Til hovedinnhold

Faglig felleskap til det beste for elevene

Det er et stort behov for sosialfaglig kompetanse i skolen. Er lovfesting av utvalgte yrkesgrupper veien å gå?

21.02.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

Barn og unge tilbringer en stor del av dagen sin på skolen, hvor de trenger hjelp, støtte og omsorg. Det er ikke likegyldig hvem som har sitt virke på denne viktige oppvekstarenaen. Det er vesentlig at alle forstår at de er en bit av den helheten som er den norske skolen. For å få det til, må de som har sitt daglige virke på skolens område få anerkjennelse for den rollen de spiller.

Kampanjen ja til et nasjonalt krav om miljøterapeuter i skolesektoren setter fokus på en viktig del av skolehverdagen. Det som skjer på siden av den formelle læringen som elevene skal gjennom, og som i stor grad påvirker elevenes muligheter for læring. Man kan vanskelig være uenig med kampanjens intensjon, om å styrke det sosialfaglige arbeidet i skolen. Det er viktig og nødvendig. Vi gjør det imidlertid best ved å styrke hele laget rundt eleven og øke ressursene til skolen som helhet. Miljøterapeuter hører hjemme i skolen, men vi kan ikke forvente at ansatte i dette yrket skal løse oppgaver som det i realiteten trengs et mye bredere lag for å håndtere.

I skolen finner vi vaktmestre, lærere, kontorkonsulenter, renholdere, miljøterapeuter, bibliotekarer, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere. Gjennom å få tid og tillit til å gjennomføre sine oppgaver bidrar alle til at skolen er et godt og trygt sted å være. Hver og en kan også spille en rolle utover sin primæroppgave.

For eleven som trenger sosialfaglig oppfølging er miljøterapeuten og barne- og ungdomsarbeidere viktig. For eleven som sitter alene i gangen i stedet for i klasserommet kan renholderen som ser det være viktig. For eleven som trenger en pause og kan få gjøre litt fysisk arbeid for å få lufte ut «loppene i blodet» kan vaktmesteren være viktig. For eleven som hater naturfag, kan assistenten med bred kompetanse på fugler være en viktig nøkkel for å utløse interesse for faget.

Når det gjelder oppfølgingen av det sosialfaglige i skolen, er miljøterapeuter og barne- og ungdomsarbeidere to ykesgrupper som sammen kan spille hverandre gode ved at de har ulik kjernekompetanse. Disse yrkesgruppene må ikke settes opp mot hverandre slik at den ene går på bekostning av den andre.

Samarbeid på tvers av fag og sektorer trekkes frem av mange som en kritisk faktor for å løse kompliserte oppgaver, eller hyperkomplekse problemstillinger om man vil. Vi løser dette gjennom et lag med kompetansebredde, ikke bare ved å fokusere på enkeltaktører. Enn så fristende det kan være å forsøke.

Fagforbundet organiserer, med unntak av lærere og rektorer, alle yrkesgruppene i skolen. Deriblant miljøterapeuter. JA til miljøterapeuter i skolen. JA til barne- oog ungdomsarbeidere, assistenter og alle andre viktige yrkesgrupper som sammen bidrar til å gjøre skolen til en god læringsarena. Og ikke minst JA til en skole med tilstrekkelig ressurser hvor de ansattes kompetanse aktivt brukes til det beste for skolens elever. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?