Til hovedinnhold

Fagforbundet og Arbeidsgiverforeningen Spekter er svært bekymret for utdanningsmodellen i ambulansearbeiderfaget med den nye akuttmedisinforskriften.

Fagforbundet og Arbeidsgiverforeningen Spekter har i samarbeid sendt ett brev til Helseminister Bent Høie. Der påpekes det at den nye akuttmedisinforskriftens presiseringer om at det viktige incitamentet for at arbeidsgiver skal kunne opprette læreplasser og muligheten for å ta ut verdiskapningen i virksomheten nå kan true hele utdanningsmodellen i ambulansefaget.

15.06.2015 av Atle Holberg Frey
Sist oppdatert: 16.06.2015

Hvilke effekter kan det forventes av de nye reglene?

  • Lærlingene vil miste viktige læringssituasjoner når de ikke lenger skal være en aktiv annenmann på ambulansebilen. Trening og erfaring for å kunne ta nødvendig ansvar som nyutdannet ambulansefagarbeider, er helt avgjørende for at tjenesten skal kunne ha høy kvalitet.
  • Ambulansetjenesten kan få problemer med å oppfylle kravene i opplæringsloven. Dermed kan retten til å være opplæringsbedrift bortfalle. Det er grunn til å stille spørsmål ved om lærlingordningen i den norske ambulansetjenesten i det hele tatt kan videreføres.
  • Behovet for å ansette flere i ambulansetjenesten blir unødvendig stort. Dette medfører en rekrutteringsutfordríng og store merkostnader for helseforetakene.
  • Det kan bli svært krevende å síkre nok kompetent personell til ambulansetjenesten.

Hvilken effekt kan det få på utdanning av lærlinger og rekruttering til ambulanseyrket?

For at lærlingene reelt sett skal kunne bidra i verdiskapingen, er det viktig at de kan ha rollen som andremann på ambulansebilen. Dersom lærlingene ikke lenger kan være andremann på ambulansebilen, svekkes deres læresituasjoner ved at de fra å ha en aktiv rolle, får en mer observerende rolle. De nye kravene i forskriften og merknaden i rundskrivet, vil derfor gi store konsekvenser for utdanning av ambulansefagarbeidere og for rekruttering til faget.

Hvilken effekt får dette for bemanningen?

Konsekvensene av dette, er at andreårs lærlinger ikke lenger kan inngå som annenmann på ambulansen. Dermed må bemanningen økes, noe som vil gi store økonomiske konsekvenser for helseforetakene.

Forholdet til opplæringsloven

I opplæringsloven heter det at <> § -4. Vi oppfatter at dersom lærlinger heretter skal gå som tredjemann på ambulansebilen, vil dette komme i konflikt med læreplanen. Dette innebærer dermed en reell fare for at lærlingordningen i den norske ambulansetjenesten må avvikles.

Vi oppfatter situasjonen som svært alvorlig. Lærlingeordningen er et viktíg rekrutteringsgrunnlag for ambulansetjenesten, og erfaringen med utdanníngen er at vi får gode ambulansefagarbeidere. Derfor er det avgjørende at verdien av læretiden ikke svekkes.

Spekter og Fagforbundet ber på bakgrunn av dette om et møte med statsråden for å drøfte hvordan denne saken kan løses, slik at det også videre kan utdannes nok ambulansefagarbeidere med en kompetanse som tilfredsstiller helsetjenestens behov.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?