Til hovedinnhold

Slik vil Fagforbundet begrense bruk av bemanningsbyråer

(Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har laget en veileder til hjelp for tillitsvalgte i arbeidet med å begrense bruk av bemanningsbyråer i kommunal sektor.

30.11.2017 av Nina Monsen/Informasjonsavdelinga/
Sist oppdatert: 20.09.2018

Bedre regulering av bemanningsbyråer er nødvendig for å hindre økt arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, og for å hindre at lønns og arbeidsvilkårene generelt svekkes.

Fagbladet: Sykepleier Peter Milko fra Slovakia anklager bemanningsbyrået Orange for å drive med «moderne slaveri»

Fagforbundet er svært bekymret for utviklingen i bemanningsbransjen og mener den truer det organiserte arbeidslivet i Norge.

Last ned Fagforbundets veileder: Hvordan begrense bruken av bemanningsbyråer – en veileder for kommunesektoren

Bemanningsbyrådirektivet har åpnet for bruk av bemanningsbyråer i privat og offentlig sektor. Det finnes regler for bemanningsbyråer i både tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Hovedavtalen i KS-området har informasjons- og drøftingsregler som må oppfylles før arbeidsgiver inngår avtale med bemanningsbyråer.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie fremgår av §§ 14-12 til og med 14-14

Bruk lov- og avtaleverk

Tillitsvalgte har drøftingsrett

Arbeidsgiver har drøftingsplikt når det gjelder å forhandle om å sette arbeid ut, eller leie inn arbeidskraft. Jfr. AML § 14-12. KS: Hovedtariffavtalen

Tillitsvalgte har drøftingsrett til å forhandle om det samme. Hvis det ikke er tilstrekkelig bemanning, skal tiltak drøftes, herunder mulighet for å øke antallet egne ansatte.

Last ned: vedlegg med lov og avtaleverk til veileder mot bemanningsbyrå

Lav grunnbemanning

Bemanningsbyrå blir ofte brukt fordi arbeidsplassene har for lav grunnbemanning. Dette kan være i strid med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig arbeidsmiljø, samt den såkalte grunnbemanningslæren.

Regler for innleie fra bemanningsforetak

AML § 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak):

Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd:

a)      når arbeidet er av midlertidig karakter,

b)      for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c)      for praksisarbeid,

d)      med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,

e)      med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Bemanningsforetak skal være registrert hos Arbeidstilsynet

Be om skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie

I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgt inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av hva som er bestemt i første ledd, AML §14-12 (2)

De ansatte skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår

Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. 

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

a)      arbeidstidens lengde og plassering,

b)      overtidsarbeid,

c)      varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

d)      nattarbeid,

e)      feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

f)       lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet

Be om innsyn – dokumentasjonskrav

Arbeidsgiver skal drøfte innleie med tillitsvalgte før beslutningen tas. 

Hvis tillitsvalgte krever det, skal arbeidsgiver dokumentere at vilkår for innleie er oppfylt, AML §14-13.

Det skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte hvis innleie overstiger 10% av ansatte hos innleier, eller har varighet ut over ett år.

Alternativer – hva kan gjøres?

Etablere vikarpool, ressurssenter i egenregi

Det er ofte behov for vikarer i en stor virksomhet som en kommune. Ved å etablere eget vikarkontor får man faste vikarer som kjenner virksomheten.

Kompetanse, forutsigbarhet, arbeidsmiljø

Fagkompetansen styrkes og virksomheten blir mer forutsigbar for ledelsen, ansatte og brukere.

Eget vikarkontor er en måte å rekruttere ansatte med ønsket kompetanse til ledige, faste stillinger.

Bruk egne vikarer

  • Bruke egne ansatte = bygge opp egen kompetanse
  • Bruke eksterne vikarer = bygge opp ekstern kompetanse

Å bruke egne vikarer kan bety at flere egne ansatte i deltidsstillinger kan øke sin lønn ved å ta ekstravakter og dermed øke sin mulighet til framtidig rettigheter til økt stillingsandel, i henhold til AML § 14, 4 a.

Truer det organiserte arbeidslivet

Den norske modellen er bygd på høy organisering både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utstrakt bruk av bemanningsbyråer truer denne modellen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?