Til hovedinnhold

En sak om stillingsvern

Lovbok

Lovbok (Foto: NTBscanpix)

Hålogaland lagmannsrett avsa medio april en dom som omhandlet gyldigheten av en oppsigelse av rådmann. Dommen er påanket og det skal nå vurderes om saken skal til Høyesterett.

14.06.2022
Sist oppdatert: 15.12.2022

Hålogaland lagmannsrett avsa medio april en dom som omhandlet gyldigheten av en oppsigelse av rådmann. Vedkommende hadde ikke fraskrevet seg stillingsvernet. Kommunestyrets oppsigelse ble kjent ugyldig. Prøvingen av den reelle begrunnelsen viste at det ikke forelå et tilstrekkelig grunnlag for å avvikle rådmannens ansettelsesforhold. At politikerne ikke hadde tillit til rådmannen ble ikke ansett som saklig grunn. Det ble påpekt av lagmannsretten at kommunen som arbeidsgiver hadde kunnet håndtere slike mulige situasjoner der tilliten var svekket, ved å innta en klausul om fraskrivelse av stillingsvernet ved inngåelse av arbeidsavtalen.

 

Arbeidsforholdet var, selv om oppsigelsen var ugyldig, besluttet å opphøre. Erstatningen som ble utmålt inneholdt derfor både et element av dekning for lidt tap frem til domstidspunktet (vedkommende hadde ikke stått i stillingen), og et element av erstatning for fremtidig tap. Rådmannens erstatningskrav omfattet erstatning for lønn og pensjonsopptjening frem til pensjonsalder – ca. 8,9 millioner. Lagmannsretten la til grunn at en «grense» på to år som er blitt fremholdt i tidligere rettspraksis kunne legges til grunn som et utgangspunkt. Det ble likevel fremholdt at utmålingen skulle være basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Samlet ble erstatningen satt til 3 millioner - der 1,2 millioner dekket lidt tap og kroner femtitusen var oppreisningserstatning.

 

Dommen er som tidligere nevnt, ikke rettskraftig pt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?