Til hovedinnhold

Hva har fagbevegelsen gjort for arbeidstakerne?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Fagforbundet er en del av LO. Gjennom historien har fagbevegelsen vunnet mange viktige seire som har formet den norske velferdsstaten. Fagbevegelsens innsats har vært stor og nødvendig for at vi kan feire milepæler som dette:

 

 • 1909: Første lov om syketrygd.
 • 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn.
 • 1935: Den første Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne underskrives.
 • 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn.
 • 1957: Avtale om dagpenger under sykdom.
 • 1967: Innføring av kollektiv hjemforsikring. 
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 • 1996: Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år.
 • 2000: Lengre avtalefestet ferie: To dager i 2001 og to dager i 2002 – til sammen fem ukers ferie.
 • 2005: Stanser Bondevik2-regjeringas forslag om å svekke arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser er fortsatt normen.
 • 2006: Får gjennomslag for videreføring av sykepengeordninga og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
 • 2012: Får gjennomslag for omfattende tiltakspakke mot sosial dumping.
 • 2014: Får gjennomslag for rett til stillingspro­sent tilsvarende faktisk arbeidstid.
 • 2018: Fagforbundet forhandlet fram ny offentlig tjenestepensjon. Ordningen er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn.
 • 2019: Fagforbundet forhandlet fram tjenestepensjon for ansatte i private barnehager. Ordningen er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn.
 • Mange har fått disse godene uten å være fagorganiserte. De tenker ikke på at dette er velferdsordninger kjempet fram av fagbevegelsen og at de som betaler kontingent betaler for dem som forhandler og driver fagbevegelsen.
 • 2020: Fagforbundet og LO bidro til at opposisjonen på Stortinget fikk gjennomslag for større krisepakke for bedrifter, lønnskompensasjonsordning for permitterte arbeidstakere, forlengelse av maksimale stønadsperioder for arbeidsavklaringspenger og dagpenger, forlengelse av å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring, doblet antall omsorgsdager og utvidet permitterings lengden til 52 uker som følge av koronautbruddet.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?