Nyheter

Tapte pensjonen – tapte i retten

En mann, A, har tapt en sak mot Statens pensjonskasse i Borgarting lagmannsrett om en lite kjent bestemmelse om samordning av folketrygd og tjenestepensjon for de som jobber lenge.

Mandag, 7. Desember 2020

Fra velferdskapittelet i Fagforbundets prinsipp- og handllingsprogram

<p>«Fagforbundet vil utvikle og styrke folketrygden, slik at den fortsatt gir økonomisk trygghet for alle, og bidrar til å utjevne økonomiske forskjeller. Folketrygden skal være bærebjelken i pensjonssystemet. På en rekke områder er pensjonsordningene under press. Fagforbundet vil holde fast ved betydningen av en god pensjonsordning i offentlig sektor, og sikre avtale­festing av pensjon også i framtida.</p> <p>Fagforbundet vil kjempe mot forringelse av ordningene og ensidig overføring av risiko fra arbeidsgiver til de ansatte.</p> <p>For Fagforbundet er det viktig at pensjonsordningene er forutsigbare, livs­varige og like. Det er et mål at pensjonsordningene er tilrettelagt slik at de som av ulike grunner går tidlig ut av arbeidslivet, får en pensjon som gjør dette til et reelt og realistisk alternativ.</p> <p>Fagforbundet vil forsvare avtaleretten på pensjon der dette er tariffavtalt eller lovregulert, og vil kjempe for at flere deler av arbeidslivet får forhandlingsrett på pensjon gjennom tariffavtalene. Fagforbundet vil, gjennom Pensjonistforbundet, arbeide for at forhandlingsrett for pensjonister på trygdeoppgjørene gjeninnføres. Det er viktig at det etableres gode uføreordninger innenfor alle tariffområder. Levealdersjusteringen på uføres alderspensjon skjermes, og opptjening må skje til 67 år. Fagforbundet vil øke minstenivået for innskudd i innskuddsordningene.</p> <ul> <li>Arbeide for at samlet pensjon ved 67 års alder ved en normal yrkeskarriere skal gi en inntekstdekning på minst to tredeler av lønn. Pensjonsordningene skal være kjønnsnøytrale og livsvarige.</li> <li>Arbeide for at alle, uavhengig av lønnsnivå og stillingsstørrelse skal omfattes av lov- eller avtalefestede tjenestepensjoner på minst to tredjedels inntekt.</li> <li>Arbeide for å forsvare og videreutvikle en offentlig folketrygd som fundament for framtidens pensjon med omlag to tredjedels inntekt.»</li> </ul>

Tirsdag, 13. Februar 2018

Fra tariffkapittelet i Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram

<p>«Ved skifte av tariffavtale skal partene i den enkelte virksomhet avtale hvilke lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjons- og forsikringsvilkår som skal videreføres. Arbeidstakere med kort opptjeningstid er viktige i den sammenheng. Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å stå i arbeid fram til oppnådd aldersgrense.</p> <p>Fagforbundet jobber for å opprettholde og forbedre medlemmenes pensjons­rettigheter. Ordningene må være kjønns- og aldersnøytrale, og så langt som mulig inneholde likelydende bestemmelser i alle tariffavtaler. All inntekt må være pensjonsgivende.</p> <p>Pensjonsrettighetene må ikke svekkes ved tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP til endret folketrygd. Pensjonsytelsene skal utgjøre minst to tredjedeler av inntekten. Verdien av samordningsfordelene må videreføres. Ansatte i virksomheter som utfører offentlig finansierte tjenester skal være sikret offentlig tjenestepensjon.</p> <ul> <li>Arbeide for å styrke medlemmenes pensjonsrettigheter i alle tariff­områder.»</li> </ul>

Tirsdag, 13. Februar 2018

LOs handlingsprogram om pensjon

Tirsdag, 13. Februar 2018