Til hovedinnhold

Slår alarm om effektene av budsjettkutt i Brann og redning

Fagforbundet Tromsø og Norsk brannmannsforum (NBMF) er bekymret etter tilbakemeldinger fra medlemmer ved Tromsø brann og redning KF etter Tromsø kommunes siste kommunestyremøte.

03.01.2022 av Reinaldo Montalvao og Håvard Malmedal
Sist oppdatert: 03.01.2022

For at kommunen skal fortsette å levere tjeneste med høy kvalitet som imøtekommer ansattes og brukernes forventninger er det viktig at man sjekker alle fakta før beslutninger om saken blir tatt. Fagforbundet vil med dette synligjøre noen aspekter som vi synes ikke er blitt tatt opp i saken angående Tromsø Brann og Redning.

La oss komme til fakta:

Kort om beredskapsavdelingen: Dette er den største avdelingen ved brannvesen, og består av personell som rykker ut ved brann og ulykker. Avdelingen består i dag av 2 dagtidsansatte (+1 vakant dagtidsstilling), samt 48 turnusstillinger heltid og 70 deltidsstillinger (personell på depoter/deltidsstasjoner i 1-2% stilling).

Minstebemanningen ved Tromsø brannstasjon er 10 brannkonstabler, hvorav 2 skal kvalifisere som utrykningsleder. Dette fremgår av dimensjoneringsforskriften §§ 5-2 og 5-4. Beredskapen er organisert med 4 vaktlag i døgnkontinuerlig turnus. Beredskapsavdelingen drives på oppdrag fra Tromsø kommune. Oppdraget er beskrevet gjennom det som kalles «brannordning». Denne revideres hvert 4. år.

Brannordning 2018 ga i oppdrag å øke bemanningen fra 11 faste ansatte pr vaktlag (minstebemanning på 10) til 12 faste ansatte pr vaktlag (minstebemanning på ti). Dvs at vår buffer ved fravær var større. Til dette tiltaket fulgte det ikke penger med. Når korona inntraff i 2020 ble alle 4 vaktlag økt til 12.

I brannordning 2021 ble det foreslått vaktlag med 13 ansatte for å dekke en minstebemanning på 10. Dette er i henhold til «Norconsultrapporten» fra 2018 og basert på det faktum å redusere bruk av vikarer og overtid. Dette ble ikke hørt av kommunestyret.

Kommunestyret har vedtatt at det innføres bostedsplikt for nyansatte på beredskap innen en radius på maks 20 minutters kjøretid. Det vil si at hvis en kompetent søker er kvalifisert til å gjøre jobben bor for langt unna, har ikke denne personen sjanse i det hele tatt til å få en sånn type jobb.

Det er svært uheldig at politikere i byen og Tromsø kommune vil innføre bostedsplikt som utelukker søkere som ikke har råd til å kjøpe bolig sentralt i Tromsø. Fagforbundet mener at dette på ingen måte bidrar til et inkluderende arbeidsliv.

Med 11 faste pr vaktlag vil vikarer som i dag jobber på brann og redning kreve fast ansettelse etter AML 14-9, og virksomheten vil uansett ikke klare å holde seg innenfor rammen på 44 årsverk for å dekke en minstebemanning av 10. Det er allerede mange ansatte som har krevd og fått fast ansettelse opp gjennom årene.

Ordningen som ble vedtatt av kommunestyret går imot regjerings ønske om å redusere vikarbruk og legge ned redningsdykkertjenesten etter en storstilt kronerulling blant kommunens innbyggere, politikere og næringsliv i 2003.

I en årrekke har beredskapsavdelingen bestått av tre årsverk på dagtid for å drifte de turnusansatte: én avdelingsleder, én koordinator og én teknisk leder. Koordinator har stått vakant i mange år på grunn av manglende midler. Det danner ikke grunnlag for å drifte avdelingen på en god måte, og det viser seg blant annet på et skyhøyt sykefravær blant de ansatte. Sammenlignbare brannvesen har mellom 4 og 7 stillinger for å drifte en beredskapsavdeling på denne størrelsen.

Budsjett for 2022 er satt av kommunestyret til 64 millioner kroner. Vi sammenlignes med andre ASSS-kommuner, og dette er langt lavere enn det som brukes på brannvesen i de andre kommuner.

Tilbakemeldingen fra både ansatte og ledere på Brann og Redning er at det er ikke forsvarlig å drive en turnus på fire vaktlag med minstebemanning på ti, med vaktlag på 11 (slik som kommunestyret foreslår). Fagforbundet mener at Tromsø kommuner ikke oppfyller det som står i AML § 4-1 «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.»

Fagforbundet Tromsø og NBMF mener at kommunestyret har vedtatt et budsjett som går imot både intern og ekstern anbefaling av beredskapsnivå med henvisning til økonomisk handlingsplan fremfor hensynet innbyggernes risiko. Vi er bekymret for at denne beslutningen på det verste kan medføre tap av liv enten av ansatte eller befolkingen i Tromsø.

Styresammensetningen av Kommunal Foretak

Fagforbundet Tromsø og Norsk Brannmannsforum synes at i vedtektene for styret skal kvaliteter som faglig innsikt og erfaring innenfor samfunnssikkerhet og beredskap vektlegges. Tromsø kommune bør se mot prinsippet trepartssamarbeid og gjennom det sikre at de ansatte utgjør 25% av styret.

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?