Til hovedinnhold

Økonomi for tillitsvalgte – nå pensum på universitetet

Bjørn Kristian Rudaa, økonom og seniorrådgiver i Fagforbundet.

Bjørn Kristian Rudaa, økonom og seniorrådgiver i Fagforbundet. (Foto: Karin E. Svendsen)

Boka Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politike­re har blitt pensum på OsloMet. – Det er behov for mer undervisning om fordelen ved partssamar­beid, sier forfatter av boka og rådgiver i Fagforbundet Bjørn Kristian Rudaa.

21.08.2019 av Omstillingsenheten
Sist oppdatert: 09.09.2019

Tillitsvalgte har kompetanse som er av­gjørende for å komme med innspill til driftsmessige forhold, ikke minst ved planlegging av større omstillinger, iføl­ge Rudaa, som selv er økonom.

Hjelp til høstens drøftinger?

God økonomistyring avhenger av kjennskap til hvordan driften bør legges opp for at virksomheten skal nå sine mål på en best mulig måte innenfor til­gjengelige ressurser, mener Rudaa.

Praksisen er at tillitsvalgte på ulike nivåer i en virksomhet deltar i høstens budsjettdrøftinger, sammen med ledel­sen. Mange tillitsvalgte opplever at de­res kunnskap om budsjett og økonomi kan være mangelfull når de deltar i drøftingene. Kunnskap om budsjett og økonomistyring generelt er av stor be­tydning før eller under større omorga­niseringer, som ved kommunesam­menslåinger, mulig konkurranseutset­ting eller nedbemanninger av deler av virksomheten.

Hjelp til selvhjelp

– Tillitsvalgte bør ha nok selvtillit sånn at de kan komme med viktige innspill til budsjettprosessen så tidlig som mu­lig, sier han, og legger til at her kan både han og boka hans være til hjelp.

Fagforbundet kan bistå tillitsvalgte i de årlige budsjettprosessene med di­rekte rådgivning, seminarer og faglitte­ratur. Alle typer drøftinger, også knyttet til økonomi og budsjett, er basert på hovedavtalens bestemmelser. Derfor er det Fagforbundets kompetansentre som har ansvar for direkte rådgivning.

Når det gjelder budsjettdrøftinger vil kompetansesentrene ofte benytte kunn­skapen som Rudaa, ved omstillingsenhe­ten, besitter. Det koordineres mellom kompetansesentrene og omstillingsen­heten.

– Dessverre er det fortsatt slik at i mange virksomheter har ledelsen for liten forståelse for nytteverdien av at tillitsvalgte har et eierskap til budsjett­prosessen. Det er den som leder fram til offentlige virksomheters viktigste sty­ringsdokument, nemlig årsbudsjettet, sier Rudaa.

Ut over Fagforbundets rekker

I tillegg til boka om kommuneøkonomi, har han også skrevet Statlig økonomi for tillitsvalgte, for å øke tillitsvalgtes kunnskap om arbeid med drøftinger om virksomhetens økonomi for både kommunal og statlig sektor. Rudaa har holdt skolering for kommunepolitikere og tillitsvalgte i en rekke kommuner og fylker, samt for en rekke statlige virk­somheter.

Han er fornøyd med at Universitetet OsloMet har lagt inn boka hans om kommuneøkonomi for tillitsvalgte som pensumlitteratur. Ifølge ham mangler det undervisning i den høyere utdan­ninga om de store fordelene ved et godt partssamarbeid i norsk arbeidsliv.

Bøkene fungerer som oppslagsverk på henholdsvis kommunal og statlig økonomi. Innholdsfortegnelsene er for­mulert som konkrete spørsmål innen­for en rekke temaområder, som regn­skap, budsjett, konkurranseutsetting, selskapsorganisering, offentlig tjenes­tepensjon og offentlige anskaffelser.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?