Til hovedinnhold

Fellesuttalelse fra hovedorganisasjonene

19.03.2020
Sist oppdatert: 19.03.2020

Korona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner - fellesuttalelse


Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på
ulike måter. Korona-pandemien (COVID19) stiller landet overfor helt nye utfordringer. Det er derfor
viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene.
Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi
helsehjelp til de som trenger det mest.
KS og forhandlingssammenslutningene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger
på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte og kommunene/fylkeskommunen nå står i. Det
er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike velferdstjenester. Vi er stolte av arbeidet
som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en
krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og
som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom
arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.
Kommunesektoren har et stort ansvar i arbeidet med smittevern. Samtidig er det avgjørende at
nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Samtidig som
noen tjenester stenges ned for en periode, er det avgjørende at annen kommunal infrastruktur som
renovasjon, vann og avløp og energi opprettholdes. Når sentrale velferdstjenester som skole og
barnehage stenges, eller legger om til digitalt basert undervisning, fortsetter kommuner og
fylkeskommuner arbeidet for trygg hverdag for særlig sårbare barn, ungdom og voksne som har
behov for bistand.
Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at
kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker
viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå,
herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger
saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er
imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet
hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om
hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.
Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til
side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger
innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv.,
vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.
Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt
utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette
med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon.
Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere
varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår. Det oppfordres
til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil
kunne være aktuelt.

Bjørn Arild Gram   Mette Nord   Steffen Handal   Lizzie Thorkildsen   Jan O Birkenhagen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?