Til hovedinnhold

Først og fremst.

Fredag 4. desember mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutt sykdom og skader utenfor sykehus.

09.12.2015 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 09.12.2015

En umiddelbar reaksjon er at utvalgets konklusjoner i mange tilfeller er i tråd med hva Fagforbundet har pekt på. Forbundet har fulgt opp utvalget i flere sammenhenger, både i forhold til høringsmøter og flere skriftlige innspill. I løpet av vårparten vil utvalgets innstilling bli grundigere gjennomgått. På forbundets ambulansekonferanse på Storefjell vil innstillingen bli presentert, og her vil det bli gitt muligheter til innspill.

Noen av de områdene utvalgets 199 sider tar for seg er:

Utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene knyttet til fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten. De foreslås nye nasjonale krav til legevakt.

Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig. Utvalget foreslår et program for livslang læring som innebærer tilpasset førstehjelpsopplæring for barn og unge i barnehage, skole, gjennom idretten, og som treffer den voksne og eldre delen av befolkningen i ulike faser av livet i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner.

Når det gjelder den medisinske nødmeldetjenesten foreslås at denne styrkes med langt bedre støtteverktøy enn det de har i dag.

Det forskes for lite på akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kunnskapen om virkninger av økt innsats prehospitalt og hva som vil være de beste tiltakene i framtiden, er mangelfull.

Norge har langt på vei greid å utvikle en helsetjeneste som har høy kvalitet, og utvalget har i sitt arbeid lagt vekt på følgende verdier:

  • Trygghet for at alle blir tatt hånd om ved akutt sykdom eller skade
  • Nærhet til viktige helsetjenester
  • Kvalitet i utøvelsen av tjenestene og kompetanse hos helsepersonellet
  • Forutsigbarhet om hvor pasienter skal henvende seg og hvordan pasienter håndteres
  • Stabilitet i organisering av tjenestene med endringsprosesser som skjer på en god og forutsigbar måte

Akuttmedisinsk bistand fra kommunale brann- og redningsetater drøftes, og deres rolle som akutthjelpere sammen med frivillige løftes fram. Her har Fagforbundet spilt en viktig rolle gjennom økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak.

Utvalget foreslår en nasjonal høyskoleutdanning i ambulansefaget på bachelornivå. Det gir mulighet for fleksibel bruk av kompetansen. Samarbeidsprosjekter der ambulansepersonell involveres i primærhelsetjenesten bør settes i gang og evalueres.

Fagforbundet ønsker å fortsette som den ledende fagorganisasjonen for ambulansepersonell. Vi invitere våre medlemmer til å komme med reaksjoner og innspill i forhold til utredningen. Dette dokumentet vil være en premissleverandør for de prehospitale tjenestene i mange år framover, og ikke minst gi oss støtte i forhold til områder vil ønsker å ta tak i.

NOU 2015:17 Først og fremst

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?