Til hovedinnhold

Tips til tillitsvalgte om budsjettarbeidet i kommunene

Det viktigste verktøyet plasstillitsvalgte har i budsjettarbeidet er budsjettdrøftinger med den enkelte leder/budsjettansvarlig. Mens hovedtillitsvalgte vil drøfte budsjett med kommunedirektør.

22.10.2021 av Bjørn Kristian Rudaa
Sist oppdatert: 03.11.2021

Formålsparagrafen i del B i hovedavtalen (KS) kan være et godt utgangspunkt for budsjettdrøftinger.  Her står det bl.a. at samarbeid mellom partene skal bidra til videreutvikling for å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø. Tillitsvalgtes rolle i budsjettprosessen bør nettopp knyttes til å komme med innspill for å oppnå best mulige tjenester innenfor de økonomiske rammene kommunen har til disposisjon.

I en budsjettprosess vil tillitsvalgte være målbærere for medlemmenes synspunkter på den løpende driften og eventuelle forslag til driftsendringer.

Gode budsjettdrøftinger er fordelaktig for alle tre parter i budsjettprosessen. De folkevalgte kan få framlagt alternative løsninger til administrasjonens forslag ved innspill fra tillitsvalgte. Det kan skje via drøftingsprotokoller eller mer direkte i fora med trepartssamarbeid.

Tillitsvalgte har kunnskap

I budsjettdrøftinger mellom leder/budsjettansvarlig er det viktig at tillitsvalgte har selvtillit på at de ofte har mer kunnskap om driften, det kommunale tjenestetilbudet og brukergruppene enn ledelsen – kunnskap basert på innspill fra medlemmene og egen arbeidserfaring.  

Tillitsvalgte bør vite når de ulike økonomiske styringsdokumenter blir behandlet i løpet av året. Eksempelvis bør tillitsvalgte også ha medvirkning på budsjettrevisjoner. Disse kan forekomme flere ganger i budsjettåret.

To grunnleggende krav i kommuneloven om økonomiforvaltning er å sikre økonomisk handlingsrom over tid, samt ha realistiske planer (budsjett).

Nettodriftsresultat

For å vurdere den økonomiske handlingsevnen over tid er det nyttig å være informert om nøkkeltall fra kommunens regnskap. Det viktigste er såkalt nettodriftsresultat, som er summen av kommunens driftsinntekter, minus driftskostnader, inkludert renter og avdrag. Et positivt nettodriftsresultat kan bidra til at kommunen kan finansiere noe av sine investeringer med egne midler.

Negative nettodriftsresultater indikerer økonomisk ubalanse hvor det vil kunne bli behov for driftsendringer og kostnadskutt. Det er viktig at tillitsvalgte kan komme med alternative løsningsforslag til driftsendringer og tiltak for å redusere kostnader uten store negative konsekvenser for ansatte og arbeidsmiljø. En viss naturlig avgang i arbeidsstyrken samt mindre bruk av innleie og vikarer kan være slike tiltak.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?