Til hovedinnhold

Økt grunnbemanning = heltid

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener vurdering av grunnbemanningen må være en naturlig del av heltidsløsningen.

13.03.2021
Sist oppdatert: 13.03.2021

Deltidsproblematikken. Hvordan skal den løses?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener at deltidsarbeid er en stor utfordring som må løses. Det er en praksis som skaper forskjeller, usikkerhet, lite kontinuitet, dårlig kvalitet og rekrutteringsutfordringer. Ikke minst er det problematisk ut ifra et likestillingsperspektiv. Fast arbeid i heltidsstilling med en lønn å leve av, som kan kombineres med familieliv og omsorg for barn er en forutsetning for bærekraft i samfunnet. For mange arbeidstakere innenfor andre sektorer er dette en selvfølge. Innenfor pleie- og omsorgssektoren er det ikke slik.

En situasjonsbeskrivelse vi alle kan enes om er at samfunnet har behov for mer helsepersonell, både nå og i fremtiden. Helsetjenesten har døgnkontinuerlig drift alle dager hele året. Kvalitet og gode tjenester er viktig. Det er for stor andel deltidsansatte i pleie- og omsorgsektoren.

Det vi ikke er enige om er hvordan utfordringen skal løses.

For arbeidsgiversiden er «helgeknuten», altså hvordan få turnuser til å gå opp og sikre god bemanning også i helgene, noe det stadig refereres til i forbindelse med økning av heltidsandelen. Forutsetningen er at deltidsproblematikken løses innenfor de økonomiske rammer som foreligger. Det konkluderes derfor med at helsepersonell må arbeide flere timer på helg for å løse knuten. Dersom helsepersonell jobber mer helg, kan flere få heltidsstilling. Prisen du må betale er altså langvakter på over 12 timer hver tredje helg eller arbeid annenhver helg. Problem solved! De ansatte løser vår felles utfordring ved hjelp av svært belastende arbeidstidsordninger med både helsemessige og sosiale kostnader. Det skremmer dyktige ansatte vekk fra pleie og omsorgen og vi rekrutterer ikke flere inn.

Løsningen er satsning på bedre rammebetingelser  

Dersom årsaken imidlertid er for lav grunnbemanning, må andre verktøy tas i bruk. Første skritt på veien er å finne løsninger med dette som utgangspunkt.

Politikere må satse på pleie- og omsorgssektoren. Eldreomsorgen omtales hyppig i valgkamper, det er viktig at denne er god. Tilgang på kritisk helsepersonell er viktig. Dagene etter valget er det meste glemt. Hvis politikere mener noe med satsning på omsorgssektoren, så sørg for at rammevilkåra er til å leve med over tid. Våre medlemmer er i ferd med å bli utslitte av elendige arbeidstidsordninger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?