Til hovedinnhold

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo gratulerer sykepleiere

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. For at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

11.05.2021
Sist oppdatert: 11.05.2021

Koronakommisjonens rapport vektlegger sterkt  at den nordiske samfunnsmodellen har vært en styrke for Norge på flere måter i møtet med pandemien. Kommisjonen sier at både det organiserte arbeidslivet og de brede velferdsordningene har gjort at vi har vært bedre rustet enn mange andre land. Det er imidlertid verdt å bemerke at begrepet “den nordiske modellen” i denne sammenhengen er litt misvisende. Fagforbundet har bidratt til en europeisk rapport, hvor man har sammenlignet pandemiforløpet i en rekke europeiske land, blant annet de nordiske. Det ble tydelig i arbeidet med rapporten at norske velferdsordninger er mer robuste enn også de man finner hos våre nordiske naboers.

Særlig gjelder det ordningen med full lønn under sykdom, som kommisjonen fremhever som ekstra viktig. Dette har gjort at de fleste arbeidstakere kostnadsfritt har kunnet følge rådet om å holde seg hjemme når de var syke, og gå i karantene hvis de mistenkte smitte. Bare Norge av landene i den Europeiske undersøkelsen hadde full lønn under sykdom. Fagforbundet regner med at denne erfaringen må bidra til slutt på de stadige angrepene på sykelønnsordningen.

Fagforbundet mener at den viktigste lærdommen fra koronakrisas første, hektiske fase er, for det første at vi trenger mange typer kompetanse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for det andre at vi må lære oss å se hverandres styrker og samhandle bedre.

Mange sykepleiere opplever at for eksempel administrative oppgaver stjeler for mye tid, og at det bli for lite tid til det pasientnære arbeidet og for lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling. Fagforbundet mener at løsningen på utfordringene er bedre rekruttering av både sykepleiere og andre helsearbeidere, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene. Mange steder har man valgt å ikke ha nok helsesekretærer, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, og da må naturlig nok sykepleiere ta flere merkantile oppgaver og får færre å dele pleie-oppgaver med. Fagforbundet vil ta til orde for at man i større grad utnytter det handlingsrommet som norsk helselovverk gir til å bruke riktig kompetanse til riktig oppgaver.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo gratulerer sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og andre helsetjenester med den internasjonale sykepleierdagen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?