Til hovedinnhold

Administrativ beslutning - Heltidskulturtillegget i Bodø kommune

Viser til avholdte drøftingsmøter den 27.01 og 26.02.21 mellom partene.

03.03.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

Administrativ beslutning - Heltidskulturtillegget i Bodø kommune

Viser til avholdte drøftingsmøter den 27.01 og 26.02.21 mellom partene.

Bakgrunn

Det må understrekes at utvikling av heltidskultur innebærer også å se på andre forbedringsområder for å tilrettelegge for mere robuste bemanningsplaner. Når det skal tilrettelegges for en kompensasjonsmodell for et lokalt heltidskulturtillegg er det flere hensyn å ivareta:

• Ubekvem arbeidstid skal lønne seg

• Tilrettelegge for at flest mulig finner dette attraktivt

• Felles modell for alle typer bemanningsplaner

• Forutsigbarhet for alle parter

Forutsetningen har hele tiden vært at det skal gjennomføres prosesser lokalt for å finne frem til løsninger/bemanningsplaner som fremmer heltidskultur og som passer til den enkelte virksomhet.

I sak PS 20/100 Heltidskultur som ble behandlet i bystyremøtet den 10.09.20 ble det fattet følgende vedtak;

1. Helse- og omsorgsavdelingen innfører modellalternativ B for utvikling av heltidskultur.

2. Økt behov for midler søkes innarbeidet i budsjett/ økonomiplan 2021-2024.

I saksfremlegget er modellen beskrevet som;

Alternativ B: Innebærer en økt grunnbemanning på 5 %, og samme heltidskulturtillegg som i pilotmodellen. Denne modellen krever en økning i budsjettrammen på 16,3 mill.kr. En undersøkelse utført av Bemanningskontoret viser at avdelingen trenger 9,75 årsverk for å få bort uønsket deltid pr 01.06.20. Dette tilsvarer ca. 2 – 3 % økning i grunnbemanning for de virksomheter som har uønsket deltid. En økning på 5% vil derfor gi rom for å innfri nye ønsker fra ansatte med ufrivillig deltid på egen arbeidsplass, samt øke grunnbemanning gjennom nye stillinger. Dette er en avgjørende forutsetning for robuste bemanningsplaner med flere helgetimer og kvalifisert personell hele uken. Denne modellen er mer økonomisk bærekraftig sammenlignet med pilot-modellen i alternativ A, og vil bidra til å oppnå målene som er vedtatt i PS 148/17.

 

Heltidskulturtillegget i Bodø kommune 2 av 3

Vilkår og omfang av heltidskulturtillegget i Helse- og omsorgsavdelingen

Heltidstillegg tilstås med kr 400,- tilstås for helgetimer utover 289 pr år på dag og kveld, og helgetimer utover 340 timer pr år for nattarbeidere.

Reduksjon i stillinger som er under 50% er avgjørende for en videre utvikling av en heltidskultur er Bodø kommune.

Øvrige vilkår er at:

1.

Ordningen gjelder kun for ansatte med fag/høyskoleutdannede innenfor Helse- og omsorgsavdelingen (HO). Primært gjelder dette helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere.

2.

Faste ansatte i stilling over 50% stilling.

3.

Vikarer som i en tidsavgrenset periode går inn i stilling over 50% for en fast ansatt.

4.

Sykmeldte og ansatte i fødselspermisjon som har tillegget i det sykemeldingen/permisjonen starter, beholder dette i perioden med sykepengerett / permisjon med innvilget fødselspermisjon.

5.

Tillegget trer i kraft for de øvrige virksomhetene i HO fra og med den 01.01.21 forutsatt at ny arbeidsplan er drøftet med de tillitsvalgte i samsvar med Hovedtariffavtalens punkt 4.5 jfr. arbeidsmiljøloven § 10-3.

6.

I likhet med Heltidsprosjektet for øvrig, skal denne kompensasjonsordningen evalueres før innen medio november 2021, i den hensikt å avklare om at dette fungerer etter intensjonen for å innføre dette tillegget i Bodø kommune

7.

Heltidstillegget gjelder i første omgang til og med 31.12.21

Unntak:

1.

Det gis ikke heltidstillegg for timer som utløser overtid (Hovedtariffavtalens punkt 5.2 og 5.3)

2.

Det gis heller ikke heltidstillegg for ekstra helgetimer arbeidet i form at vikarvakter som ikke utløser overtid. Dette kompenseres med vanlig helgetillegg avhengig av hvor man ligger an i KS-trappen (53, 100 eller 150 kroner timen).

3.

*Planlagt arbeid/ekstra helgetimer i forbindelse med ferieavvikling i hovedferieperioden (hinkehelg i sommerturnus) kompenseres med kr 2000 pr vakt/ for høgskoleutdannede og kr 1200,- per vakt for øvrige. Planlagt betyr minst 2 uker før iverksettelse av sommerturnus.

Effektuering/utbetaling

1.

Virksomheten er til enhver tid ansvarlig for «sin» turnus og oppdatering av denne.

2.

Ansatte som skal ha heltidstillegget etter enhver tids gjeldende sats må meldes inn til ansvarlige på lønn (se kontakt under)

3.

Ved endring av turnus har virksomheten selv ansvar for å melde inn eventuelle endringer i helgemønster.

Heltidskulturtillegget i Bodø kommune 3 av 3

4.

Meldingen må minimum inneholde:

·

Ansattnummer og navn på ansatt.

·

Hvilken grunnturnus den ansatte tilhører.

·

Fra hvilken dato endringen gjelder.

·

Hvor mange helgetimer den ansatte er forventet å jobbe pr år (se under fanen «timer» i grunnturnusen)

·

Ved beslutning av dagens dato bortfaller i utgangspunktet øvrig hinketillegg. Unntaket er for virksomhetene som ikke har fått endret til en hovedturnus som fremmer heltidskultur før hovedferieperioden (jf. punkt 3 – unntak)

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det har tidligere vært praktisert at sommerhinkehelger kan være fast arbeidstid som flyttes fra hverdag til lør/søn og innbefattet deltidsansatte med planlagte ekstravakter som legges inn i sommerturnus.

Vi vil også utløse følgende tillegg ved innmeldte bemannings- og driftsmessige behov fra Helse- og omsorgsavdelingen:

Bakvakt i sykepleiervakta (sommer) kr. 2000,- pr. vakt

Sommernatt legevakta kr. 2500,- pr. natt

Legevakt sommertillegg kr. 1600,- pr vakt

 

Med hilsen

Arne Myrland 

Kommunaldirektør HO

 

Rune Braseth 

Konstituert HR-sjef

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?