Til hovedinnhold

Lov- og avtaleverk i koronatider

Planlegging og organisering av arbeidsdagen stiller store krav til alle virksomheter for å ivareta myndighetenes krav til smittevern og arbeidssituasjonen til de ansatte. Vi har fått mange spørsmål i den sammenhengen. Her svarer vi på de viktigste.

08.05.2020 av Anne Green-Nilsen, AU-medlem
Sist oppdatert: 19.11.2020

 


Bård Skarra

Det formelle grunnlaget

Det er utarbeidet nasjonale veiledere for forskjellige områder, som skal gi støtte og råd til organisering og tilrettelegging av smitteverntiltak. I tillegg har Fagforbundet inngått midlertidige avtaler om utvidete rammer for bruk av overtid, gjennomsnittsberegning og kortere varslingsfrist for endringer av arbeidsplaner i de fleste sektorer. Disse gjelder så lenge epidemien varer. Hovedavtaler og tariffavtaler gjelder fortsatt, og regulerer arbeidstakeres og tillitsvalgtes rettigheter overfor arbeidsgiver.

Arbeidstid og overtid

I disse uoversiktlige og uforutsigbare tider kan det være behov for fleksible løsninger for å løse uforutsette situasjoner som oppstår og sikre forsvarlig drift med hensyn til bemanning og smittevern.

I slike tilfeller kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett til å lede og fordele arbeidet. Dette kan bety endring av arbeidsplaner, pålegg om merarbeid/overtid, omplassering eller endring av ferie. Det er en klar forutsetning at dette skjer innenfor tariffavtalene og unntaksavtalene som er inngått og godtgjøres som vanlig.

Pauser

Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidstakere som jobber mer enn fem og en halv time skal ha minst en pause i løpet av arbeidsdagen. Arbeidstilsynet har sagt at pausen bør være på minst 20 minutter for at det skal være en tilfredsstillende pause. Hvis arbeidstakerne ikke har mulighet til å forlate arbeidsstedet, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen anses som arbeidstid.

Ferie

Ferie reguleres i ferieloven. Den gir arbeidsgiver mulighet til å fastsette ferien, etter at den er drøftet med arbeidstakeren. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakere gis 25 virkedager ferie i løpet av ferieåret. Av disse kan arbeidstaker kreve 18 dager sammenhengende i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Det kan avtales at ferien legges til et annet tidspunkt i ferieåret eller at ferien deles opp. Det samme gjelder endring av ferie eller overføring til 2021.

Vårt råd er å avtale frivillige løsninger så langt som mulig. Hvis ikke gjelder arbeidsgivers styringsrett.

Planleggingstid i barnehagene

Bemanningsnormen for barnehagene krever en ansatt på tre/seks barn for å skal sikre nok bemanning hele åpningstiden. De aktuelle tariffavtalene gir rett til ubundet planleggingstid for pedagogene. Hvis dette går på bekostning av personaltettheten og mye bruk av vikarer, oppfordres det til lokale drøftinger for å finne en annen løsning, eksempelvis gjennomsnittsberegning eller overtidsbetaling. Vi minner om at økt stillingsstørrelse for deltidsansatte kan være en viktig ressurs. Hvis det er avtalt at andre yrkesgrupper skal få tilrettelagt tid til planlegging, gjelder de samme forutsetningene.

Best sammen

Fagforbundets medlemmer møter forskjellige utfordringer uansett hvor de jobber. Da må ledere, tillitsvalgte og verneombud samarbeide om å finne de beste løsningene, enten det gjelder de ansattes vilkår eller arbeidsmiljø. Fagforbundet er stolte av våre medlemmers og tillitsvalgtes innsats i denne utfordrende tiden vi er i.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?