hva-er-afp

Hva er AFP?

AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år.

12.01.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 12.01.2018

AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I tillegg er det ulike regler for å kunne jobbe ved siden av AFP, ikke bare mellom offentlig og privat sektor, men også for de ulike avtaleområdene.

I den offentlige AFP-ordningen utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller 67 år. Pensjonsreformen gjorde helt om på AFP i privat sektor. Nå er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden.

AFP i offentlig sektor

  • Offentlig AFP er en ytelse i perioden mellom 62 og 67 år.
  • Ikke mulig å jobbe ved siden av AFP, men kan tas ut delvis
  • Regler for inntekt ved siden av pensjon. Pensjonen reduseres ved inntekt over kr 15 000,-
  • Utbetaler pensjon = folketrygd pluss kr 20 400,- fra 62–65 år og 66 % av lønn fra 65-67 år.

. Man kan ta ut en AFP helt eller delvis fra 62 til 67 år. Fra 62 til 65 år utbetales AFP-pensjonen som summen av opptjent rett til folketrygd og et AFP-tillegg på 20 400 kroner. Etter fylte 65 og fram til pensjonsalder utbetales enten 66 prosent av lønnen eller folketrygd og AFP-tillegg, avhengig av hva som lønner seg for den enkelte.

Reglene for å jobbe ved siden av AFP-pensjon i offentlig sektor varierer, men er generelt strengere enn for de som jobber i privat sektor. De som mottar en folketrygdbergnet AFP kan bare tjene opp til 15 000 i året. De som får en AFP regnet etter tjenestepensjonsordningens regler har ulike ordninger avhengig om du jobber i kommune/fylkeskommune utenom Oslo, Oslo kommune, sykehus, enkelte private virksomheter med offentlig AFP. Sett deg nøye inn i reglene som gjelder for din arbeidsplass, for eksempel ved å sjekke med dine tillitsvalgte. Det kan være dyrt å gjøre feil på dette området.

NB! I motsetning til privat sektor begynner du ikke å ta ut folketrygd før 67 år hvis du ikke selv ber om det. De som har særaldersgrenser vil kunne ta ut tjenestepensjon på et tidligere tidspunkt.

 

AFP i privat sektor

  • Privat AFP er en livsvarig ytelse som tidligst kan tas ut fra 62 år. Høyere beløp før 67 år enn etter 67 år.
  • Kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon.
  • Utbetales som et tillegg til folketrygden.
  • Du tjener opp til AFP av all lønn, det avsettes 0,314 prosent av lønna hvert år.
  • Dersom summen av folketrygd og AFP er mindre enn garantipensjon, kan du ikke ta ut tidligpensjon.

 

En betydelig gruppe medlemmer i Fagforbundet jobber i virksomheter som har AFP-ordning fra privat sektor. Det gjelder for eksempel mange av de som jobber i ulike former for privat omsorg.

Den private AFP ordningen er helt annerledes enn den offentlige. Her får man et tillegg på toppen av alderspensjonen fra Folketrygden. Man må ta ut både folketrygd og AFP samtidig, men de aller fleste kan velge å ta den ut fleksibelt, tidligst fra man er 62 år. Kravet for å kunne gå av er at summen av AFP og alderspensjon minst er på nivå med garantipensjonen. I privat sektor er det full anledning til å ta ut pensjon og jobbe i tillegg.

Må tjene bra, lenge

Ikke alle i privat sektor kan benytte retten til å gå av når de fyller 62 år. For å kunne ta ut pensjon må du ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer garantipensjonen i folketrygden. Det har ikke de lavest lønte. En som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- har dermed ikke rett på AFP i privat sektor fra 62 år! Du må enten ha jobbet i 38 år, eller først ta ut AFP ved 64 år. Fagforbundet har mange medlemmer som ikke har tjent så mye, over så lang tid som kreves. En som tjener kr 250 000,- som ufaglært/deltid og i bare 25 år, får ikke AFP i denne ordningen før ved 66 år.

Uføre i privat sektor får som regel ingen AFP

Et annet krav i den private AFP-ordningen er at du er yrkesaktiv når du søker pensjon. En som er blitt delvis ufør før hun når pensjonsalderen fyller ikke dette kravet, og har som regel ikke rett til AFP i den private AFP-ordningen.

 

Det betyr at dersom du er delvis ufør og delvis i jobb må du gjøre et valg mellom uførepensjonen din og det livsvarige AFP påslaget. Hvis du heller vil ha det livsvarige AFP påslaget må du si fra deg uførepensjonen din før du fyller 62 år.

 

Overgang fra offentlig til privat sektor

Det er et problem at disse ordningene har blitt så ulike. Kravene til opptjening av AFP i privat sektor er strenge og rammer mange som enten blir privatiserte eller som velger å skifte jobb i moden alder. Det er flere grunner til det: Etter pensjonsreformen ble reglene for å kunne ta ut AFP i privat sektor skjerpet. Det kreves at man har jobbet minst sju av de siste ni åra før fylte 62 år for å ha rett til å ta ut AFP. Dermed rammes de som er over 55. Det er mindre enn sju år til 62-årsdagen deres, dermed er de utelukket når de er mer enn 55 år. Dette vil gjelde uansett om arbeidstakeren går fra offentlig til privat virksomhet frivilling eller fordi de tvinges ved at arbeidsplassen deres privatiseres.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?