Til hovedinnhold

Innsendt høringssvar

Arbeidsgruppen jobbet godt med høringssvaret til posisjonens forslag til budsjett. Dokumentet som ble sendt inn kan du lese her:

15.12.2020
Sist oppdatert: 15.12.2020

Kleppestø, 04.12.2020

 

Høringssvar,PS 201/20 Budsjett, Fagforbundet Askøy

Fagforbundet Askøy har registrert at posisjonen i budsjettprosessen kommer med forslag om å konkurranseutsette renhold og helse.

Fagforbundet sitt utgangspunkt er at skattefinansierte tjenester skal eies og drives av det offentlige.

Med bakgrunn i dette og på vegne av våre medlemmer vil vi med dette komme med noen innspill til det fremlagte budsjettforslaget.

Vi reagerer på at det ikke står «vurdere å» konkurranseutsette, da det ikke er gjort noen utredninger i saken, og man har dermed ikke grunnlag for å vite hva man eventuelt kan få av innsparinger.

Fagforbundet Askøy vil gjøre oppmerksom på drøftingsplikten med tanke på konkurranseutsetting, dette iht. lov og avtaleverk. Vi vil nevne at arbeidsgiver er pliktig til å kartlegge konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte ansatte jf. Hovedtariffavtalen vedlegg til protokoll (IV j). Grunnlaget etter en slik kartlegging skal legges med i vurderingen av en konkurranseutsetting.

Tidligere utregninger både i egen kommune og andre kommuner viser at kommunen ikke sparer så mye som først antatt. Fagforbundet Askøy finner det uklokt at våre folkevalgte skal stemme over ett slikt drastisk forslag uten nødvendige grunnlagsdokumenter som kan vise til faktiske besparelser. Vi finner det også høyst underlig at sum innsparing er beregnet like stor for både renhold og sykehjemsplasser, når tidligere tall viser at det ikke er grunnlag for innsparing i denne størrelsesorden.

Sist man vurderte å konkurranseutsette tjenester i Askøy kommune regnet man ut at man ville bruke minimum 4 timers arbeid pr ansatt i forbindelse med dette arbeidet. Dette er en av mange skjulte kostnader som sjelden blir tatt med i regnestykket for en eventuell kostnadsbesparelse. Selv om kommunen velger å overlate viktige oppgaver som å drifte sykehjem og renhold til private aktører, har kommunen fortsatt ansvar for tjenestene og kvaliteten på dem. Dette ansvaret blir vanskeligere å oppfylle når man ikke direkte kan styre fagutvikling og skolering i tjenestene. Den kontrollen man mister må med i regnestykket.

På Fagforbundet Askøy sin paneldebatt i 2019 kom nåværende ordfører Siv Høgtun med lovnader om at ingen ansatte skal få dårligere pensjon, dersom tjenester ble konkurranseutsatt.

  • Fagforbundet ønsker å få svar på hvordan Høyre med ordfører Siv Høgtun har tenkt å overholde valgløftet. Sykepleiere har en lovpålagt pensjon i KLP, noe som ikke gjelder de andre ansatte i disse tjenestene. De vil gå fra en offentlig ytelsesbasert pensjon over i en innskuddsbasert ordning som er minstekravet for pensjonsordning etter loven.
  • Senterpartiet har vedtatt «Senterpartiet sier nei til en privatisering av de viktigste velferdsoppgavene. Dette innebærer blant annet et nei til privatisering av eldreomsorgen, skolen og sjukehus.»
  • Pensjonistpartiet har i sitt partiprogram en rekke punkter som skal sikre eldre rettigheter. Ut fra dette får vi det ikke til å rime at Pensjonistpartiet i Askøy vil svekke pensjonene til noen ansatte ved å konkurranseutsette tjenester.

 

Det er for oss uforståelig at posisjonen fremmer forslag om å konkurranseutsette disse tjenestene med dette bakteppet.

1.april 2018 ble sykehjemsplassene som posisjonen vil konkurranseutsette rekommunalisert. Før den tid var det både kommunal og privat drift under samme tak. Vi erfarte at våre medlemmer med like oppgaver og samme faglige bakgrunn hadde ulik lønn og pensjonsgrunnlag. Avhengig av arbeidsted, kommunalt eller privat.  Det er ikke ukjent for oss at pensjons og lønnsvilkårene er dårligere i privat sektor. Rekommunaliseringen resulterte at de ansatte fikk like lønns- og pensjonsvilkår som sine kollegaer på andre siden av gangen.

Koronapandemien for helse har vært, og er meget krevende for ansatte i denne sektor. Et nesten umenneskelig trøkk i en hektisk arbeidshverdag har vært dagligdags. Ansatte i helse er gode på omstilling.  Men det krever mye i en pandemi slik som nå. Askøy kommune har ansatte som er fleksible og finner gode løsninger sammen med ledelse. Samarbeid på tvers av avdelinger og gode arbeidsplaner gir resultater. Resultater som gir forutsigbarhet for den enkeltes arbeidshverdag, forutsigbarhet for den enkelte bruker og helt klart forutsigbarhet for pårørende. Askøy kommune tjener på å ha ansatte i egenregi. Det er ganske innlysende, også i den pandemi vi står i nå.

Renhold er hjertet på alle arbeidsplasser. Det er en tjeneste som legger til rette for et godt arbeidsmiljø både for kollegaer, brukere/elever m.fl. Renholderne i Askøy kommune er en yrkesgruppe som virkelig har vist, og fortsatt viser hvor fleksible og løsningsorienterte de er i koronapandemien. I likhet med ansatte i helse har også renholdere en endrings- og stå på-vilje som en bare må la seg imponere av. Ansatte har endret arbeidsplass over natten da pandemien var et faktum, de har endret arbeidstid og arbeidsplaner. Renholdere gikk fra dagarbeid til turnus og har deltatt i døgnbaserte bakvaktsordninger. Dette for å kunne utføre livsnødvendig smitterenhold når behovet meldte seg. Man har ikke hørt renholderne klage en eneste gang. Men nå hører man de. De opplever at innsatsen ikke lønte seg. Tilbakemeldinger er bekymring og usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon og fremtidig pensjon og lønn. Denne endringen/omstillingen er gjort uten ekstra omkostninger, foruten lønn for merarbeid og overtid.

Fagforbundet Askøy mener pandemien understreker viktigheten ved å ha tjenester i egen regi. Man kan bare tenke seg hvordan regnestykke hadde sett ut dersom det ble timefakturert for ekstraarbeid i denne pandemien.

Vi forstår det slik at posisjonen med dette forslaget til budsjett vil sende regningen over på ansatte. I helse og renholdstjenesten finnes det ikke så mange steder man egentlig kan spare penger. I realiteten er eneste stedet hvor man kan gjøre reelle kutt, på ansattes lønninger og pensjoner. Kostnadsreduksjon gjennom lavere lønnsutvikling og dårligere pensjonsordninger har ingen ting med effektivitet å gjøre, det betyr bare en omfordeling av ressurser; i dette tilfelle fra kvinner i renhold, helse- og omsorgstjenestene til private bedrifter, ofte internasjonale kjeder.

I fra Prop. 1 S av 2019-2020 fra Kommunal- og moderniserings departementet står det at “Offentlig sektor har høy tillit i Norge, og de fleste innbyggerne er fornøyde med tjenestene stat og kommune leverer”. Vår forståelse er derfor at det finnes svært liten grunn til å ville privatisere for å «øke tjenestekvaliteten».

Det klappes for samfunnskritiske tjenester over hele landet, og alle er enige om den fantastiske innsatsen disse gruppene har gjort under pandemien. Nå vil posisjonen på Askøy med Høyre, Frp, Sp, V, Krf og Pensjonistpartiet belønne egne ansatte ved at de må ta deler av regningen til kommunen i form av dårligere lønnsutvikling og dårligere pensjon.

 

Fagforbundet Askøy ber om:

  • at forslaget om konkurranseutsetting av renhold og sykehjemsplasser tas ut av budsjettforslaget for 2021.
  • at det gjøres et grundig forarbeid på de faktiske innsparingene før det fremmes for kommunestyret.
  • at tidligere vedtatt partssammensatt utvalg ser på andre innsparingstiltak for fremtidige budsjettperioder.

                                                                                                         

Med hilsen

Fagforbundet Askøy
post@fagforbundet-askoy.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?