Til hovedinnhold

Nyheter

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Tapte pensjonen – tapte i retten

En mann, A, har tapt en sak mot Statens pensjonskasse i Borgarting lagmannsrett om en lite kjent bestemmelse om samordning av folketrygd og tjenestepensjon for de som jobber lenge.

Pensjon i Fagforbundets prinsipp- og handllingsprogram

<p>«Fagforbundet vil utvikle og styrke folketrygden, slik at den fortsatt gir økonomisk trygghet for alle, og bidrar til å utjevne økonomiske forskjeller. Folketrygden skal være bærebjelken i pensjonssystemet. På en rekke områder er pensjonsordningene under press. Fagforbundet vil holde fast ved betydningen av en god pensjonsordning i offentlig sektor, og sikre avtale­festing av pensjon også i framtida.</p> <p>Fagforbundet vil kjempe mot forringelse av ordningene og ensidig overføring av risiko fra arbeidsgiver til de ansatte.</p> <p>For Fagforbundet er det viktig at pensjonsordningene er forutsigbare, livs­varige og like. Det er et mål at pensjonsordningene er tilrettelagt slik at de som av ulike grunner går tidlig ut av arbeidslivet, får en pensjon som gjør dette til et reelt og realistisk alternativ.</p> <p>Fagforbundet vil forsvare avtaleretten på pensjon der dette er tariffavtalt eller lovregulert, og vil kjempe for at flere deler av arbeidslivet får forhandlingsrett på pensjon gjennom tariffavtalene. Fagforbundet vil, gjennom Pensjonistforbundet, arbeide for at forhandlingsrett for pensjonister på trygdeoppgjørene gjeninnføres. Det er viktig at det etableres gode uføreordninger innenfor alle tariffområder. Levealdersjusteringen på uføres alderspensjon skjermes, og opptjening må skje til 67 år. Fagforbundet vil øke minstenivået for innskudd i innskuddsordningene.</p> <ul> <li>Arbeide for at samlet pensjon ved 67 års alder ved en normal yrkeskarriere skal gi en inntekstdekning på minst to tredeler av lønn. Pensjonsordningene skal være kjønnsnøytrale og livsvarige.</li> <li>Arbeide for at alle, uavhengig av lønnsnivå og stillingsstørrelse skal omfattes av lov- eller avtalefestede tjenestepensjoner på minst to tredjedels inntekt.</li> <li>Arbeide for å forsvare og videreutvikle en offentlig folketrygd som fundament for framtidens pensjon med omlag to tredjedels inntekt.»</li> </ul>

LOs pensjonspolitiske uttalelse - kongressen 2023

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?