Til hovedinnhold

Fagforbundet ønsker samarbeid om oppgavedeling  

Iren Luther, Leder av Yrkesseksjonen Helse og Sosial

Iren Luther, Leder av Yrkesseksjonen Helse og Sosial

Dette er en av de største utfordringene i helsetjenestene, skriver Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial.

26.08.2020
Sist oppdatert: 26.08.2020

Det er et godt tegn at lederen i NSF sier til Sykepleien at hun vil invitere til samarbeid om oppgavedeling og oppgaveglidning, fordi dette er en av de største utfordringene i helsetjenestene, skriver Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Oppgaveglidning
Et nært samarbeid mellom de forbundene som organiserer flest helsearbeidere, er både naturlig og riktig.

Fagforbundet har i en årrekke forsøkt å få gjennomslag for en moderne oppgavedeling i helsetjenestene. Vi har, blant annet sammen med KS, arbeidet jevnt og trutt med å få kommunene til å drive strategisk kompetanseplanlegging. Målsettingen er få systemer som utvikler de ansattes kompetanse i tråd med tjenestenes og pasientenes behov i stedet for profesjonenes interesser.

Fagforbundet har nærmere 400 000 medlemmer, og vi organiserer alle typer yrkesgrupper – på alle utdanningsnivå. Det handler om alt fra sykepleiere med mastergrad til folk uten formell kompetanse. Vårt utgangspunkt er tjenestenes og befolkningens behov og våre medlemmers muligheter og interesser.

 

Hva vi vet om behovet for personell?
Akkurat nå er det mye som er usikkert. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien og de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene i lang tid framover. Vi vet ikke nøyaktig hvilke konsekvenser det får for økonomi og tilgang til personell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er selvfølgelig også et politisk spørsmål om hvordan man velger å håndtere krisen.

Det vi vet er at særlig kommunene – før krisen – rapporterte om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell. Vi vet også at Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere og sykepleiere, gitt dagens utdanningstakt og et ønske om å opprettholde dagens tjenestenivå.

Vi vet også at forventningene til tjenestene og kravene om stadig fornying og kvalitetsutvikling vil bli flere og sterkere i takt med teknologisk og medisinsk utvikling og større behov og krav i befolkningen.

 

Det er strengt nødvendige å tilby mange veier til den kompetansen næringen krever og trenger.
Utgangspunktet er altså en helsetjeneste som på den ene siden er i rivende utvikling og har behov for stadig mer og oppdatert kompetanse. På den annen side er det et stort og umiddelbart behov for arbeidskraft, for flere hender, som skal drive tjenestene i en krevende og usikker tid.

Vi vet at den mye omtalte eldrebølgen ikke lenger er en teoretisk størrelse, noe som blir aktuell en gang i fremtiden. Eldrebølgen er her allerede. Slik Fagforbundet ser det, er det strengt nødvendige å tilby mange veier til den kompetansen næringen krever og trenger.

 

Moderne kompetansepolitikk er å lære seg nye oppgaver
Man må ta høyde for at den kompetansen og arbeidskraften man trenger, må komme fra mange steder – ikke bare fra tenkte idealelever og idealstudenter som fullfører videregående skole og/eller høyskole på normert tid.

Flere veier til både fagkompetanse og høyskolekompetanse må åpnes, og det må på plass flere ordninger som sikrer arbeidstakerne mulighet til å stadig oppdatere og utvikle sin kompetanse – aller helst samtidig som de driver verdiskapning ute i tjenestene.

En moderne kompetansepolitikk må ha som utgangspunkt at kompetanse ikke er noe du har én gang for alle, men noe du stadig må utvikle. Det betyr ikke at formell fagutdanning eller høyskoleutdanning er blitt uviktig. Snarere tvert imot. Men troen på at oppgaver kan fordeles utelukkende på grunnlag av det som står i autorisasjonen, er i beste fall avleggs.

 

Alle må være villig til å lære seg nye oppgaver og tilegne seg nye ferdigheter.
Alle må, uavhengig av formell kompetanse, være villig til å lære seg nye oppgaver og tilegne seg nye ferdigheter. Hvem som skal gjøre hvilke oppgaver må ta utgangspunkt i en konkret forståelse av hva slags kompetanse en har til rådighet, hva den enkelte arbeidstaker kan og har mulighet til og ikke en fiksert oppfatning av hva som er «sykepleieroppgaver» eller «hjelpepleieroppgaver».  

 

Krever kontinuerlig påfyll av kunnskap
Verken begrepet formalkompetanse eller realkompetanse rommer helt bredden i hva kompetanse er. For oss i Fagforbundet handler kompetanse om at folk faktisk skal ha de ferdighetene, den kunnskapen, de verdiene og de holdningene de trenger for å utføre jobben sin trygt og sikkert til det beste for pasienter, brukere og beboere.

De skal kunne integrere teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter og jobbe i tråd med både yrkesgruppens og virksomhetens verdier. I en tid med rivende teknologisk utvikling og stadige krav om videreutvikling av tjenestene, er det ikke sånn at det som står på vitnemålet ditt forteller om du er en slik person. 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?