Til hovedinnhold

Baklengs inn i framtida

Sissel Skoghaug,nestleder i Fagforbundet

Sissel Skoghaug,nestleder i Fagforbundet (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Vi tror at forslagene arbeidstidsutvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær, skriver nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug i Dagbladet.

26.07.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 02.08.2016

Vi får ikke flere heltidsstillinger av at arbeidsgiverne alene skal bestemme arbeidstida vår.

Høringsfristen for Arbeidstidsutvalgets innstilling gikk ut 1. juli. Høringsrunden viser at arbeidstakerorganisasjonene sier unisont nei til Arbeidstidsutvalgets innstilling. Fagforbundet reagerer sterkt på de forslagene som utvalgets flertall har fremmet.

Utvalgets flertall presenterer endringsforslag som vil føre til stor maktforskyvning i arbeidslivet - fra arbeidstaker til arbeidsgiver, fra partssamarbeid og forhandlinger til individuelle avtaler og utvidet styringsrett for arbeidsgiver.


Fagforbundet

I NORSK ARBEIDSLIV er det lang tradisjon for at tariffpartene har en sentral rolle i utformingen av arbeidstidsordninger. Arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter møtes som likeverdige parter for å komme fram til gode løsninger i viktige spørsmål i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet er nøkkelen til at den norske modellen fungerer så bra. Det er både arbeidsgivere, myndigheter og arbeidstakerorganisasjon er enige om. Gjennom forhandlinger om arbeidstidsspørsmål lokalt, søker partene å oppnå løsninger til beste både for virksomheten og de ansatte.

DET ER DETTE arbeidstidsutvalget vil legge ned. Arbeidsgivere skal ensidig kunne bestemme turnuser på sykehjem, i hjemmesykepleien og andre arbeidsplasser. Arbeidsgivere skal kunne bestemme at ansatte skal gå flere kveldsvakter, flere kortvakter, flere vaktskift med kort hviletid mellom og flere helgevakter, uten at de har reell innflytelse.

Riktignok framhever utvalgets flertall at det skal være drøftinger med de tillitsvalgte, men det betyr bare at partene må snakke med hverandre før arbeidsgiver bestemmer turnusen. De tillitsvalgte kan være uenige med arbeidsgiveren, uten at arbeidsgiveren trenger å ta hensyn til det.

NHOS avdelingsdirektør Nina Melsom går langt i å støtte utvalgets innstilling. Hun sier at uten disse endringene må det bli kutt i velferdstilbudet og økte skatter. Fagforbundet kan ikke forstå at det er trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv som truer velferdsstaten vår. Tvert imot mener vi at det er på grunn av dette at norske arbeidere trives på jobben sin. Vi tror at forslagene som utvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær. Det er å gå baklengs inn i framtida.

DET ER EN utfordring i helseog omsorgssektoren at mange jobber deltid. Å få på plass en heltidskultur er svært viktig. Men vi får ikke flere hele stillinger av at arbeidsgiverne alene skal bestemme arbeidstida vår. Heltid oppnår vi med et godt samarbeid partene imellom. Arbeidstid er en av mange saker vi må se på i fellesskap.

ARBEIDSTIDSUTVALGET er delt i sine forslag til endringer. Flertallet i utvalget velger å overse både forskning og hensynet til arbeidstakeres helse og medbestemmelsesrett. Mens utvalgets mindretall, som er sammensatt av personer med god kompetanse innen arbeidshelse og arbeidsmiljøforskning, ønsker ikke å frata de ansatte avtaleretten på turnus.

Vi oppfordrer regjeringa til å legge vekk hele rapporten, og konsentrere seg om hvordan man kan få til en heltidskultur på arbeidsplasser der kvinner er i flertall.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?