Til hovedinnhold

Erfaringer fra fylkessammenslåingen i Trøndelag

1. januar 2018 ble Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag.

21.09.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.01.2019

I oktober 2014 gjorde fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag likelydende vedtak om å utrede sammenslåing. 4. november 2015 ble Trøndelagutredningen og intensjonsplanen offentliggjort. Fylkestingene vedtok sammenslåing 27. april 2016. Stortingsvedtak ble fattet 7. juni 2016. Nå er Trøndelag samlet til ett fylke.

Fakta om Trøndelag

I dag er Trøndelag Norges nest største fylke i areal med 41.252 km2 og landets 5. mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to administrasjonslokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjonen ligger i Steinkjer, mens ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim. I tillegg er det blant annet 33 videregående skoler og 49 tannklinikker i fylket.

Trøndelag fylkeskommune styres etter formannskapsmodellen og med hovedutvalgsmodell.

 

Tillitsvalgtes involering og medvirkning i prosessen

Arbeidsgiver har tatt ansvar for å involvere og la tillitsvalgte medvirke i prosessen.

Prosjektledelsen la vekt på at vi skulle ha gode arbeidsformer og samarbeid. I utgangspunktet skal ingen trenge å bytte arbeidssted. Og i en 5-årsperiode fra sammenslåingsdato 1. januar 2018, skal ingen sies opp som følge av sammenslåingen.

Prosessen har vært preget av informasjon og åpenhet. Lov og avtaleverk er fulgt.

 

Organisering av nye Trøndelag

Fylkeskommunens administrative ledelse består av fylkesrådmann, assisterende fylkesrådmann og fem fylkesdirektører som styrer sine fagfelt. Disse fagfeltene er: Utdanning, Kultur og folkehelse, Plan og næring, Samferdsel og Økonomi og digitalisering.

 

Tillitsvalgtes rolle i arbeidsgrupper

Tillitsvalgte har hatt møte- og talerett på alle arenaer i hovedprosjekt og underprosjekt. Vi har fått bidra til å utvikle seksjonene til det beste for ansatte og organisasjonen, og forsøkt å sørge for at det ble gitt tilstrekkelig informasjon til alle ansatte.

Arbeidsgruppene har hatt fokus på hvordan man kan løfte organisasjonen til å bli enda bedre og mer moderne. Og at vi har utvikling både på oppgaver og faglig.

 

Informasjon

Alle ansatte fikk med jevne mellomrom informasjonsbrev via e-post. I tillegg har det vært avholdt flere informasjonsmøter/allmøter etter hvert som prosessen har gått sin gang. Åpenhet gir mindre uro i organisasjonen.

 

Sammenslåing av fagforeningene

Fagforbundet Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommune ble sammenslått 1. juni 2017. Og ble da til Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune.

Fagforeningen hadde et koordineringsledd før sammenslåingen fra desember 2015, der vi hadde representanter fra begge styrene, samt representanter fra fylkeskretsene og kompetansesenteret.

Vi slo oss sammen for at fagforeningen skulle ha størst mulig innflytelse. Vi ønsket ikke at all makt og innflytelse skulle ligge til et koordineringsledd. Med to fagforeninger opp mot en arbeidsgiver ville all forhandlingsmessig jobbing foregått via koordineringsleddet hvis vi ikke hadde slått oss sammen.

Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune har medlemmer fra Rørvik i nord-vest til Røros i sør-øst. Omtrent 6,5 times reise med bil inkludert en ferje.

For å klare å gi våre medlemmer et så likt tilbud som mulig i hele Trøndelag, har vi fokus på at det skal være klubb på virksomhetene. Vi har også årlig skolering av plasstillitsvalgte med lunsj-til-lunsj-samling. På disse samlingene har vi også fokus på at plasstillitsvalgte og andre tillitsvalgte i fagforeningen skal kunne møte hverandre og dele kunne erfaringer.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?