Til hovedinnhold

Velferdstjenestene må trygges i ei usikker tid

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene.

11.09.2020 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 9. september 2020
Sist oppdatert: 11.09.2020

Fagforbundets landsstyre er sterkt bekymret over hvilke konsekvenser den svake kommuneøkonomien har for velferdstjenestene og smitteverntiltakene i kommunene. Fagforbundets medlemmer har gjennom koronakrisa lagt ned en stor innsats i å redusere smittespredning og holde samfunnet i gang. De merker at dårlig kommuneøkonomi gjør det vanskelig å gi innbyggerne gode velferdstjenester.

Regjeringa og de borgerlige partiene har gjennom flere år svekket kommuneøkonomien, og koronakrisa har forsterket problemene i velferdstjenestene.  Kommunene har fått økte utgifter til smittevern, sykefravær og sosiale stønader. Situasjonen er blitt forverret på grunn av lavere skatteinntekter og brukerbetalinger for kommunale og fylkeskommunale tjenester. Derfor forventer 75 prosent av kommunene svakere driftsresultat i 2020 enn budsjettert, viser en undersøkelse fra Kommunalbanken.

Til tross for dette nekter høyreregjeringa å gi klar beskjed om at kommunenes økte utgifter og reduserte inntekter vil bli dekket. Dette skaper stor usikkerhet, fører til at velferdstjenestene blir svekket og til at kommunene utsetter nødvendige tiltak. Regjeringas har riktignok foretatt en beskjeden økning i rammetilskuddet til kommunene og gitt øremerka bevilgninger til næringsutvikling og vedlikehold. Disse tiltakene er likevel langt mindre omfattende enn krisetiltakene som ble satt i verk under finanskrisa i 2009. I ei tid med rekordhøy arbeidsløshet, burde regjeringa bevilget langt mer penger til kommunene for å få flere i arbeid. Det må satses vesentlig mer på vedlikehold, beredskap og infrastruktur i kommunene, noe som også vil være ei håndsrekning til det lokale næringslivet.

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene. I statsbudsjettet for 2021 må kommuneøkononomien styrkes, og en større andel av overføringene må gis som skjønnsmidler. Dette er nødvendig for at kommunene og Fagforbundets medlemmer skal kunne gjennomføre nødvendige smitteverntiltak og levere gode kommunale tjenester i ei usikker og krevende tid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?