Til hovedinnhold

Lærlinger i koronaens tid

Foto: Jan Lillehamre

Foto: Jan Lillehamre

Lærlinger i helsefagene – en viktig ressurs som må brukes men ikke utnyttes

20.03.2020
Sist oppdatert: 20.03.2020

Fagforbundet får nå inn bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om mangel på personell og ressurser til å håndtere utbruddet av koronaviruset.

Fagforbundet har tillit til landets fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at utbruddet vil kreve mye av mange. Særlig viktig er det at  alle, både arbeidstakere og arbeidsgivere nå ser med friske øyne på oppgavedeling i virksomhetene og god utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft. Lærlinger i helsefagene er i så måte en viktig ressurs!

Under opplæring
Lærlinger er i et opplæringsløp, og det er viktig å strekke seg lengst mulig slik at de kan få fullført opplæring innenfor den tiden som er fastsatt. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som skoleeier, samtidig som lærebedriften har ansvar for opplæringen som gis i bedriften. Flere fylkeskommuner melder nå om at planlagt avvikling av fagprøver vil bli utsatt.

I helse- og omsorgstjenestene vil det nå være et stort press, og det kan være vanskelig å følge opp veiledning og læring. Samtidig kan lærlinger være ressurser. Dersom lærlinger omdisponeres eller går midlertidig inn i lengre verdiskapingsperioder og kompetansemålene ikke nås, kan forlengelse av læretid være en mulighet for å sikre opplæringsansvaret lærebedriften har. For andre kan denne perioden gi så mye læring at en forlengelse ikke er nødvendig.

Lærlinger er arbeidstakere
Lærlinger er arbeidstakere og det er virksomheten som har ansvaret. Når arbeidsgiver skal vurdere hvorvidt en lærling skal omdisponeres til andre arbeidsoppgaver eller gå inn i en ordinær turnus som assistent må man ta hensyn til hvor lærlinger er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til – slik arbeidsgiver vurderer det. De vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal ha vanlig lønn.

Fagforbundet mener at lærebedrifter, lærlinger og fylkeskommuner må finne fleksible løsninger ut fra lokale behov.

Unge medarbeidere
Lærlinger er som regel unge og mange kan finne det er vanskelig å si nei. De har lite erfaring fra arbeidslivet og kjenner kanskje ikke til alle rettigheter og plikter. Beordring bør derfor unngås om mulig. Noen er også redde. Arbeidsgiver har derfor et stort ansvar for å informere og lære opp disse.

Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først! Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre.

Det pågår en stor dugnad der alle må ta sin del. Fagforbundet er forberedt på å bidra positivt og konstruktivt i den krevende situasjonen landet nå står i.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?