Til hovedinnhold

Pensjon i mellomoppgjøret 2021

I årets mellomoppgjør er igjen det store konflikttemaet kravet om hybridpensjon som ble videreført fra hovedoppgjøret 2020. Det ble lagt inn krav om at den midlertidige innskuddspensjonsordningen fra 2016 må erstattes av en varig ordning som oppfyller protokollen fra hovedoppgjøret samme år.

29.05.2021
Sist oppdatert: 08.02.2022

">pensjonsordning. Denne målsettingen ble gjentatt i de påfølgende hovedoppgjørene i 2018 og 2020.

Partene kom ikke til enighet i forhandlingene og ble innkalt til mekling hos Riksmekleren i januar. På grunn av smittesituasjonen kom det før meklingen et ønske fra Riksmekleren om å utsette. Dette gikk partene med på og utsatte derfor hele kravet om hybridpensjon, med mulighet for å legge inn krav i mellomoppgjøret i år.

I februar ble det på tariffrepresentantskapet i Fagforbundet Teater og Scene vedtatt å igjen fremme kravet i årets mellomoppgjør, og det er denne problemstillingen som er hovedfokuset i forhandlingene.

 • Pensjon på 1-2-3
 • Innføring i pensjon – forskjellen mellom ytelsesbasert/innskudd/hybrid
 • Eksempler på økonomisk uttelling

Pensjon på 1-2-3:

1:

Pensjonssystemet i Norge er bygget opp av fire deler:

 • I bunnen ligger folketrygden som utbetales som en alderspensjon av NAV til alle som er en del av folketrygden – les mer. Ytelsen er livsvarig og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år – les mer.
 • Neste del er avtalefestet pensjon/AFP som er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene – les mer.
 • Tjenestepensjonen er en avtalt ytelse som alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av- les mer. Både arbeidsgiver og arbeidstaker betaler inn til ordningen mellom 2 % og 7 % av lønn. Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006 – les mer.
 • På toppen kommer egen sparing. Dette vil si alle verdier du har spart opp i løpet av et yrkesliv, som for eksempel sparing i bank, at du eier egen bolig og andre verdier.

2:

I lønnsforhandlingene er det tjenestepensjonen vi forhandler om.

Teatrene i Teateroverenskomsten, Den Norske Opera & Ballet og Operaen i Kristiansund er omfattet av en midlertidig innskuddspensjonsordningInnskuddspensjon er en spareordning som ikke tar hensyn til at menn og kvinner har ulik levealder. Den gir derfor i gjennomsnitt lavere pensjonsutbetaling for kvinner enn for menn. Videre har innskuddspensjonen gjerne begrenset utbetalingsperiode, som regel 10 år. Fagforbundets hovedkrav i årets tariffoppgjør er derfor at våre medlemmer i teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund skal omfattes av hybridpensjon.

3:

Vi krever hybridpensjon for området.

Partene, ved LO Stat og Spekter, ble i 2016 enige om at den varige ordningen skal ha livslange og kjønnsnøytrale ytelser, på samme måte som pensjonsordningen vi hadde før 2016. Av ordningene som finnes i pensjonsmarkedet i dag så er det bare hybridpensjon som kan levere dette. 

Fordelene med en hybridpensjon er flere, men de viktigste punktene er at den er:

 • delt risiko – mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og forsikringsselskap.
 • kjønnsnøytral – gir lik pensjon for kvinner og menn
 • livslang – utbetales så lenge du lever
 • gir høyere utbetaling for begge kjønn – med samme innskudd

Innføring i pensjon – historikk/nåtid/framtid

Det vi kommer fra: Fram til 2016 hadde ansatte i teatrene og operaene en ytelsespensjon som tilsvarte den offentlige ytelsespensjonsordningen. Ytelsespensjonen var livslang og kjønnsnøytral.

Dagens midlertidige pensjonsordning: I forbindelse med hovedoppgjøret i 2013 ble det satt ned et partssammensatt utvalg som skulle utrede alternative pensjonsløsninger og konsekvensene av disse både for arbeidstakere og arbeidsgivere i kultursektoren. Fram mot oppgjøret i 2016 ble det arbeidet med å få på plass en ny pensjonsordning. Dette arbeidet ble iverksatt på initiativ fra arbeidsgiverne, som pekte på at ytelsespensjonen var blitt for kostbar. Fagforbundet og de andre fagforeningene ble som ansvarlige parter med på denne prosessen for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i virksomhetene.

I hovedoppgjøret 2016 greide ikke partene å komme til enighet om en ny varig pensjonsordning. Løsningen ble derfor at det ble opprettet en midlertidig innskuddspensjon. Innskuddspensjon er en ren spareordning hvor det settes penger inn på en konto eller i et fond for å skape avkastning over tid. Hver enkelt person som er med i ordningen har sin egen pensjonskonto som genererer avkastning, noe som også fører til gebyrer per konto/person. Innskuddsordningen er ikke livslang eller kjønnsnøytral, da den har en satt varighet for utbetaling, normalt 10 år. Dette fører til at kvinner får en lavere utbetaling i snitt enn menn da kvinner har lenger forventet levealder.

Det vi krever: Fagforbundet krever at den varige pensjonsordningen for området skal være en hybridpensjonsordning. I hybridpensjon skal arbeidsgiver dekke framtidige kostnader til forvaltning og utbetaling av pensjon. Løsningen er marginalt dyrere for arbeidsgiver, og gir høyere utbetaling for den enkelte.

Andre ordninger i området:
– Operapensjon: Er en ordning som er lovbestemt for sangere og dansere tilknyttet Operaen.
– Offentlig tjenestepensjon: Riksteatret er en del av den offentlige tjenestepensjonen i statens pensjonskasse (SPK).

Eksempler:

Her ser du en beregning av utbetalt pensjon for menn og kvinner. Differansen er ganske stor. Når vi også tar med at kvinner gjerne deler hjem med menn som er eldre enn seg selv og at kvinners lønn i gjennomsnitt er ca 86% av menns kommer kvinner enda dårligere ut.  

Beregningsforutsetninger: 
Felles for begge er at de er 27 år gamle (født i 1993), blir 67 år i 2060 og tjener kr 500 000 i dag.
Forventet antall leveår som pensjonist:
Mann: 23,8
Kvinne: 27,5

Forutsetninger: Begge pensjonsordningene har maksimalt tillatte innskudd, og det betales inn 15,5 % mer for kvinner enn for menn. Det antas utbetaling i like mange år som forventet antall år som pensjonist fra begge pensjonsordningene, og det benyttes Finanstilsynets forutsetninger om levealder K2013. Begge pensjonsordningene har individuelt investeringsvalg, investeringsvalget er etter en profil som er 100 % i aksjer frem til 42 år, deretter avtrappende til 20 % ved 67 år og avkastningsforventninger etter Finans Norges avtale om avkastningsprognoser med antatt G-vekst på 2 % årlig. Pensjonene er målt i dagens kroneverdi.

Et annet element med hybridordningen er at man selv kan velge nivå på utbetalingen, «teknisk rente». I en innskuddsordning kan man bare velge hvor lenge den skal utbetales. I hybridordningen kan man velge å «gradere» utbetalingen. Det vil si at man kan ta ut høyere pensjon når man går av f.eks. ved 67 år, og slik ha en bedre økonomi når man kanskje er friskere og mer aktiv.

  Utbetaling ved
innskudd
Utbetaling ved hybrid
ikke teknisk rente
Hybrid
1% teknisk rente
Hybrid
2% teknisk rente
Mann 108 000 111 000 127 000 142 000
Kvinne 94 000 111 000 128 000 147 000

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?