Nord. (Foto: Lars Helgerud)

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

18.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.01.2023

Fagforbundet organiserer titusenvis av stolte helsearbeidere som hver eneste dag gjør alt de makter for at pasientene skal få den pleien og verdigheten de har krav på. Samtidig ser vi en utvikling der flere pleietrengende må bo hjemme selv om de er svært sjuke, og at pleien ikke alltid er god nok. Dette blir dokumentert i NRKs dokumentar, mener Fagforbundet.

Nord forteller at mange av forbundets medlemmer i eldreomsorgen opplever nå at de må løpe stadig fortere for å gjøre jobben sin, og flere sliter med dårlig samvittighet. Lista over pasienter de skal besøke er lang, og i over halvparten av kommunene har besøkstida til hjemmetjenesten gått ned.

– Våre medlemmer i eldreomsorgen legger ned en uvurderlig innsats, samtidig som de har en svært krevende arbeidshverdag. Pasientene blir eldre, sjukere og bor lengre hjemme. Samtidig skriker norsk helsevesen etter ansatte, forteller Mette Nord.

Hun viser til SSBs ferske framskrivning av behovet for helsearbeidere fram mot 2040. Den viser at det i 2040 vil bli behov for over 50.000 flere helsefagarbeidere og sjukepleiere.

Deltidskrise

Noe av det NRKs dokumentar synligjør er at brukerne får hjelp fra svært mange helsearbeidere, og at de må møte stadig nye ansikter. I løpet av 16 dager får Lilly, som NRK filmer, besøk av 21 forskjellige pleiere. Dette er en stor belastning for Lilly. Fagforbundet mener en viktig årsak til dette er at svært mange av Fagforbundets helsearbeidere ikke får heltidsstillinger. 7 av 10 helsearbeidere har en deltidsstilling. Svært mange av dem har deltidsstillinger på under 20 prosent, og må jakte vakter for å få ei lønn å leve av.

– Det er ei deltidskrise i norsk helsevesen. Behandlinga av Lilly viser tydelig hvordan deltidskrisa rammer pasientene. Dette er dessverre resultatet av at vi tilbyr helsearbeidere 17,3% stilling eller mindre. Med svært mange ansatte i små stillinger blir resultatet at pasientene møter nye ansikter ved hvert besøk. Ansetter vi helsearbeidere i hele og faste stillinger, kan vi vi organisere arbeidsdagen slik at det er de samme ansatte som kommer hjem til pasientene, sier Nord.

Fordelene ved at det de samme helsearbeiderne som møter de samme pasientene er åpenbare. De ansatte kjenner pasientens sykdomsbilde, det blir enklere å følge med på ernæring, det blir bedre medisinsikkerhet og det er lettere å følge pasientens utvikling over tid.

– Helsearbeidere med hele, faste stillinger gir ikke minst mer trygghet for pasienten. Å møte de samme ansatte hver dag, som skal gi deg mat og pleie, men også vaske og stelle deg. Det gir omsorg og verdighet, sier Nord, og viser til at dette er særlig viktige for brukere med demens.

Skulle ikke bodd hjemme

Lederen i Fagforbundet er tydelig på at det som kommer frem i NRKs dokumentar ikke kan lastes den enkelte helsearbeider.

– Dette stikker mye dypere enn den enkelte ansatte. Det er systemet som må endres og det er politikerne som har ansvaret. I tillegg handler NRKs dokumentar om pasienter som ikke skulle bodd hjemme, men fått døgnkontinuerlig behandling på sykehjem, sier Mette Nord.

Lederen av Fagforbundet viser også til at NRK Brennpunkt setter lys på det som Helsepersonellkommisjonen nå jobber med, nemlig hvordan vi skal få nok helsearbeidere til å møte det økende omsorgsbehovet og den øktende mangelen på helsepersonell som Norge står overfor i åra framover.

– Fagforbundet mener det er to tiltak som er helt avgjørende for å sikre nok helsepersonell. For det første må flere av helsearbeiderne få heltidsstillinger. Og for det andre må vi ha ei bedre fordeling av arbeidsoppgavene innenfor helsevesenet. Dette betyr blant annet at vi må se på om sykepleiere kan gjøre flere av de oppgavene som leger i dag utfører, og like viktig at helsefagarbeidere, helsesekretærer og andre yrkesgrupper kan overta oppgaver som sykepleiere i dag må gjør. Vi må ha ei bedre oppgavedeling, mener lederen av Fagforbundet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?