Arbeidsforholdene for ansatte i brukerrettede velferdstjenester

Dette er et brev som Fagforbundet ved leder Mette Nord, har sendt til statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet

19.11.2021
Sist oppdatert: 19.11.2021

Fagforbundet organiserer om lag 400 000 medlemmer fordelt på 250 yrkesgrupper innen kommuner, helseforetak og private leverandører av velferdstjenester til offentlige oppdragsgivere. Innenfor helse/sosial og skole/SFO/barnehage organiserer vi nær 160 000 yrkesaktive medlemmer.

Vi vil med denne henvendelsen uttrykke vår bekymring for den slitasje som daglig rapporteres fra medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Ansatte innen helse- og omsorgstjenester, skole, barnehage, SFO og andre brukerrettede tjenester bidro med ekstraordinær innsats i halvannet år fra mars 2020 inntil full gjenåpning av Norge ble iverksatt i september d.å. I den senere tid har vi igjen sett høye og økende tall for smittede og sykehusinnlagte relatert til Covid-19. Det meldes om betydelige kapasitetsutfordringer ved sykehus og fra kommuner mange steder. Vi er glade for at helseministeren og øvrige helsemyndigheter følger situasjonen nøye. Særlig er vi tilfreds med at det er besluttet å tilby helsepersonell som arbeider pasientnært en tredje vaksinedose.

Fagforbundet frykter at smittetrenden vil utvikle seg i negativ retning når vi nå er på vei inn i vintersesongen. Økt smittetrykk vil medføre at arbeidstagere som allerede er slitne vil bli belastet ytterligere. Dette vil igjen sette nødvendige velferdstjenester under press.

Det er all grunn til å anta at pandemien vil medføre ekstra kostnader til overtid/vikarbruk i kommuner og sykehus de kommende måneder. Fagforbundet vil be om at behovet for ekstraordinære midler for å kompensere for koronarelaterte kostnader i kommuner og helseforetak blir løpende vurdert av regjeringen.

I denne situasjonen mener Fagforbundet at det er viktig å ha en nasjonal forebyggingsstrategi som tar sikte på å holde spredningen av Covid-smitte så lav som mulig. Vi tror at det norske folk vil ha forståelse for enkle tiltak som bidrar til å holde smittetrykket nede og aktiviteten i samfunnet oppe.  Vi vil understreke at Fagforbundet er opptatt av å unngå nedstengning av samfunnet. Målet med smitteverntiltak må være å sikre nødvendige velferdstjenester til befolkningen og ivaretagelse av hensynet til at ansatte i brukerrettede tjenester skal ha forsvarlige arbeidsforhold.

Fagforbundet mener det er særlig viktig å gi best mulig beskyttelse til arbeidstagere som jobber med barn og unge som ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet i Norge. Vi ber derfor om at alle ansatte i skole, SFO, barnehage og barnevern tilbys en tredje dose med vaksine mot Covid-19. I tillegg er bussjåfører en særlig eksponert gruppe som bør tilbys ekstra vaksinasjon.

Fagforbundet vil for øvrig be om at det vurderes snarlig innføring av nasjonale tiltak for å begrense spredning av Covid-19. Vi vil ikke med dette ta konkret stilling til virkemiddelbruk, men tenker at følgende råd/pålegg kan være eksempler på tiltak som bør vurderes:

  • Råd om sosial distansering i form av unnlatelse av å håndhilse, praktisering av en meters avstand der det er mulig osv.
  • Munnbind i kollektivtransport, restauranter og butikker m.m.
  • Praktisering av hjemmekontor
  • Obligatorisk krav til framvisning av koronasertifikat ved spisesteder, kulturarrangementer osv.

Ovenstående eksempler er ikke ment å være uttømmende fra Fagforbundets side.

Fagforbundet vil be om at statsråden inviterer til nærmere dialog om det som tas opp fra vår side i denne henvendelsen.

;