Til hovedinnhold

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

30.03.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 30.03.2016

I oktober 2013 ble det nedsatt et offentlig utvalg med mandat å beskrive et helhetlig system som skal ivareta behovet for trygghet ved akutt sykdom og skade. Utvalget avleveret en delrapport våren 2014 i forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om primærhelsetjenesten.

Fagforbundet har under hele perioden som utvalget har vært i arbeid arbeidet aktivt for å få innpass for Fagforbundets synspunkter. Dette både i muntlige høringer og i skriftlige innspill. 

Fagforbundets hovedkonklusjon er at det er levert en utredning som i mange år vil være en premissleverandør for utviklingen innen de prehospitale tjenestene. Først og frems gir et helhetlig bilde både av de utfrodringer vi står ovenfor og viser til en del av de muligheten som ligger i tjenestene. Vi vil spesielt få fremheve utvalgets sterke påpekning om at primærhelsetjenesten skal ha en langt sterkere rolle knyttet til akuttmedisinske utfordringer. En forpliktende samhandlingsplan mellom kommunehelsetjensten og helseforetakene er blant virkemidlene som foreslås.  

Høringssvaret fra Fagforbundet følger som vedlegg. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?