Til hovedinnhold

Ta ansvar for faglig forsvarlig smittevernarbeid!

Det er viktig med riktig smittevernutstyr

Det er viktig med riktig smittevernutstyr

Helsepersonell må ta ansvar for et faglig forsvarlig smittevernarbeid på sin arbeidsplass

01.04.2020
Sist oppdatert: 02.04.2020

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har den siste tiden fått foruroligende tilbakemeldinger fra våre medlemmer om manglende smittevernpraksis i pleie- og omsorgstjenestene i Oslo. Spesielt er det bekymringsfullt at ansatte som tror de må utføre planlagte oppgaver selv om de mangler nødvendig utstyr for å beskytte liv og helse.


SARS COv2 -viruset og hvordan det spres
SARS-CoV-2 er en forkortelse for Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Det er altså snakk om et virus som kan forårsake svært alvorlig, akutt pustebesvær. For de fleste friske mennesker er viruset relativt ufarlig, men for eldre menneske, mennesker med alvorlig svekket immunforsvar eller mennesker med lungesykdom, kan det være livstruende.

Den store utfordringen med akkurat dette viruset er at det sprer seg så effektivt. Viruset smitter mellom mennesker via både dråpesmitte, i praksis nysing og hosting, men også ved kontaktsmitte - altså  fysisk kontakt, enten direkte eller indirekte (via for eksempel dørhåndtak eller annen infiserte overflate).

Smitteverntiltak som skal følges i primærhelsetjenesten

Folkehelseinstituttets (FHI) veileder er svært tydelig omkring hvilke tiltak som skal gjøres i primærhelsetjenesten. (Les veilederen her)
Ved kontakt med pasienter med luftveissymptomer som ikke møter kriteriene for testing og pasienter som er i karantene,  anbefaler veilederen å benytte munnbind og holde avstand til pasienten. Dette i tillegg til basale smitteverntiltak som gjelder alle andre pasienter.

Ved håndtering av pasienter med indikasjon for testing av covid-19 skal helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten bruke følgende beskyttelsesutstyr:

  • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IID)
  • Frakk med lange ermer
  • Hansker
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.
FHI har også råd til helsepersonell for hvordan bruke beskyttelsesutstyr, samt råd ved mangel på beskyttelsesutstyr. (Rådene finner du her)

Kravet om faglig forsvarlighet gjelder fortsatt!
Det fremkommer tydelig i Arbeidsmiljøloven § 2-3 om arbeidstakers medvirkningsplikt at arbeidstakere skal medvirke til virksomheters systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, at arbeidstakere skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten, samt aktivt medvirke til gjennomføring av de tiltakene som settes for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

I disse pliktene følger det av Arbeidsmiljøloven § 2-3 at arbeidstakere skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Dersom arbeidstakere blir oppmerksomme på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, som arbeidstaker ikke selv kan rette på, skal arbeidstaker straks informere arbeidsgiver, verneombud, og der det er nødvendig å informere andre arbeidstakere. (les mer her)

Det er viktig at AML §2-3 bokstav C slår tydelig fast at dersom en arbeidstaker mener det ikke er mulig å fortsette arbeidet uten å medføre fare for liv og helse, SKAL arbeidstaker avbryte arbeidet

For helsepersonell ligger det en særlig plikt til å utføre arbeidsoppgaver i samsvar med kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Helsepersonelloven § 4 vektlegger at faglig forsvarlighet vurderes etter helsepersonells kvalifikasjoner, arbeidets karakter, og situasjonen forøvrig. Der situasjonen i dag med SARS COv 2 er “allmennfarlig smittsom sykdom”, vil faglig forsvarlighet være særlig knyttet til smittevernarbeid. Helsepersonell må videre innrette seg etter de pliktene de har i smittevernarbeid etter bestemmelser i Smittevernloven.

Faglig smittevern er helsepersonell sitt ansvar

I smittevernarbeid er helsepersonell særlig pliktet til å arbeide etter kravet om faglig forsvarlig smittevernarbeid i henhold til føringer fra Helsedirektoratet. Dersom det ikke er mulig for helsepersonell å arbeide faglig forsvarlig, derunder at de oppdager feil eller mangler ved arbeidsplassen som forhindrer dette, har de som arbeidstakere plikt til å varsle arbeidsgiver og avbryte arbeid som ikke er mulig å gjennomføre uten å medføre fare for liv og helse innenfor sitt fagområde.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo oppfordre alle våre medlemmer, og spesielt helsepersonell, til å ta ansvar for at det et faglig forsvarlig smittevernsarbeid på sin arbeidsplass!

 

Meld gjerne inn faglige problemstillinger på din arbeidslpass til fagforeningen her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?