Til hovedinnhold

Tryggleik og omsorg - fosterheimar til barns beste

Vil betre fosterheimstenesten: Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy.

Vil betre fosterheimstenesten: Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy. (Foto: Fagforbundet)

Styrking av kommunalt barnevern, bemanningsnorm og betring av fosterforeldras rammevilkår - Fagforbundets forslag til stortingsmeldinga om fosterheimar vart i stor grad lytta til.

07.06.2016 av Ingrid Buset
Sist oppdatert: 08.06.2016

12. april var leiar av Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy, i Familie- og kulturkomiteen for å fremje Fagforbundets synspunkt om Stortingsmelding 17 (2015-2016) «Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste». Stortingsmeldinga reflekterer ein grunnleggande forståing av kor viktig det er å gi barna i fosterheimstenesta ein trygg og god oppvekst, men Fagforbundet adresserte også utfordringar som står uløyste.

Treng bemanningsnorm

I komiteen tok vi opp behovet for styrking av kommunalt barnevern, bemanningsnorm og særleg betring av fosterforeldras rammevilkår. Det er utfordrande å få til ein god, fleksibel, rettferdig og forutsigbar kontrakt og godtgjersle til fosterforeldra, men det er fullt mogeleg å sikre betre vilkår og kontrakter.

Må sikrast gode arbeidsvilkår

Fosterforeldra er ikkje først og fremst økonomisk motiverte, men det er likevel viktig å sikre at fosterforeldre får gode arbeidsvilkår. Vi tok opp at det er nødvendig med kontraktar som på ein betre måte forpliktar både fosterheimstenesta og fosterforeldra. Dette bør ikkje vere ein privatrettsleg avtale, men heimla i anna lovverk, og formulert slik at den sikrar barnet ein meir formell tilknyting til fosterheimen.

For tynt om pensjon

Det er viktig å kunne tilby trygge vilkår og tryggheit for framtida og då er pensjon viktig. Pensjon er for tynt utreda i Stortingsmeldinga til at det er klart for å konkludere. Vi tilrådde derfor ein sjølvstendig og grundig utredning av pensjonsvilkåra for fosterforeldre, med siktemål å finne ein løysing som hindrar at fosterforeldra skal kunne tape pensjonsopptening på å vere frikjøpt. Dette er fullt mogeleg å få til, men det krev politisk vilje til å prioritere det. Vi tok også opp utfordringa med at uføre har dårlege vilkår. 

24. mai 2016 ga familie- og kulturkomiteen si innstilling. Tilrådingane som er gjengitt er vedtak med fleirtal, så dette kan vi vente blir fulgt opp av regjeringa.

Komiteens tilrådingar:

Stortinget ber regjeringen:

  1. gjennomgå bruken av tvang når det gjelder barn innenfor barnevern og fosterhjemsomsorgen.
  2. sikre at barn som har begått overgrep, barn med traumer eller barn som har vært utsatt for overgrep følges opp.
  3. sikre fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser trygge og forutsigbare rammevilkår og god og koordinert tilrettelegging.
  4. sette i gang forskning på hvordan biologiske barn opplever å være fostersøster/bror.
  5. se på tiltak som kan gjøres for hvordan adopterte barn kan få best mulig oppfølging for å sikre en god oppvekst.
  6. vurdere om også pålagte tiltak kan settes inn uten samtykke under svangerskap for å sørge for tidlig hjelp og forebygge omsorgssvikt for nyfødte.
  7. vurdere hvorvidt alle fosterforeldre årlig bør gis veiledning, blant annet om grensesetting.
  8. fremme forslag for Stortinget som sikrer likeverdige økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem.
  9. utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging.
  10. om en full gjennomgang av fosterhjemskontraktene, og komme med en løsning som gir større forutsigbarhet enn i dag, herunder bedre rettigheter for fosterforeldrene og en mer formell tilknytning for barnet til fosterhjemmet. 

Skeptisk til kommersielle aktørar

Arbeiderpartiet deler også Fagforbundets synspunkt når det gjelder bruk av kommersielle aktørar. Dei stiller seg også kritiske til at regjeringa åpnar for at fleire barnevernsaktører skal kunne rekruttere fosterforeldre, og mener dette skaper mindre høve for kontroll og kvalitetssikring, og at det skaper ein ny marked for profitt på barn. Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet fremja forslag om å «legge fram retningslinjer for kvalitetssikring, kontroll og begrensinger av uttak for private aktører», men fekk ikkje fleirtal. Dei fremma også forslag om å «gjennomgå regelverket for fosterforeldre som blir uføretrygdet eller får arbeidsavklaringspenger», men fekk dessverre ikkje fleirtal for dette i komiteen.

Vi er godt fornøgde med at forslaga frå Fagforbundet, FO og andre organisasjonar vart lytta til og at komiteen har gode tilrådingar til regjeringa.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?