Til hovedinnhold

Viktig med både yrkesfaglig og forhandlingsmessig kompetanse

Fagforbundet sikrer medlemmenes innflytelse på det som gjelder yrkesutøvelse blant annet gjennom yrkespolitisk påvirkning og et solid kunnskapsgrunnlag.

18.10.2019
Sist oppdatert: 18.10.2019

Fagforbundet er en stor organisasjon, med ca 370.000 medlemmer. Vi jobber på alle nivåer for å sikre at våre medlemmer er ivaretatt.

Fagforbundet er bygget opp med fire yrkesfaglige seksjoner, hvor alle medlemmer er plassert i én av dem. Avhengig av hvilket yrke de har, og hvilket arbeidsfelt de jobber innen. 

Fagforbundets fire yrkesseksjonene er:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="73120" description1="Samarbeidsmøte mellom hovedtillitsvalgt og yrkesseksjon helse og sosial" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
  • Helse og sosial
  • Kirke, kultur og oppvekst
  • Kontor og administrasjon 
  • Samferdsel og teknisk

Det er viktig å være klar over at din arbeidshverdag er påvirket av faktorer og beslutninger som tas i flere ulike fora og på ulike nivåer. Fagforbundet er bygget opp slik at alle apspekter skal ivaretas. 

For deg som er ansatt i Bergen Kommune gjelder:

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sørge for at du er trygg som arbeidstaker. Den vedtas av Stortinget. Det gjør også ferieloven, trygdeloven, osv. Alle lover vedtas der. Rettighetene til arbeidsavklaringspenger, uføresatser og pensjonsalder vedtas også av politikere på Stortinget. Fagforbundet jobber politisk, for å påvirke lovverket. Det mener vi er helt nødvendig.

Fagforbundet/LO og KS er de sentrale partene i lønnsoppgjøret for de aller fleste ansatte i Bergen Kommune. Tariffavtalen og Hovedavtalen forhandles mellom disse partene. Altså lønn, permisjonsrettigheter, sykelønn (om arbeidsgiver skal forskuttere) og mye annet. Også retten til å ha tillitsvalgte avgjøres i forhandlinger mellom partene.

Fylkeskommunen har også ansvar for saker som betyr noe for deg som yrkesutøver og for de som skal bli det. Fagopplæringskontoret er fylkeskommunalt. Fagopplæringskontoret bestemmer hvilke studietilbud som skal tilbys og har ansvar for blant annet fagskoletilbud og lærlingeordninger. I tillegg er det Fylkeskommunen som betemmer hvor mye det skal koste deg å ta bussen frem og tilbake til jobb. 

På kommunalt nivå, så er det politikerne i Bergen Kommune som er arbeidsgiver. Arbeids- og personalreglementet vedtas av bystyret. At Bergen Kommune skal jobbe for hele faste stillinger er en politisk beslutning. 

Tillitsvalgte på arbeidsplassen (klubbledere) ivaretar medlemmer på arbeidsplassen, og er et bindeledd mellom ledelse og ansatte. Tillitsvalgt skal være informert om endringer slik at medlemmer kan ivaretas. Får du problemer i arbeidsforholdet ditt, så tar du først kontakt med plasstillitsvalgt. 

De hovedtillitsvalgte er lønnede heltidstillitsvalgte. De kan gi råd og bistå plasstillitsvalgte ved behov. Det er den/de hovedtillitsvalgte som forhandler med kommuneledelsen, og involveres i diskusjoner og beslutninger som berører alle medlemmer i en bestemt byrådsavdeling. Det er også de hovedtillitsvalgte som gjennomfører lokale lønnsforhandlinger på vegne av medlemmene. 

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="73119" description1="Samarbeid mellom hovedtillitsvalgt og yrkesseksjon kontor og administrasjon" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Yrkesseksjonene har oversikt over alle yrkesgruppene i Fagforbundet. De jobber med kompetanseheving og de særskilte utfordringene i det enkelte yrke. Yrkesseksjonene vet hvorfor ditt yrke er viktig. De har kunnskap om heltid/deltidsproblematikk, og belastningsskader i det enkelte yrke, for å nevne noe. De gir politikere et kunnskapsgrunnlag gjennom å svare på høringer. Og de bistår hovedtillitsvalgte med sin kompetanse når de forhandler og drøfter med arbeidsgiver.

Yrkesseksjonene jobber også med å øke forståelsen og kunnskapen om hverandre, blant alle våre yrker. Fagforbundet organiserer 160 ulike yrker. Alle er viktige. 

Så har vi den lokale fagforeningen. Det er fagforeningen som er ansvarlig for medlemmene. For yrkesseksjonene, de plasstillitsvalgte og de hovedtillitsvalgte. Og det er fagforeningsledelsen som er det politiske leddet. Fagforeningen er ansvarlig for sine medlemmer og tillitsvalgte.

Forbundsregionen er bindeleddet mellom lokalapparatet og Fagforbundet sentralt. 

Dette eksemplet er for deg som jobber i Bergen Kommune. For dere som ikke jobber i en kommune og ikke har en hovedtillitsvalgt, så er det fagforeningen eller kompetansesenteret som følger opp.

Med andre ord, Fagforbundet jobber på alle nivåer. Og alt handler om å ivareta deg som medlem. 

Og alt er avhengig av at vi har mange medlemmer. Dess flere vi er, jo sterkere står vi på alle nivåer. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?