Til hovedinnhold

Hva er AFP?

AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år.

12.01.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 28.11.2022

AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I offentlig sektor er det en tidligpensjonsordning for de som er født i 1962 og tidligere. De som er født i 1963 og seinere (er yngre) vil få en AFP mer lik den i privat sektor. Her er de endelige reglene under utforming. 

I den offentlige AFP-ordningen for de som er født i 1962 eller tidligere utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller 67 år.

Pensjonsreformen gjorde helt om på AFP i privat sektor. Nå er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden.

AFP i offentlig sektor for de eldste (1962 og tildigere)

  • Offentlig AFP er en ytelse i perioden mellom 62 og 67 år.
  • Regler for inntekt ved siden av pensjon. Pensjonen reduseres ved inntekt over kr 30 000,-
  • Utbetalt pensjon = folketrygd pluss kr 20 400,- fra 62–65 år og 66 % av lønn fra 65-67 år.

Man kan ta ut en AFP helt eller delvis fra 62 til 67 år. Fra 62 til 65 år utbetales AFP-pensjonen som summen av opptjent rett til folketrygd og et AFP-tillegg på 20 400 kroner. Etter fylte 65 og fram til pensjonsalder utbetales enten 66 prosent av lønnen eller folketrygd og AFP-tillegg, avhengig av hva som lønner seg for den enkelte og hva man velger når man søker pensjon. 

Reglene for å jobbe ved siden av AFP-pensjon i offentlig sektor varierer, men er generelt strengere enn for de som jobber i privat sektor. De som mottar en folketrygdbergnet AFP kan bare tjene opptil 30 000 i året ved siden av pensjonen. Sett deg nøye inn i reglene som gjelder for din arbeidsplass, for eksempel ved å sjekke med dine tillitsvalgte. Det kan være dyrt å gjøre feil på dette området.

NB! I motsetning til privat sektor begynner du ikke å ta ut folketrygd før 67 år hvis du ikke selv ber om det. De som har særaldersgrenser vil kunne ta ut tjenestepensjon på et tidligere tidspunkt.

Offentlig AFP for de som er født i 1963 eller senere

AFP-ordningen for disse er mer lik AFP-ordningen i privat sektor, med en livsvarig pensjon som kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan kombineres med å være i jobb. Det pågår arbeid for å etablere regler og medregning privat/offentlig AFP er en del av dette. Du tjener opp ytelsen når du jobber i en bedrift som har ordningen, fra du er 13 år til og med du har fylt 61 år med 4,21 prosent av lønnen opp til 7,1 G (ca. 780.000 kroner), som er de samme grenser som folketrygden. AFP reguleres i utbetalingstiden etter samme regler som folketrygden.

Det er også for denne ordningen krav om at du jobber når du søker om den og at du har jobbet innenfor ordningen i et visst antall år før du kvalifiserer til å få AFP.

AFP i privat sektor

  • Privat AFP er en livsvarig ytelse som tidligst kan tas ut fra 62 år. 
  • Kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon.
  • Utbetales som et tillegg til folketrygden.
  • Du tjener opp til AFP av all lønn, det avsettes 0,314 prosent av lønna hvert år.
  • Dersom summen av folketrygd og AFP er mindre enn garantipensjon, kan du ikke ta ut tidligpensjon.

En betydelig gruppe medlemmer i Fagforbundet jobber i virksomheter som har AFP-ordning fra privat sektor. Det gjelder for eksempel mange av de som jobber i Posten, kultursektoren og ulike former for privat omsorg. NB: AFP-ordningen i private barnehager (PBL) er under omdanning.

Den private AFP-ordningen er i hovedsak lik offentlig AFP for de som er født fra 1963 (se over).

Må tjene bra, lenge

Ikke alle i privat sektor kan benytte retten til å gå av når de fyller 62 år. For å kunne ta ut pensjon må du ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer garantipensjonen i folketrygden. Det har ikke de lavest lønte. 

Uføre i privat sektor får som regel ingen AFP

Et annet krav i den private AFP-ordningen er at du er yrkesaktiv når du søker pensjon. En som er blitt delvis ufør før hun når pensjonsalderen fyller ikke dette kravet, og har som regel ikke rett til AFP i den private AFP-ordningen.

Det betyr at dersom du er delvis ufør og delvis i jobb må du gjøre et valg mellom uførepensjonen din og det livsvarige AFP-påslaget. Hvis du heller vil ha det livsvarige AFP-påslaget må du si fra deg uførepensjonen din før du fyller 62 år.

Overgang fra offentlig til privat sektor

Det er et problem at disse ordningene har blitt så ulike. Kravene til opptjening av AFP i privat sektor er strenge og rammer mange som enten blir privatiserte eller som velger å skifte jobb i moden alder. Det er flere grunner til det: Etter pensjonsreformen ble reglene for å kunne ta ut AFP i privat sektor skjerpet. Det kreves at man har jobbet minst sju av de siste ni åra før fylte 62 år for å ha rett til å ta ut AFP. Dermed rammes de som er over 55. Det er mindre enn sju år til 62-årsdagen deres, og de vil da være utelukket. Dette vil gjelde uansett om arbeidstakeren går fra offentlig til privat virksomhet frivilling eller fordi de tvinges ved at arbeidsplassen deres privatiseres.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?