Til hovedinnhold

Tankekrigen om velferden

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold (Foto: Fagforbundet Nordland)

Kristin Clemets tenketank, Civita, får ti millioner i året fra Rederiforbundet, NHO og andre for å være høyresidas spydspiss i det offentlige rom. Økonomen Ali Esbati forteller hvordan Manifest Analyse prøver å være en motvekt.

22.11.2010 av Ali Esbati
Sist oppdatert: 02.03.2022

Du har kanskje fått med deg at Kristin Clemet stadig er ute i mediene med synspunkter om sykemeldte menenskers arbeidsmoral og advarsler om at utbetaling av uføretrygd er en trussel mot "bærekraften" i velferdsstaten. Utspillene vil fortsette. Høyresiden i Norge har startet en ideologisk offensiv, som fagbevegelsen må ta alvorlig. Kristin Clemets tenketank Civita får ti millioner i året av Rederiforbundet, NHO med flere, for å være spydspiss i den offensiven.

Mantraet nå er at "nesten 800 000 nordmenn i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidsmarkedet". Det sier Høyre. Og det sier Civita. Torbjørn Røe Isaksen konkluderer med at "Den norske modellen lekker". Civita snakker om "Den norske syke" og "Uføreeksplosjonen".

Tallet 800.000 omfatter de som har fått noen form for helserelaterte ytelser fra det offentlige, pluss de som får sosialstøtte, dagpenger – og AFP. I dette tallet, som ustanselig blir gjentatt, inngår altså mange som bare har behov for støtte i noen grad, eller deler av året. Der inngår mennesker som har tatt ut sin avtalefestede rett til å gå av tidlig. Og der inngår ikke minst mange som står innenfor arbeidsmarkedet – som arbeider, med delvis uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger.

Høyresidens alarmisme gir et helt misvisende bilde av norsk arbeidsliv. Sysselsettingsnivået i Norge er så og si høyest i verden. Dessuten har trenden vært økende, ikke fallende. Hos Civita kan man lese at "flere og flere ikke deltar i den dugnaden velferdsstaten er." Dette til tross for at det altså er flere og flere som deltar i den dugnaden velferdsstaten er. Selvfølgelig er det et stort problem at mange blir utslitt også i norsk arbeidsliv og at profittjakten gjør et inkluderende arbeidsliv vanskeligere. Når høyresiden får gjennomslag, er det ikke dette problemet som blir belyst i offentligheten – "problemet" blir at mennesker som er syke eller uføre for offentlige ytelser.

Manifest Analyse er en motvekt til høyresidens ideologiske press. Vi driver med et kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid. Det har vi gjort blant annet gjennom å gi ut pamfletter og rapporter som bidrar med fakta, argumentasjon, og medieoppmerksomhet i dragkampen - tankekrigen - om norsk velferd. Manifest Analyses virksomhet er selvstendig og frittstående, men blir mulig takket være abonnenter i fagbevegelsen, ikke minst fylker, fagforeninger og sentralleddet i Fagforbundet.

Samtidig er motstanderne godt finansierte. Og vi vet at det er mye som kommer til å skje den nærmeste tiden. Det er nødvendig å ruste seg for striden om hvordan velferden skal organiseres og finansieres i framtida, særlig når det blir flere eldre. Og det er behov for å sette debatter om sosial dumping og midlertidighet på dagsorden – ut fra arbeidsfolks ståsted.

Hvis de som støtter opp om den norske fellesskapsmodellen skal kunne vinne fram i den ideologiske kampen, trengs en større dugnad innen fagbevegelsens rekker. Å bli abonnent i Manifest Analyse er en god måte å være med i den dugnaden.

 

Ali Esbati er økonomianalytiker i Manifest Analyse.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?