Til hovedinnhold

Vi sier nei til EUs fjerde jernbanepakke

Torsdag 10. oktober stoppet togtrafikken i to timer. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund gjennomførte en politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

16.10.2019 av Rolf Ringdahl, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund
Sist oppdatert: 19.11.2020


Bård Skarra

Dagens regjering vil flytte makta til EU som vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk for all framtid.

Vi merker oss at samferdselsminister Jon Georg Dale oppsummerer anbudskonkurransen etter den første anbudspakka som vellykket fire måneder før et eneste tog har forlatt stasjonen. Andre vil nok ha et mer saklig behov for en evaluering av de kommende anbudene og må da ha råderett til å kunne gjøre endringer. Det blir meningsløst hvis norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre hvordan norsk jernbane skal organiseres for framtida.

EUs fjerde jernbanepakke flytter myndighet til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU. Samtidig vet vi at EUs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift i et fritt marked. Tilbudet til passasjerene, sikkerheten og ikke minst de ansattes rettigheter kommer i annen rekke. EUs fjerde jernbanepakke gjør så en mister nasjonal kontroll og muligheten til å stille krav til kompetansen til jernbaneansatte.

Målet til EU og den sittende regjeringa er avdemokratisere jernbanen og åpne hele det europeiske jernbanenettet for fri konkurranse. Noe som igjen vil svekke den politiske styringen av en så viktig infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre.

Godstrafikken ble konkurranseutsatt i EUs andre jernbanepakke i 2007. Etter at flere aktører har kommet og gått inn og ut av det «enkeltsporede norske jernbanemarkedet» har godstransporten på skinner tapt markedsandeler. Det fraktes mindre gods på jernbane, og godsselskapene går med tap. Et miljøvennlig transporttilbud som vi tar for gitt, er faktisk blitt noe vi må kjempe for å beholde. Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030, men går inn for tiltak som beviselig fører til mer transport på veiene. En politikk vi vet at har ført til at mindre gods transporteres miljøvennlig, kan umulig være god miljøpolitikk.

Vi ønsker en moderne jernbane med demokratisk styring, hvor det ligger til rette for økt trafikk av passasjerer og gods, både nasjonalt og ikke minst på tvers av landegrensene. Det sto i fokus når jernbaneansatte, fagbevegelsen og det breie lag av folket sa nei til EUs fjerde jernbanepakke og ja til toget som framtidas transportmiddel.

Sammen kan vi presse Stortinget til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke og til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det er opp til oss om vi denne gangen setter miljøet, arbeiderne i jernbanen og sikkerheten foran EUs frie marked.

Vi krever råderett over egen jernbane og at framtidas generasjoner sjøl skal bestemme over jernbanen vår.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?