Til hovedinnhold

Fagforbundet er bekymret for tilbakemeldingene de har fått fra sine medlemmer om drift av Tromsø Brann og Redning.

TROMSØ

TROMSØ

For å lykkes med drift i kommunal tjeneste er det helt nødvendig at ansatte blir godt ivaretatt av arbeidsgiver, og for at vi får det til er det et helt avgjørende at vi har et trepartssamarbeider som fungerer i sin helhet, hvor ansatte føler at de har medvirkningen på beslutning som vedtas i kommunestyret eller opp mot administrasjon.

30.12.2021 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 30.12.2021

Stor usikkerhet blant de ansatte på Tromsø brann og Redning.

For at kommunen skal fortsette å levere tjeneste med høy kvalitet som imøtekommer ansatte og brukerne sine forventninger er det viktig at man sjekker alle fakta før beslutning om saken ble tatt. Fagforbundet vil med dette synligjøre noen aspekter som vi synes det blitt ikke tatt opp i saken angående Tromsø Brann og Redning.

Så la oss komme til fakta:

Kort om beredskapsavdelingen: Dette er den største avdelingen ved brannvesen, og består av personell som rykker ut ved brann og ulykker. Avdelingen består i dag av 2 dagtidsansatte (+1 vakant dagtidsstilling), samt 48 turnusstillinger heltid og 70 deltidsstillinger (personell på depoter/deltidsstasjoner i 1-2% stilling).

Minstebemanningen ved Tromsø brannstasjon er 10 brannkonstabler, hvorav 2 skal kvalifisere som utrykningsleder. Dette fremgår av dimensjoneringsforskriften §§ 5-2 pg 5-4. Beredskapen er organisert med 4 vaktlag i døgnkontinuerlig turnus. Beredskapsavdelingen drives på oppdrag fra Tromsø kommune. Oppdraget er beskrevet gjennom det som kalles «brannordning». Denne revideres hvert 4. år.

Brannordning 2018 ga i oppdrag å øke bemanningen fra 11 faste ansatte pr vaktlag (minstebemanning på 10) til 12 faste ansatte pr vaktlag (minstebemanning på 10). Dvs at vår buffer ved fravær var større. Til dette tiltaket fulgte det ikke penger med. Når korona inntraff i 2020 ble alle 4 vaktlag økt til 12.

I brannordning 2021 ble det foreslått vaktlag med 13 ansatte for å dekke en minstebemanning på 10. Dette er i henhold til «norconsultrapporten» fra 2018 og basert på det faktum å redusere bruk av vikarer og overtid. Dette ble ikke hørt av kommunestyret.  Kommunestyret har vedtatt at det innføres bostedsplikt for nyansatte på beredskap innen en radius på maks 20 minutters kjøretid.

Det vil si at hvis en kompetent søker er kvalifisert til å gjøre jobben bor for langt unna, har ikke denne personen sjanse i det hele tatt til å få en sånn type jobb.  

Det er svært uheldig at politikere i byen og Tromsø kommune som arbeidsgiver ikke kan sørge for at de som har ikke råd til å bo sentralt har like mulighet for å få jobb i kommunen. Fagforbundet mener at dette på ingen måte bidrar til et inkluderende arbeidsliv.

Med 11 faste pr vaktlag vil vikarer som i dag jobber på brann og redning kreve fast ansettelse etter AML 14-9, og virksomheten vil uansett ikke klare å holde seg innenfor rammen på 44 årsverk for å dekke en minstebemanning av 10. Det er allerede mange ansatte som har krevd og fått fast ansettelse opp gjennom årene.

I en årrekke har beredskapsavdelingen bestått av 3 årsverk på dagtid for å drifte de turnusansatte: 1 avdelingsleder, 1 koordinator og 1 teknisk leder. Koordinator har stått vakant i mange år på grunn av manglende midler. Det danner ikke grunnlag for å drifte avdelingen på en god måte, og det viser seg blant annet på et skyhøyt sykefravær blant de ansatte. Sammenlignbare brannvesen har mellom 4 og 7 stillinger for å drifte en beredskapsavdeling på denne størrelsen. Budsjett for 2022 er satt av kommunestyret til MNOK 64. Vi sammenlignes med andre ASSS-kommuner, og dette er langt lavere enn det som brukes på brannvesen i de andre kommuner.

Tilbake meldingen fra både ansatte og ledere på Brann og Redningen et at det er ikke forsvarlig å drive en turnus på 4 vaktlag med minstebemanning på 10, med vaktlag på 11 (slik som kommunestyret foreslår). Fagforbundet mener at Tromsø kommuner ikke oppfyller det som står i AML § 4-1 «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.»

Fagforbundet mener at beslutning som ble vedtatt på brann og redning på det verste kan gå på tap av liv enten av ansatte eller befolkingen i Tromsø Kommune.

Styresammensetningen av Kommunal Foretak

Fagforbundet synes at det er svært uheldig at ansatte kun sitter med en representant i styret til Tromsø Brann og Redning. Fagforeningen mener at tillitsvalgtes kompetanse og erfaring i tjeneste er viktig når beslutning skal tas i styre. Tromsø kommune bør ser til andre kommuner som har tatt i bruk og iverksatt prinsippet om trepartssamarbeider også når det gjelder etablering av styre i et kommunalt foretak. Fagforbundet mener at ansatte bør utgjøre 25% styret i et kommunalt foretak.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?