Fagforbundet protesterer mot snikprivatisering av lønn og HR-tjenester i kommune

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Leder av yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad reagerer sterkt på at Bø kommune i Vesterålen ønsker å privatisere lønn og HR-tjenester. I tillegg er Fagforbundet svært kritisk til prosessen rundt avtalen med det private selskapet Zalaris og mener kommunen er i ferd må å bryte loven.

20.02.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 28.02.2020

Fagforbundet er sjokkert over at det nå på nytt kommer opp en sak om at det private selskapet Zalaris HR Services Norway skal overta jobben med lønn og HR i Bø, sier Finstad. Nederst i saken ligger brevet som Fagforbundet har sendt til Bø kommune.

På kanten av det lovlige

Fagforbundet setter spørsmåltegn ved om avtalen er lovlig. I rådmannens saksfremlegg fra 11.02.2020 gjengis ikke innvendinger og forbehold fra KS advokatenes juridiske vurdering og heller ikke Fagforbundets standpunkt.

Fagforbundet er imot konkurranseutsetting av kommunale tjenester og mener at kommunene må løse disse oppgavene i egenregi. Erfaringer viser at styring gjennom politiske vedtak er bedre enn å styre via komplekse kontrakter med eksterne leverandører.

Zalaris vil inn i et marked

For Zalaris er kommunen et nytt marked, og dersom kommunestyret i Bø går for denne avtalen gir de dem det, sier Finstad.

Kommunens plan om å inngå en avtale med Zalaris har som intensjon at Zalaris på sikt skal selge tjenester til kommunen, og etterhvert til alle landets kommuner. 

Dette vil medføre en virksomhetsoverdragelse og da har kommunen forpliktelser etter hovedavtalens bestemmelser. Fagforbundet viser til Hovedavtalen § 1-4-2b) som sier at før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. Disse forpliktelsene er ikke ivaretatt, fortsetter Finstad.

SV reagerer på Zalaris-prosessen

Brev til kommunestyre og formannskap i Bø kommune

Fagforbundet vil be om at våre innspill følger Zalaris-saken som står som tilleggssak på formannskapsmøtet 20.02.2020.

Kommunens plan om å inngå en avtale med Zalaris har som intensjon at Zalaris på sikt skal selge tjenester til kommunen. Dette vil medføre en virksomhetsoverdragelse /konkurranseutsetting av kommunens egne tjenester. Av dette følger at kommunen har forpliktelser etter hovedavtalens bestemmelser.

Vi viser til Hovedavtalen § 1-4 2b) som sier at før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. Disse forpliktelsene er ikke ivaretatt.

Rådmannens saksfremlegg av 11.02.2020 gjengir ikke innvendinger og forbehold fra KS advokatenes juridiske vurdering og heller ikke Fagforbundets standpunkt. Fagforbundet er imot konkurranseutsetting av kommunale tjenester og mener at kommunene må løse disse oppgavene i egenregi. Erfaringer viser at styring gjennom politiske vedtak er bedre enn å styre via komplekse kontrakter med eksterne leverandører.

Rådmannens saksfremlegg mangler i tillegg en økonomisk vurdering av inndekning av et eventuelt prosjekthonorar til de ansatte. Dette må være en del av saksfremstillingen.

Vi vil videre kommentere arbeidsrettslige problemer i avtalen, samt at denne avtaleinngåelsen medfører risiko for at kommunen bryter anskaffelsesregelverket.

Arbeidsrettslige problemer i avtaleutkastet

KS-advokatene understreker at de ikke gjør en fullstendig kontraktsrettslig gjennomgang. De påpeker flere utfordringer i avtaleutkastet og tar mange forbehold for sine vurderinger. Vi vil trekke frem de problemene som er mest alvorlige for våre forpliktelser overfor de ansatte.

KS-advokatene påpeker i sin juridiske vurdering at det fremstår som at Zalaris skal ha det daglige ansvaret og således styringsrett over de ansatte og at dette er problematisk. Vi registrerer at nytt utkast har noen endringer, men vi kan ikke se at dette løser problemet med at kontrakten vil gå inn i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette vil medføre at Zalaris får styringsrett over de ansatte.  

Dette forholdet gir risiko for brudd på rett til medbestemmelse, tariffavtale, hovedavtale og kan være i konflikt med arbeidsmiljøloven.

Dette er selvsagt ikke ønskelig for noen parter, og vi forutsetter at rådmann og de besluttende organer tar disse utfordringene og potensielle lovbrudd på alvor. Vi mener at saken må trekkes.

Brudd på anskaffelsesregelverket - krav om intensjonskunngjøring

Hvis ikke saken trekkes mener vi at kommunen må gjøre nødvendige grep for å redusere risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket.

KS-advokatenes notat redegjør i liten grad for hvilke faktum og hvilken forståelse av kontraktens bestemmelser den juridiske vurderingen bygger på, særlig med tanke på hvilke rettigheter og plikter partene har etter kontrakten. Det gjør at vi ikke er overbevist om konklusjonene som er trukket om at denne avtalen faller utenfor anskaffelsesregelverket.

Fagforbundet mener at kommunen står i fare for å bryte anskaffelsesregelverket ved denne kontraktsinngåelsen, noe som kan medføre at kommunen blir dømt for ulovlig direkteanskaffelse og ilagt overtredelsesgebyr av Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Brudd på innkjøpsregelverket kan i tillegg svekke kommunenes omdømme og eksponere kommunens ansatte for kritikk.

For å redusere risikoen for dette, er vårt forslag at kommunen benytter innkjøpsregelverkets ordning med intensjonskunngjøring før kontraktsinngåelse.