Til hovedinnhold

NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Oslo brannkorps feirer tapet

Oslo brannkorps feirer tapet (Foto: Andreas Olsen)

Standardkontrakten regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandører av helse- og omsorgstjenester.

19.04.2017 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 19.04.2017

Fagforbundet har satt i komiteen for utarbeidelse av standarden. I tillegg til oss har Virke, NHO, Oslo kommune, flere private leverandører med flere vært representert. Innstillingen fra komiteen har vært enstemmig og ligger nå ute som en anbefaling fra de som har deltatt.

Det vil spesielt pekes på i denne sammenhengen bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, bruk av underleverandører og bemanningsbyråer og lærlinger og studenter.

NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet | standard.no

Det har vært vår intensjon at kommunene gjennom en slik standardkontraktløsning fikk et hjelpemiddel til å inngå kontrakter som ivaretar og legger sterke føringer for et godt samarbeid, trygghet og forutsigbarhet mellom alle berørte parter.  

NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet | standard.no

NS 8437 er vid, med et bredt virkeområde. Den omfatter både typiske helsetjenester som utføres av helsepersonell og tjenester av mer praktisk karakter, som kan utføres av andre – slik som bistand til dagliglivets gjøremål.

Lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandør og underleverandør plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av arbeidsmiljølovgivning, gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje jfr. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig kontrakter Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens forpliktelser under avtalen.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes.

Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem slik etterspurt dokumentasjon i den grad det ikke er i strid med personopplysningsloven § 8. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Dersom det er grunn til å tro at kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har oppdragsgiver rett til å kreve dokumentasjon på at forholdet er i orden. Hvis leverandøren ikke umiddelbart fremlegger slik dokumentasjon kan oppdragsgiver holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var, eller er brakt, i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.

Bruk av underleverandører og bemanningsbyråer

Leverandøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandører.

Leverandøren kan ikke ha flere enn ett ledd med underleverandører i kjede under seg. Datterselskap skal ansees som underleverandør til morselskapet i denne sammenheng. Bruk av godkjent bemanningsbyrå ved vikaroppdrag er ikke å anse som underleverandør.

Oppdragsgiver kan nekte bruk av bemanningsbyrå ved saklig grunn. Leverandørens kontraktsansvar overfor oppdragsgiver endres ikke ved bruk av underleverandører.

Leverandøren skal opplyse om bruk av underleverandør. Oppdragsgiver skal skriftlig godkjenne underleverandøren. Bruk av en bestemt underleverandør kan nektes, dersom det foreligger saklig grunn. Leverandøren skal kontrollere at eventuelle underleverandører oppfyller kontrakten, herunder at de har gyldig firmaattest, skatteattester og oppfyller oppdragsgivers krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

Leverandøren har i tillegg ansvar for å kontrollere at bemanningsforetak er registrert i Arbeidstilsynets register over Bemanningsforetak.

Lærlinger og studenter

På område med behov for lærlinger, praksisplass og elever eller studenter, skal leverandøren etter pålegg fra oppdragsgiver sørge for å bli godkjent eller kvalifisert. Leverandøren er forpliktet til å ta inn disse ved forespørsel. Det gis kompensasjon for dette etter vanlige regler. Oppdragsgiver skal i konkurransegrunnlaget definere behovet og øvrige vilkår.

Standardkontrakten må kjøpes av Standard Norge for å kunne brukes. 

Kjøp av NS 8437

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?