Til hovedinnhold

Medleverturnus: Fagforbundet tapte i Arbeidsretten

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

LO og Fagforbundet fikk ikke medhold i at medleverturnus er tariffstridig. Ansatte i Human Care AS og Olivia Solhaugen AS jobber i snitt opp mot 60 timer i uka, langt utover arbeidsmiljølovens grenser.

08.04.2022
Sist oppdatert: 20.04.2022

Selv om medleverforskriften gir unntak fra arbeidsmiljøloven, mente Fagforbundet og LO at arbeidsgiver likevel er bundet av tariffavtalen. I overenskomst 453 mellom NHO og Fagforbundet står det at arbeidstida for ansatte i skift og turnus skal «i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 t. pr. uke»

Fagforbundet og LO gikk derfor til sak mot NHO service og handel og tre selskaper: Human Care Ung AS, Human Care Bo AS og Olivia Solhaugen AS, en kommersiell barnevernsinstitusjon på Fosen i Trøndelag. Stridens kjerne var om fagforeningene skal godkjenne medleverturnuser, eller om de private bedriftene selv kan lage ordninger med inntil 60 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen førte saken for Fagforbundet og LO:

– Dersom man innfører medleverturnus på opp mot 60 timer i uka og det står maks 35,5 timer i tariffavtalen, må man få aksept fra den som er part i avtalen. Det er Fagforbundet og LO, og ikke lokal tillitsvalgt. Selv om mange har inngått avtaler om medleverturnus lokalt, har vi ment at de ikke har kunnet gjøre dette uten å få godkjenning fra Fagforbundet/LO, sa han til Fagbladet før rettssaken som gikk i februar.

Særavtaler

21. mars kom dommen, og arbeidsretten er ikke enig med LO og Fagforbundet. Ifølge dommen har de saksøkte virksomhetene gjennom særavtaler etablert en turnusordning basert på medleverforskriften. Arbeidsretten tolker partenes praksis som en indirekte erkjennelse av at overenskomsten ikke regulerer den helt spesielle arbeidstidsordningen som medleverforskriften åpner for, skriver Fagbladet.

NHO og de saksøkte virksomhetene hadde anført at medleverforskriften utgjorde et selvstendig grunnlag uavhengig av tariffavtalens arbeidstidsbestemmelser. Dette var arbeidsretten ikke enig i. Ifølge domspremissen finnes det ingen holdepunkter for en slik forståelse.

Derimot legger retten stor vekt på at lokale tillitsvalgte i Fagforbundet, og i noen tilfeller FO, har vært med på å utarbeide særavtaler om arbeidstid i tråd med medleverforskriften. Arbeidsretten legger til grunn av også Fagforbundet sentralt har vært kjent med dette.

Har akseptert praksis

«Når partene har inngått særavtaler med et tilsvarende innhold, forstår arbeidsretten det slik at man har akseptert at de generelle arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten ikke begrenser adgangen til å innta regulering av medleverordning i særavtaler», skriver arbeidsretten i dommen.

Dersom Fagforbundet og LO hadde vunnet saken, ville det også fått betydning for lønnen til de ansatte og ikke minst en betydelig etterbetaling.

I så fall ville dommen også fått stor betydning for praksisen ved andre barnevernsinstitusjoner som praktiserer medleverturnus som er lokalt avtalt og ikke godkjent av Fagforbundet sentralt og LO.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?