Til hovedinnhold

Etterlyser helsefagarbeidere og sykepleiere

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus (Foto: Jan Lillehamre)

Det mangler helsefagarbeidere og sykepleiere på kort og lang sikt, ifølge fersk rapport.

31.01.2018 av Kristine Hansen
Sist oppdatert: 31.01.2018

Det melder Kompetansebehovsutvalget (KBU) som la fram sin første rapport i dag. Utvalget skal frambringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.

Utvalget peker på at befolkningens grunnleggende ferdigheter er viktige for egne liv, aktiv samfunnsdeltakelse og arbeidsliv. Utvalget inkluderer digitale ferdigheter blant de grunnleggende ferdighetene, men tar også opp at sosial og emosjonell kompetanse viktig.

Arbeidslivet som læringsarena

Utvalget er også opptatt av utenforskap og tar fram betydningen av at flere fullfører videregående opplæring og at innvandrere må få god opplæring.

I en tid med stadig endring og omstilling er det avgjørende at virksomheter legger til rette for at de ansatte kan videreutvikle sin kompetanse. Arbeidslivet er en viktig læringsarena for å opprettholde og videreutvikle kompetansen til de ansatte.

Behov for helsefaglig kompetanse

Utvalget vurderer kompetansebehov innen både privat og offentlig sektor. Blant annet bekrefter de at det både på kort og lang sikt blir et stort behov for personer med kompetanse innen helse-, sosial- og omsorgsfeltet. Dette mener de til en viss grad kan kompenseres gjennom den teknologiske utviklingen, men også gjennom nyrekruttering og mer heltid.


Utvalget understreker at frafall og feilvalg i utdanning, læring og arbeid er kostbart for den enkelte og samfunnet. For den enkelte er kostnadene både tapte lønnsinntekter og personlige belastninger.

Fremover vil langt flere ha behov for ny kompetanse som følge av omstillinger i arbeidslivet både nasjonalt og globalt og fordi aldringen av befolkningen gjør at vi kan og må arbeide lenger. Dersom arbeidslivet enten ikke får
tilgang på arbeidskraften som trengs eller ikke selv har en god forståelse av egne kompetansebehov, vil ikke arbeidslivet og samfunnet kunne få planlagt og løst oppgavene på best mulig måte.

Kompetansebegrepet

Utvalget legge et bredt kompetansebegrep til grunn i sitt arbeid, det vil si at kompetanse omfatter mer enn utdanning. Kompetanse er et samlebegrep på kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, verdier og holdninger.

Se Kompetanseutvalgets rapport og pressemelding på regjeringen.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?