Til hovedinnhold

Kriterier for klinisk fagstige for assistenter

15.01.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 16.03.2016

Klinisk fagstige for assistenter


Relevant yrkespraksis

For nivå 1 kreves 3 års yrkespraksis som er relevant i forhold til det valgte området søkeren fordyper seg innenfor. Bred yrkespraksis som etter hvert smalner inn i forhold til valgt fagfelt, godkjennes. For eksempel vil yrkespraksis fra generell eldreomsorg (herunder også arbeid med demente pasienter) kunne telle med, når valgt fagfelt er demensomsorg, hvis søkeren etter hvert konsentrerer arbeidet sitt inn mot demensomsorg spesielt. Dette gir bredde i yrkeserfaringen, som kan være en styrke når søkeren ønsker å spisse sin kompetanse inn mot et smalere fagfelt.

Utgangspunktet for beregning av yrkespraksis er stillingsstørrelse på minst 50 % for å være tellende.

 

For nivå 2 kreves 4 års yrkespraksis som er relevant i forhold til det valgte området søkeren fordyper seg innenfor. Tid anvendt til videreutdanning medregnes.

 

Utdanning

Nivå 1: Søkeren har realkompetanse innen helse og sosialfag. Hvis du i tillegg har annen utdanning du har nytte av i din yrkespraksis: Skriv inn på søknadsskjemaet hvilken utdanning du har. Dette vil da gå fram på godkjenningsbeviset for Fagstigen.

 

Nivå 2: Søkeren har realkompetanse innen helse og sosialfag. Hvis du i tillegg har annen utdanning fra andre fagfelt, og som er relevant for fagstigen: Skriv inn på søknadsskjemaet hvilken utdanning du har! For eksempel kan utdanning innen musikk være relevant for Fagstige innen demensomsorg, osv. Dette vil da gå fram på godkjenningsbeviset for Fagstigen. Søkeren skal i tillegg ha relevant videreutdanning innen helse eller sosialfag fra fagskole eller høyskole, tilsvarende ½ års fulltids studier. Annen relevant videreutdanning kan, etter individuell søknad, telle med.


Veiledning

Nivå 1 : Ingen krav til veiledning

Nivå 2: 30 timer veiledning

Veiledningen kan være både individuell og i gruppe. Veiledningen må være rettet mot praktisk utøvelse av yrket. Veiledningen skal være systematisk, og veilederen skal følge utviklingen til den som blir veiledet. I dokumentasjonen for veiledningen skal det framgå antall timer det er gitt veiledning, hovedtema og området det ble veiledet i. Veileder skal signere og det skal fremgå hvilke kompetanse veilederen har. Individuell veiledning skal minst være halvparten av veiledningskravet. En veiledningstime utgjør 45 minutter.

Hospitering godkjennes som veiledning med inntil 50 % av den individuelle veiledningen.

I gruppeveiledning er fokuset rettet mot yrkesutøveren som fagperson og deltakerne reflekterer over situasjoner fra praksisfeltet.

Gruppeveiledning dokumenteres ved å angi den faglige sammensetningen, antall timer, tidsrom for veiledningen, og antall deltakere. Veileder skal signere og det skal fremkomme hvilke kompetanse veilederen har.


Kurs og undervisning

Nivå 1: 80 kurstimer
Nivå 2: 150 kurstimer

 

Kurs- og undervisningstimene skal være faglig relevante i forhold til valgt fordypningsområde. Kunnskapen skal bidra til at søkere får bedre innsikt og fornyet kunnskap i arbeidsområdet, og blir mer bevisst sine handlinger i forhold til utøvelsen av yrket. Undervisningen skal bidra til at en får oppdatert kunnskap om forskning og fagutvikling, slik at yrkesutøveren kan yte en bedre praksis basert på fornyet kunnskap.

 

Etikk er grunnleggende for å utøve arbeid i helse og sosialsektoren, og bør være en del av undervisningen.

 

Litteratur

Nivå 1: Søker må dokumentere relevante litteraturstudier på til sammen 1500 sider. Nettbasert selvstudium kan erstatte faglitteratur. 30 timers nettstudier omregnes til å tilsvare 500 sider faglitteratur.

Nivå 2: Søkere må dokumentere litteraturstudier på til sammen ca. 3 000 sider. Litteratur fra videreutdanning kan medregnes hvis det er faglig relevant. Nettbasert selvstudium kan erstatte faglitteratur. 30 timers nettstudier omregnes til å tilsvare 500 sider faglitteratur.

Faglig prosjekt

 

Skriftlig prosjekt, søker velger ett av disse tre tiltakene:

  • en litteraturstudie – lag en rapport over lest faglitteratur/gjennomførte nettstudier.. Vi anbefaler at du skriver om hver enkelt bok, artikkel, og / eller nettbaserte fagkurs, og hvordan du mener dette har betydning for din yrkesutøvelse.
  • et skriftlig fordypningsarbeid – skriv en oppgave knyttet til det valgte fagområdet. Skriv hvorfor du har valgt å skrive om det valgte temaet, og hvordan dette temaet henger sammen med din praktiske arbeidshverdag. For eksempel: Jeg har valgt å skrive en oppgave om kommunikasjon med pasienter med demens, da jeg på min arbeidsplass på xxxx sykehjem, ser at en del pasienter med demens blir unødig sosialt isolert.
  • en fagartikkel publisert i tidsskriftet Fagbladet eller et annet fagtidsskrift.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?