Autorisasjon for paramedisinere – hva skjer nå?

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om å fremme lovforslag om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for. Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Hvordan var prosessen, og hva blir veien videre?

18.10.2021 av Anne-Mari Samskott
Sist oppdatert: 01.12.2021

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om å fremme lovforslag om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for.

Vi var samtidig svært overrasket over at regjeringen overser det viktige samspillet mellom yrkesgruppene i tjenesten, og følgene dette kan få for ambulansearbeideren. I vårt høringssvar var vi i Fagforbundet tydelige på at dette får flere konsekvenser som må utredes. Blant annet krever vi at:

- Ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning som nasjonal paramedic må kunne søke om, og få innvilget autorisasjon som paramedisiner, etter gitte føringer.

- Gode overgangsordninger for opptak til paramedisinstudiet for de med videreudanning, og y-vei for ambulansearbeidere må på plass.

Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Hvordan var, og blir prosessen videre?

I høringsrunden i vår var det stort engasjement rundt saken. I tillegg til at vi har hatt dette på agendaen i flere år deltok vi på flere møter i regi av NAKOS, vi fikk innspill fra engasjerte medlemmer, og hadde flere runder i Faggruppe prehospitale tjenester. Et grundig høringssvar ble utarbeidet og levert.

Solberg-regjeringen utarbeidet så et lovforslag basert på deres arbeid og de tilbakemeldinger som de fikk i høringsrunden. Dette lovforslaget har skapt stor uro i tjenesten, og blant medlemmene våre.

Fagforbundet krevde en overgangsordning, men ble ikke hørt. Lite var endret i proposisjonen, og vi følte det som en halv seier. Vi ba Solberg-regjeringen om å involvere partene i arbeidslivet i å utarbeide overgangsordninger og Y-vei for de ansatte i de prehospitale tjenestene, nettopp for å unngå den bekymringen lovforslaget nå har skapt.

Det er her vi står nå. Regjeringen Solberg har sendt saken over til Stortinget for behandling i Helse- og omsorgskomiteen. Det blir nå opp til den nye helseministeren og den nye komiteen å jobbe videre med dette. Hvilken tidshorisont dette har er ukjent. Først når komiteen er ferdig med sitt arbeid går forslaget til votering i stortinget, som da er siste trinn på veien frem mot vedtak.

Vi er derfor kun halvveis i mål. Ettersom Fagforbundet mener lovforslaget mangler vesentlige tillegg og presiseringer for å bli et vedtak som vil gagne den prehospitale tjenesten fremover, vil vi jobbe tett opp mot ny regjering. Vi vil jobbe for at det innføres overgangsordninger og gode muligheter for kompetanseutvikling for alle i tjenesten.  Relevante aktører og partene i arbeidslivet må få delta i dette arbeidet. Som den største medlemsorganisasjonen innen de prehospitale tenestene vil vi stille våre ressurser og kompetanse til rådighet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?