Til hovedinnhold

Slik blir ny offentlig tjenestepensjon

Våren 2018 sa medlemmene ja til ny pensjonsordning. Ordningen vil gjelde for de som er født i 1963 eller seinere. De som er født i 1962 eller før, beholder dagens ordning.

29.08.2018 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 30.11.2022

Dette er ny offentlig tjenestepensjon i korte trekk:

Unge slipper å jobbe til de er 72 – 73 år
Den nye ordningen fjerner de mest brutale effektene av levealdersjustering og innebærer at en person født i for eksempel 1993 må jobbe fire – fem år kortere enn med dagens ordning for å få en bra pensjon.

Ingen kan tape hele AFP-en
Alle som jobber opp rettigheter i den nye offentlige tjenestepensjonsordningen jobber opp rett til AFP som de ikke kan miste helt, uansett om de faller ut av arbeidslivet tidlig, om de bytter jobb til en i privat sektor, eller endog om de begynner i en jobbe der bedriften ikke har AFP-ordning. De beholder uansett mye av opptjeningen de har tjent opp i årene i offentlig sektor. (3 prosent av lønnen årlig)

Alleårsregel
I den nye ordningen tjener man opp pensjon for alle årene man jobber. I tillegg er en del av pensjonskapitalen i folketrygden skjermet mot samordning. 

Særaldersgrenser skal bestå 
Det var det en viktig seier å få inn i avtalen at det fortsatt vil være yrker i offentlig sektor som har behov for en lavere aldersgrense. Dette løftet ble brutt, men Fagforbundet har fått Støre-regjeringen med å gjenoppta dette arbeidet. Vi har fått lange og gode overgangsregler og skal forhandle om utformingen av nye regler for særaldersgrenser.

Vanskeligere å gå av tidlig
Det er ingen tvil om at Stortingets vedtak om å innføre levealdersjustering har gjort det vanskelig for unge å slutte tidlig, i både den nye og den gamle ordningen. De negative konsekvensene levealdersjusteringen gir, er en kamp vi må ta med de politiske partiene.

Ny alderspensjon for uføre
Avtalen om ny pensjonsordning inneholder bestemmelser om at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til alderspensjonen for yrkesaktive 67-åringer. Stortinget skal snart diskutere om uføres alderspensjon fortsatt skal skjermes mot levealdersjustering. Først når vi vet svaret på det, kan vi diskutere utformingen av ordningen.

Viktige pensjonsordninger videreføres
Uførepensjonsordningen har ikke vært tema i disse forhandlingene. Den ble endret i 2015, og er fortsatt en viktig del av den samlede pensjonsordningen. Den sikrer et godt, samlet inntektsnivå for uføre, og inneholder både rettigheter til barnetillegg og pensjon ved lave uføregrader der folketrygden ikke gir utbetaling.

Etterlattepensjon er et annet viktig element i offentlig tjenestepensjon. Den sikrer både barn og ektefelle rettigheter dersom en offentlig ansatt faller fra. Disse ordningene er ikke berørte av forhandlingene om ny alderspensjon.

Mer om tjenestepensjon

Med pensjonsreformen som ble satt i verk 1. januar 2011 ble levealdersjustering innført.

Offentlig tjenestepensjon er det du får på toppen av pensjonen fra folketrygden. Du betaler inn en andel av lønna og arbeidsgiver betaler resten. Du kan lese mer om det norske pensjonssystemet her. 

 

Sett deg inn i den nye pensjonsordninga

En brosjyre om den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte er under revisjon. Selve avtalen som som ble forhandlet fram finner du her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?